Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Normkritisk pedagogik lär mig att våga ifrågasätta mig själv, min kunskap, min undervisning

Jessica Damgaard Edström är förstelärare i normkritisk pedagogik, lärare i bild och svenska för grundskolans senare år, och i sitt första blogginlägg skriver hon om vikten av att våga misslyckas som pedagog.

Minns ni er egen högstadietid? Hur en förvirrat rättade sig in i en given ordning, trots att det kanske inte alltid kändes bekvämt, eller ens moraliskt och etiskt rätt? Vissa kanske inte ens var medvetna om att de ingick i en ordning formad utifrån en diskurs av makt?

De allra flesta ungdomar är mitt inne i en sökande fas, samtidigt som de är livrädda för att göra hål i normerande mönster.

Ett normkritiskt förhållningssätt utifrån ett kunskapsperspektiv, handlar i grunden om att vara uppmärksam på de normer som formar undervisningen - vad väljer jag för redskap för att tillreda min didaktik? Men däröver är varje enskild lärares förståelse av normer tongivande för att skapa en likartad, jämlik skolgång för eleverna utifrån styrdokumentens grundläggande värden men speciellt utifrån Övergripande mål och riktlinjer, Normer och värden;

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Med tanke på att varje klassrum fylls utav av elever med olika förutsättningar, erfarenheter och bakgrund och att läraren befinner sig där mitt i, med uppgift att bilda kunskap till eleverna utifrån ett likvärdigt fostransuppdrag, med tonvikt på allas lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Att det då någon gång, eller till och med vid flera tillfällen under ett barns skolgång blir konflikt, eller att någon eller några drabbar samman är oundvikligt och egentligen inte alls speciellt konstigt. Vikten ligger i hur vi pedagoger och övrig personal följer upp, hur vi hanterar dessa stridigheter (som oundvikligt faktiskt uppstår överallt - såväl ute i samhället som i skolan). Det är i HUR och VAD vi gör när motsättningar uppstår som likabehandling visar upp sitt värde men det kräver samsyn inom organisationen. Det är tydligt att det är vid dessa tillfällen som vi också måste förstå att vi utifrån samma grundposition måste ge våra elever rättvisa möjligheter till att kunna utvecklas och förändras, och därigenom och så småningom låta eleverna lära sig något om sig själva men även om andra, det är det som också kallas för fostran. Det är just genom den här typen av gärningar som grundskolors likabehandlingsplaner blir till levande dokument - och också ett bevis på om de fungerar eller ej.

Många gånger handlar det om att lära sig av misstag, ja, för vi misslyckas då och då, så låt oss uppmärksamma vad som är mindre bra och vad det är som fungerar men också att ifrågasätta det som fungerar genom att kritiskt granska varför det är framgångsrikt. Samtidigt får vi inte glömma att implementeringen av normkreativa förslag inte alltid accepteras i första andetaget, att låsa upp dörrar som de flesta önskar sig fortsatt låsta behöver ha beredskap i form av ett gediget och kompetent stöd.

I mitt arbete på högstadiet möter jag förstås hela tiden typiska maktstrukturer bland ungdomarna, någon eller några bär ordningen och de allra flesta runt omkring är normstödjare och några är avvikare. I praktiken innebär det att även om en ung människa vet vad som uppfattas som rätt och fel utifrån skolans värdegrund, så är det som avgör handlingar oftast mest relaterat till att slippa bli exkluderad på grund av ett normbrott.

Många lärare är omedvetna om hur normer fungerar, och även om de flesta lägger tonvikt vid läroplanens värdegrund och uppdrag så handlar det också om att få hjälp att synliggöra att det är en utmaning i att kritiskt våga granska sin egen elevsyn. Maria Wester, lektor vid Umeå Universitet lyfter i sin avhandling "Hålla ordning, men inte överordning": Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer" problemet med att lärare exempelvis i viss mån faktiskt accepterar ett aggressivt beteende hos pojkar men inte hos flickor och att därmed blir läraren också medaktör i att förstärka ett stereotypt maskulint mönster hos pojkar. Trots att lärarens intention varit att skapa en genusneutral grund, och att det oftast inte finns eller funnits bakomliggande medvetna strategier för att göra skillnad, utan det hela handlar om omedvetenhet, såväl hos lärare som hos elever. För självklart har även lärare fördomar, tänker ensidigt - men - med stor betoning på men - det som normkritiken lär är att också våga ifrågasätta sig själv, sin kunskap, sin undervisning. Kritiskt granska sin egen elevsyn. Det är viktigt att vi inte tappar bort oss i våra didaktiska privilegier och glömmer eller kanske till och med väljer bort att ställa oss utanför normens öga då och då för att få perspektiv. Som jag nämnde ovan är eleverna ofta medvetna men väljer ändå att rätta in sig i en orättvis ordning, och där behövs vi, lärare, för att kunna bryta normerande mönster.

Normkritisk pedagogik handlar till stor del om att lära eleverna att kritiskt granska normer som styr våra värderingar och förutsättningar men den handlar även om att vi pedagoger bör tillhandahålla en kritisk ansats. Att vi vågar utmana våra tillkortakommanden, vår kunskap och allt det som vi tror att vi faktiskt redan gör.

Läs mer;

Normkreativ

DEJA Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan.

Lotta Björkmans föredrag på Musikens Hus "...vi måste börja gilla våra misstag om vi skall bli framgångsrika i att jobba normkritiskt. Det är genom misstagen vi får syn på våra normblinda fläckar och blir kvitt en del av våra fördomar."

Frågor & Svar