Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Estetiska lärprocesser

"Memorerande av fakta prioriteras framför kritiskt tänkande och kreativitet – även i ämnen som bild, slöjd och musik." Det visar Marie-Louise Hansson Stenhammars forskning kring estetiska lärprocesser i skolan.

Estetiska lärprocesser gynnar kreativitet, experimenterande, eftertanke, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande. Trots det får de estetiska värdena allt mindre plats i grundskolan.


Jag förvånas ibland över hur krångligt det verkar att vara för många lärare att låta de estetiska värdena genomsyra högstadievärlden, som om det liksom utesluter något annat istället för låta handen omsluta helheten. Det formas en prestationsstyrd undervisning, i någon sorts rädsla för dalande resultat (se PISA) och med den typen av fostran prioriteras tysta och målmedvetna barn, vilket de flesta barn av idag helt krasst faller utanför. Grunden borde ligga i att variera sin undervisning genom estetiska lärprocesser och multimodalt lärande (kommunikation) och låta det omsluta grundskolan, då det rent faktiskt också ger koncentrerade, engagerade och motiverade elever.

I de lägre åldrarna är sättet att söka kunskap genom experimenterande och kreativa alternativ större, men ju högre upp i grundskolan eleverna kommer desto mer avestetiserad blir undervisningen. Förvånansvärt även i ämnen som bild, musik och slöjd. Marie-Louise Hansson Stenhammar menar i sin avhandling "En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner" att undervisning som prioriterar memorerande av fakta även kan omfatta de estetiska ämnena och hon poängterar vikten av lärare som är medvetna kring sin undervisning och av kreativa processer för att undvika att hamna i reproducerande. Hansson Stenhammar menar att många lärare inte omfattar elevernas egen kreativitet utan istället ställer upp redan givna former som undervisningens arbete skall resultera i. Det vill säga reproducerande processer och att elever som kommer med egna idéer, och på egen hand börjar att experimentera varken uppmärksammas eller uppmuntras utav läraren. Det är en intressant aspekt utifrån att vi lärare tappar många elevers motivation genom denna typ av undervisning, något som Mona Liljedahl beskriver utifrån sin forskning kring särbegåvade barn. I tidningen Specialpedagogik 2016-09-02 ger hon ett målande exempel: "En särbegåvad pojke, som jag har haft som elev, fick en uppgift på bvc där han ombads klippa ut en cirkel. Det är ett standardförfarande för att testa motoriken. Pojken klippte en perfekt spiral i papperet i stället, vilket bvc-sköterskan inte var nöjd med. Det skulle ju vara en cirkel – inte en spiral! Att en spiral var långt mer avancerad tänkte hon inte på."

Att sammanföra handen, med det digitaliserade berättandet gör det hela mottagligt - eleverna skapar, kommunicerar och visar hur de resonerar genom olika teckensystem (ord, mönster, gester, linjer, färger, ytor eller ljud) och kan därmed visa sina kunskaper på många olika vis. Estetiska uttryckssätt (drama, film, musik, konst m.m) är betydelsefulla och fyller en viktig funktion för att kunna lära eleverna att kritiskt granska, göra sina röster hörda och delta aktivt i samhällslivet. En viktig aspekt av detta är att de estetiska processerna skrivs fram i alla skolans ämnen men Hansson Stenhammars avhandling visar att betydelsen behöver uppvärderas för att nå dit.

Min fråga blir, skapar mer lektioner i matematik verkligen en större förståelse för matematik? Handlar det inte mer om hur vi lär ut än om tidens omfattning?


Se gärna den här inspirerande filmen av Jörgen Axelsson och lyssna på det smarta barnet som apropå varför de jobbar med estetiska lärprocesser säger "...det är utvecklande för hjärnan...".

I filmen får vi inblick i projektet "Estetiska lärprocesser", ett samarbete mellan Ateljén på Kalmar Konstmuseum och Vasaskolan i Kalmar.


Frågor & Svar