Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Engagera mig och jag lär...

Hänger undervisningen med i den snabba samhällsutvecklingen och ges alla elever möjlighet att utveckla kompetenser som är relevanta för den framtid som väntar? Hur får vi, genom undervisning, eleverna att känna meningsfullhet?

Förändring av undervisning

Rabblandet av information minns jag från min egen skoltid. På den tiden (nu låter jag gammal) fanns det väldigt lite (om inget) utrymme för elever med divergent tänkande och undervisningen var långt ifrån ”verkligheten”. Vidare lyste flera vägar mot målet-tanken med sin frånvaro. I dag har en förändrad undervisning vuxit fram (dock inte överallt än...). Lärare som är öppna för en förändrad undervisningskultur uppmanar och stimulerar elever till kreativt tänkande och ser olikheter som en tillgång.

Det är enkelt att förstå ungdomar som känner meningslöshet när skolarbetet enahanda handlar om att minnas information som återges vid ett provtillfälle. Lärande ”på riktigt” handlar om att utveckla och förändra tänkande. Det handlar om att känna, uppleva och skapa. Vi märker när individer lär sig/eller håller på att lära sig; se och lyssna lite extra nästa gång eleverna arbetar i klassrummet! Om vi ger elever utmaningar och stärker deras tilltro till sin egen förmåga kan vi uppmärksamma skillnaden mellan passivt och aktivt lärande. Elever behöver bli personligt engagerade; att lära ska kännas!

Känslor i fokus

Våra känslor styr och genomsyrar allt vi gör därför är det självklart att känslor får ett stort utrymme i min undervisning. Informationsöverföring allena är inte tillräckligt. Undervisningen måste väcka känslor och ta i beaktande elevernas intresse” (Kristiina Kumpulainen, professor i pedagogik). Jag strävar efter att sudda ut gränserna mellan det formella och informella lärandet och ge utrymme för kreativitet. Exempelvis arbetar jag mycket mycket med estetisk läsning i undervisningen. Känslor och läsning hör ihop på ett speciellt sätt; ungdomar behöver tänka och samtala om känslor när de lever sig in i en berättelse. Om elevernas textvärldar och intressen får större utrymme i undervisningen kan de lättare koppla ihop innehållet med det som är känslomässigt viktigt för var och en och därmed fördjupa lärandet.

Kreativitet och interaktivitet

Kreativt tänkande behövs i all undervisning. Artificiell intelligens kommer inom kort att kunna sköta en stor del rutinmässiga uppgifter. För människor återstår uppgifter som saknar en färdig och tydlig lösning menar forskare Katri Saarikivi. I undervisningen ska vi ge elever möjlighet att utveckla kompetenser som är aktuella nu och framåt, exempelvis kreativitet och interaktivitet. Elever behöver kompetenser för att hantera förändrade situationer och stora utmaningar. Saarikivi menar att skolans viktigaste uppgift är att undervisa i inlärning. I mitt uppdrag som speciallärare undervisar jag i lärande och design av lärmiljöer som är tillgängliga. Elever behöver utbildning i hur man lär sig att lära och hur man genom väl valda strategier blir bättre och bättre på det. Frågan som verktyg är att rekommendera om vi vill (och det vill vi) att eleverna ska utveckla ett kreativt tänkande. De bästa frågorna utgår från elevernas tankevärldar. Att fördjupa sina kunskaper kan vara detsamma som att ifrågasätta och problematisera invanda föreställningar, fördomar och generaliseringar (Hyltegren & Lindqvist, 2010). Bilden på Thomas Edison, som hänger i mitt klassrum, påminner oss om vikten av att aldrig sluta försöka, att se möjligheter istället för hinder och att olikheter är ett måste i en föränderlig värld; I have not failed. I have just found 10 000 ways that wont work.

Entreprenöriellt lärande

Utflykter och virtuella material öppnar skolans dörrar till den omgivande världen. Den läroboksbundna pedagogiken har nått vägs ände, berättar professor Leena Krokfors. Hon menar att den förhindrar lärare att utnyttja fantastiska möjligheter att samarbeta med andra aktörer utanför skolan. Entreprenörskap är ett givet inslag i min undervisning eftersom det ger eleverna möjlighet att utveckla viktiga kompetenser för att lyckas väl i utbildningssammanhang, i arbetslivet och i samhällslivet. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende (Skolverket). I undervisningen får eleverna uppleva lärande ”på riktigt”, dvs. att deras lärande och utveckling också får betydelse för någon annan; att de får ägna sig åt problemorienterat lärande och livsvärldskunskap i syfte att påverka, skapa, förändra och utveckla. Medskapande är nyckeln för att väcka intresse och engagemang. Medskapande betyder att elever får möjlighet att påverka och forma undervisningen tillsammans med lärare och elever. Det är vad jag kallar för kreativ design för lärande. En av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för elever att vilja, kunna och våga vara medskapande.


Berätta för mig och jag glömmer.

Undervisa mig och jag minns.

Engagera mig och jag lär. (B. Franklin)


Länkar

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap

2016-10-19

https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/forskare-vill-revolutionera-undervisningen-i-skolan

2016-10-19

Hyltegren, G. & Lindqvist, L. (2010) Att utveckla elevers tänkande: en teoretisk praktika. Liber.

Frågor & Svar