Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Aktionslärande - utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor

Maria Glawe använder aktionslärandemodellen för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor på gymnasiet. Syftet är att stärka elevernas läsutveckling.

Nu börjar det närma sig höstlov och lärare reflekterar över första delen av höstterminens lärande och utveckling. På vilket sätt har undervisningen bidragit till elevernas lärande? Vilka förändringar är nödvändiga att genomföra för att möta de utmaningar som uppstått i undervisningen? På vilket sätt behöver vi kollegor samarbeta?

Aktionslärandemodellen

I mitt försteläraruppdrag och specialläraruppdrag arbetar jag bland annat med att bidra till lärares lärande gällande läsfrämjande insatser i undervisningen. Jag har använt mig av aktionslärande tillsammans med kollegor i syfte att förändra undervisningen så att eleverna lär sig använda lässtrategier för att bli bättre läsare. Syftet med mitt inlägg är att berätta hur vi använt aktionslärandemodellen för att förändra undervisningen och bidra till elever och lärares lärande. Genom aktionslärande dokumenteras och utvärderas det vi gör i undervisningen samtidigt som vi tillämpar metareflektion.

Bygga en bro mellan pedagogik och specialpedagogik

Vi utgick från att bygga en bro mellan pedagogiken och specialpedagogiken genom att lyfta in specialläraren i klassrummet för att modellera hur man kan arbeta framgångsrikt med lässtrategier i syfte att stärka elevernas läsförståelse och läsutveckling. Det behöver inte vara en speciallärare som genomför undervisningen, men givetvis någon som har goda kunskaper i hur man modellerar användningen av lässtrategier i undervisningen. Lärarna som ingick i aktionslärandet (3 st) observerade undervisningsprocessen. Syftet med modellen är att lärare utvecklar sin förståelse och lärande kring läsfrämjande insatser genom att observera det som sker i undervisningen för att sedan på egen hand arbeta vidare med eleverna i undervisningen med ett nytt arbetssätt.

Forskningsmodell med dokumenterad effekt

Det som ligger till grund för aktionslärandet är elevernas behov av att stärka sin läsförståelse i samband med läsning av skönlitterära texter och sakprosa. Tillsammans planerade vi upplägget i undervisningen och reflekterade över effekter och vidare arbete tillsammans. Lärarna presenterade ett önskemål utifrån elevernas behov och jag kopplade ihop det med lämpliga läsfrämjande insatser som har vetenskapligt stöd. I detta fallet handlade det främst om RT-modellen (Reciprocal teaching är en forskningsmodell med dokumenterad effekt på läsförståelse). Aktionsplanen gick ut på att genomföra förändring i undervisningen, vilket blev nya lärsituationer för eleverna. Lärarna och jag träffades med jämna mellanrum för att reflektera över effekter och resultat samt hur vi kan arbeta vidare med ytterligare aktioner i syfte att stärka elevernas läsutveckling.

Professionella vinster

Det finns många professionella vinster med aktionslärande för att förbättra undervisning. En vinst är att lärare lär tillsammans och processen initieras av lärarna själva vilket jag upplever stärker lärares motivation. Det är praktiknära och har hög relevans eftersom lärarna ansvarar tillsammans för förändringen. Lärare får en möjlighet att mötas i lärandet och nyttja sin professionella kunskap. Det är mer framgångsrikt att utveckla undervisningen utifrån behov som uppstår i klassrummet än yttre krav som bestämts av andra aktörer utanför klassrummet. Vår teoretiska förankring förutom RT-modellen är Helen Timperleys modell ”från professionell utveckling till professionellt lärande”. Hon menar att det kollegiala lärandet är viktigt. Lärare behöver diskutera undervisning och förändra undervisning tillsammans för att sedan diskutera igen. Ytterligare en vinst är dels att lärarna måste förbereda sig väl för att genomföra undervisningen och dels att våga misslyckas och lära nytt. Det stärker det professionella lärandet. Det är viktigt att vara flexibel och se möjligheterna med att undervisa varandras elever samtidigt som lärarna deltar i kompetensutveckling.

”Spring inte på alla bollar”

I mitt uppdrag som förstelärare ska jag bidra till professionellt lärande, utveckling och högre måluppfyllelse vilket känns oerhört meningsfullt och berikande. Enligt Timperley ”är det viktigt att inte springa på alla bollar”. Identifiera ett utvecklingsområde att fokusera på. Vi valde läs- och lärstrategier som fokusområde eftersom det var angeläget för våra elevers utveckling. Lärande kräver samarbete menar Timperley och som förstelärare måste man arbeta tillsammans med kollegor för att skapa hållbar förändring och utveckling. Vägen har inte varit spikrak, men det är inte meningen. Frågan är vad vi missat av värde om vi inte hanterat motgångarna på vägen. Det viktiga är att inte fastna i gamla föreställningar utan våga gå ut från bekvämlighetszonen. Tidsaspekten är en evig fråga, men inget för läraren att fundera över. Det är skolledaren som, utifrån elevernas behov, behöver bestämma sig för vilken fortbildningsinsats som är mest gynnsam för lärarnas lärande. Kort och gott, lägg tid och kraft på rätt sak.

”Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” (A. Einstein)

Nyfiken på att veta mer om Marias arbete?

https://sites.google.com/a/edu.trelleborg.se/laesande-och-laerande-i-en-uppkopplad-skola/

Du kan även följa henne på Twitter: @MariaGlawe

Frågor & Svar