Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Formativt Trelärarskap - möjligheter och utmaningar

Maria Glawe berättar vidare om hur formativt Trelärarskap ökar möjligheten till inkluderande undervisning och lyfter samtidigt fram en värdefull bok som innehåller 27 evidensbaserade strategier. "En fantastisk bok" säger professor John Hattie.

Tänker du också på att nyansera och forma framtidens skola? Har du energi och känner dig inspirerad att omskapa dina undervisningsstrategier, men processen känns ensam och krånglig? Kanske befinner du dig i en lärmiljö eller omgivning som håller dig tillbaka? Lärare behöver låna varandras kompetenser för att skapa inkluderande lärmiljöer för alla elever. Att förena tre yrkeskompetenser: allmänlärare, speciallärare och förstelärare är en professionell vinst eftersom var och en lärare har olika värdefulla kompetenser som tillsammans bildar ett professionellt lärandeteam; en helhet. Dessutom är det fantastiskt meningsfullt och inspirerande, precis som det ska vara i skolan.

Skolledare behöver bli bättre på att synliggöra och förena yrkeskompetenser/spetskompetenser för att utmana den rådande skolkoden så att vi verkligen får skolor där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Det är betydelsefullt att det kollegiala lärandet inte stannar på en ytlig nivå, dvs. goda råd och en hjälpande hand i en unik situation, utan bidrar till hållbar förändring i ett generellt perspektiv uttrycker professor Mikael Alexandersson och efterfrågar en transfermöjlighet i samband med kollegialt lärande. Han betonar även att det kollegiala lärandet ska förankras vetenskapligt, och utifrån ett normkritiskt perspektiv (Pedagogiska Magasinet, nummer 1, februari 2016). Jag rekommenderar att läsa hela avsnittet Kollegor emellan. I magasinet utforskar de svensk fortbildningstrend nummer ett.

Det formativa Trelärarskapet bildar ett reflekterande lärandeteam som agerar och har ett uttalat fokus dvs. utifrån ett normkritiskt perspektiv utveckla lärmiljöer av god kvalitet med vetenskaplig förankring som passar alla elever. Försteläraren har särskilt god förmåga att utveckla undervisning och förbättra elevernas lärande samt att handleda kollegor (Vad gör försteläraren? Skolverket, 2015 ). Specialläraren har fördjupad kunskap om elevers lärande och utveckling samt fördjupad förmåga att kritiskt studera och analysera lärande och utveckling i olika lärmiljöer på tre nivåer; organisation-, grupp- och individ. Dessutom ska specialläraren visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper (Examensordningen, SFS 2011:186). Allmänlärare, speciallärare och förstelärare med olika kompetenser möts både i undervisningssituationer och utanför samt i bedömningsfrågor och arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Att knyta tre lärare till alla undervisningssituationer i en klass är inte behövligt, effektivt och lönsamt, därför bör samundervisning och handledning kombineras i en dynamisk process. Vi behöver bygga en hållbar bro mellan allmänpedagogiken och specialpedagogiken där alla elever är teamets ansvar. När lärare med olika kompetenser samarbetar och tar stöd av varandra blir det möjligt att anpassa undervisningen på olika sätt utifrån elevernas olika behov (Sundqvist, C. (2014) Den samarbetande läraren - Lärarhandledning och samundervisning i skolan). Jag ser på det formativa Trelärarskapet som en unik möjlighet för skolor att arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vi fastnar inte och begränsas av vårt tänknade om normalitet och avvikande utan i värdet av olika.

Det förändrar skolan i grunden eftersom lärares ensamarbete och arbetsbelastning minskar, kompetensutvecklingen blir mer effektiv och vi närmar oss visionen om en skola för alla.

Formativt Trelärarskap

Några vinster:

  • Inkluderande undervisning med lärandet i fokus, flexibla undervisningsstrategier och god kvalitet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi river hinder och bygger en hållbar bro mellan allmänpedagogiken och specialpedagogiken.
  • Kollegialt samarbete som stärker det professionella lärandet och bidrar till utveckling av tillgängliga lärmiljöer för alla elever.
  • Teori och praktik möts och invanda föreställningar utmanas.
  • Elevers styrkor, möjligheter och utmaningar är i fokus. Elevers olikheter är en tillgång i undervisningen.
  • Bedömning, uppföljning av kunskaper och anpassningar för alla elever är ett gemensamt ansvar. Ett välbehövligt samarbete för att leva upp till bestämmelserna.
  • Utveckla och stärka det gemensamma yrkesspråket.

Några utmaningar:

  • Etisk reflektion hos handledare.
  • Fokus på processen, ihärdighet och uthållighet. Inte springa på alla bollar.
  • Flytta fokus från individnivå till grupp- och organisationsnivå.
  • Kritisk granskning av skolkulturen och samarbetskoden.

Allting är möjligt genom hårt arbete, beslutsamhet och en känsla av vision. - S. Jobs Tillsammans blir vi skickliga lärare och skapar framtidens skola för alla!

Länkar:

Pedagogiska Magasinet, februari, 2016 http://www.lararnasnyheter.se/tema/kollegor-emellan 2016-03-03

David Mitchell https://player.vimeo.com/video/148232318 2016-03-03 Natur & Kultur.

Maria Glawe, förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Lärande för hållbar utveckling - Tillgänglighet, delaktighet och inkluderingFrågor & Svar