Lärarförbundet
Bli medlem

Mentorskap viktigt som ny lärare i förskolan

Introduktion i yrket viktigt

Introduktion i yrket viktigt

Att få ett genomtänkt introduktionsår tillsammans med mentor under första året minskar risken för sjukskrivning och risken för att man som ny lärare lämnar yrket.

Häromdagen öppnade jag vår förskola klockan 6.30 på morgonen. Rutinen hos oss är att jag är själv på öppningsavdelningen fram till klockan sju då en kollega kommer och löser av mig. Då tar jag med mig barnen till den fritidsavdelning där jag arbetar för närvarande. Just efter jag börjat mitt arbetspass så ringer den kollega som ska komma och byta av mig klockan sju. Kollegan har feber och kan inte komma till arbetet. Kollegan frågar mig om hon ska ringa vikarie, men jag sa att det ska inte du behöva göra som sjuk. Vi ska klara att lösa det. Att öppna ensam på en avdelning, ta emot nya barn som ibland är svåra att trösta och samtidigt få veta att den som ska komma och lösa av dig är sjuk kan kännas väldigt stressigt för många.

För mig som arbetat i 25 år i förskola, fritidshem och skola så kändes det inte som en stor grej. Jag har varit med om liknande situationer många gånger och vet vad som behöver göras. Jag gjorde ett snabbt överslag kring läget på huset och kände att jag hade full koll. Klockan sju kunde en annan kollega som börjar ta mina barn en stund så kunde jag stanna på öppningsavdelningen tills fler ordinarie kom till arbetet och vi kunde ordna med dagens bemanning.

Morgon löste sig smärtfritt och dagen blev bra.

Andra exempel på situationer där jag som erfaren förskollärare kan känna ett lugn är när någon förälder har synpunkter på hur vi arbetar och till och med kommer med kritik eller om ett barn gråter vid lämning. Jag skulle kunna räkna upp många situationer där det kan kännas knepiga där det finns risk att nya medarbetare kan känna sig obekväma och stressade.

Min poäng är att utbildning, rutin och erfarenhet oftast gör att det går att känna ett lugn i olika situationer som uppstår på en förskola liknande den jag beskrivit ovan och kunna lösa uppgiften utan större svårigheter.

En ny och oerfaren i samma situationer kan ha blivit rätt så stressad och känt sig osäker kring hur man ska agera. Just därför är det viktigt för oss i Lärarförbundet att våra nya medarbetare får en bra introduktion i arbetet med en erfaren mentor som finns till stöd när det dyker upp svårigheter eller situationer som man inte vet hur man ska hantera. Att få en bra introduktion till sitt arbete är avgörande för hur man kommer att trivas, om man riskerar sjukskrivning och huruvida man fortsätter i yrket. Det finns en stor forskningsstudie som genomfördes av Karolinska institutet och där visade resultaten bland annat att yrkesförberedelser under utbildningen och en bra introduktion till yrket spelar stor roll för de nyutexaminerades hälsa. Lärare i alla skolformer har dessutom rätt till ett introduktionsår med mentor.

Vi ser allt oftare att nya förskollärare redan från dag ett i sitt yrkesliv får ta fullt ansvar för hela avdelningen eller verksamheten utan introduktionsår och mentor och där finns ett viktigt arbete att ta tag i för huvudmännen. Det krävs många insatser för att få förskollärare att stanna i yrket och undvika sjukskrivning och jag tror att en bra introduktion kan ha stor betydelse.

Förskolan - det första viktiga steget att nå sina drömmar!

När leken är central - fånga ögonblicket

När leken är central - fånga ögonblicket

Nu är det timmar kvar till årets semester, den tid på året som det är viktigt att summera, reflektera för att sedan pausa och samla kraft inför nästa läsår.

I min roll som legitimerad förskollärare handlar det mycket om att skapa relationer (skola in) och att trappa ner relationer (skola ut), våra relationer gör verkligen skillnad för många barn och vårdnadshavare. För en del av våra barn är förskolan en livsviktig plats, en plats där möjligheten att nå sina drömmar ökar. Ett av barnen som jag haft förmånen att undervisa under flera år lämnade i veckan förskolan flygfärdig för förskoleklass, med tårar i ögonen sa vi adjö och lovade att vinka till varandra i parken och på skolgården. Hens mamma tackade för åren och barnet tittade upp på mig och tackade för allt hen lärt sig, och blinkade lite och sa… -Synd att jag inte lärde mig flyga bara! Jag tänker att det är precis det hen lärt sig, sikta högt, lärande har varit lustfyllt och hen lämnar förskolan med vetskap om allas lika värde samt en känsla av att det finns inga begränsningar. Jag vill och jag kan!

Så mycket på gång, samtidigt känns det som att gå i kvicksand!

Förskolans frågor har varit på högkant detta läsår, till en början genom några rapporter från Skolinspektionen där den om det ”Pedagogiska uppdraget” satte igång en diskussion runt om i hela landet. En stark röst om att vi i förskolan inte undervisade eller åtminstone inte använde begreppet undervisning när vi pratar om innehållet i uppdraget. Det blev ytterst tydligt att förskolans styrdokument inte är synkade med varandra, då skollagen använder UNDERVISNING och Lpfö 98/16 LÄRANDE i sin uppdragsbeskrivning.

Ett uppdrag att revidera förskolans läroplan lämnades till skolverket, ett arbete som är igång med att definiera undervisning, utbildning och omsorg och om hur digitaliseringen stärker undervisningen samt det viktiga att hålla kvar leken som central i förskolan. Den 23 mars 2018 ska resultatet läggas fram och det finns många möjligheter att delta i diskussionen, genom inspel till oss i referensorganet och genom Skolverkets hemsida.

Balansen mellan krav och förutsättningar

Samtidigt som det positiva i att äntligen göra ett riktigt omtag och inte bara lappa och laga Lpfö 98/16 så fortsätter förskollärarbristen att öka! Förutsättningarna skiljer stort mellan förskolor och kommuner när det gäller förskollärartätheten, barngruppernas storlek och balansen mellan krav och förutsättningar. Försäkringskassan larmar om att många förskollärare är och blir sjukskrivna pga. stressrelaterade symtom. Jag arbetar själv i ett område där förskollärartätheten sjunker och vi får ta omtag på organisationen gång på gång för att skapa möjligheter att ta det pedagogiska ansvaret och utrymme för ett kollegialt lärande utanför arbetslagen där vi stärker varandra och verksamheten. Ungefär samtidigt kommer det svarta siffror från arbetsförmedlingen när det gäller bristyrken på arbetsmarknaden, även här toppar förskollärarna med 4.88 (5.0).

Mitt i allt det mörka som är riktigt viktiga pusselbitar som måste komma på plats så har vi förskollärare på väg ut ur lärarutbildningen, nya kollegor som vi behöver introducera på bästa sätt in i yrket. Vi har genom Skolkommissionen ett stort paket med lösningar för svensk skola där vi får fortsätta att påverka så att förskolan kan ingå, t.ex. professionsprogrammen – just kompetensutveckling genom hela yrkeslivet är en nyckel för att höja status och kvalitet. En annan nyckel är ett stabilt och hållbart ledarskap. Förskolechefer behöver ha rimligt antal medarbetare för att kunna ta ansvar för arbetsmiljö och kvalitetsarbetet – säkerställa balansen mellan krav och förutsättningar! Vi jublade åt förslaget att ändra förskolechef till rektor, men det är med sorg att det i meningen efteråt står att uppdrager endast kräver en utbildningen på 7,5 hp (motsvarande för rektor i skolan är 30 hp).

Nu väntar ledighet för de flesta i förskolan, en välförtjänt sådan! Efter ledigheten så fortsätter vi om än med små steg uppför backen att arbeta för att:

 • Renodla förskollärares uppdrag
 • Påverka så att Läroplanen tar höjd och implementeras på ett klokt sätt
 • Påverkar så att förskolan omfattas i reformer
 • En god introduktion in i yrket och en stark utveckling genom hela yrkeslivet
 • Karriärvägar och lön som motsvarar ansvar och utbildning!

Då kommer vi att ”Lära fler barn flyga – för förskollärare ger Sveriges barn luft under vingarna”


Vi har inte råd att vänta - satsa på förskolan!

För 30 år sedan startade Nina Adolfsson en förskola med mottot - att stärka varje barns självkänsla. Men det är med frustration hon idag ser på arbetssituationen i förskolan. ”Vi har inte råd att vänta längre, förskollärare måste ha en rimlig arbetssituation idag om förskolan ska ha en framtid."

1980 tog jag studenten, en tolvårig skolgång var över. En skola där många svar var givna med lärare som både var sanning och facit. En plats på förskollärarutbildningen öppnade en ny dörr, med en personlig utveckling och en utveckling mot en profession som jag har varit trogen sedan dess.

Förskolan blev en del av mitt liv, förskolan som lägger grunden för ett livslångt lärande. Förskolan där inga svar är givna, där nyfikenhet är en förutsättning för att utforska omvärld och inre processer.

"En förskola som stärker varje barns självkänsla"

1984 startade jag en förskola som blev startpunkten för mitt fortsatta djuplodade engagemang i förskolans arbete och förskolans plats i samhället. Under utbildningstiden på Lärarhögskolan hade mina tankar utvecklats om hur en förskola kunde utformas för att ge varje barn tillit och tillgång till sin kapacitet och kompetens.

En förskola som stärker varje barns självkänsla för att ingen någonsin ska behöva tvivla på vare sig sin egen sanning eller sitt eget facit. Då jag kom i kontakt med Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofi som ligger till grund för förskoleverksamheten i Reggio Emilia, gav det mig en bekräftelse på att min sanning också var delad med någon som jag hyser den största respekt för. Hans syn på kunskap, människor samt den kontext som ett samhälle utgör och som väver oss alla samman, har sedan dess varit en betydelsefull inspirationskälla.

Med glädje har jag deltagit och följt förskolans utveckling som de senaste åren har accelererat. Förskolan har sedan 1998 en läroplan och 2011 omsattes de reformer i praktik, som gjorde förskolan till en egen skolform, gav förskolan en reviderad läroplan som tydliggjorde förskollärarens ansvar för undervisning i förskolan samtidigt som legitimationskrav för förskollärare infördes.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande

Förskolan är första steget i Sveriges utbildningssystem och den skolform som lägger grunden för ett livslångt lärande. Förskolans pedagogik och metodik bygger på en tillit till varje barns förmåga att utvecklas, att utveckling och lärande sker med leken som grund och där varje möte med barnet präglas av tillit, respekt och glädje.

Vad är det då som gör förskolan unik?

 • Att varje dag möta barns nyfikenhet,
 • Att vara närvarande i mötet med varje barn,
 • Att hitta nycklarna till varje barn,
 • Att förlita sig till varje barns unika kompetens,
 • Att som medforskare ge sig ut på upptäcktsfärd och uppleva lustfyllt lärande i meningsfulla sammanhang.
 • Att uppleva relationsskapande,
 • Att befinna sig i en social kontext som inrymmer alla olika känslouttryck.
 • Att väva samman kunskap, lärande och omsorg i en fantasifull mix som ger redskap för livet, redskap som gör att begränsningar för varje barn minimeras.

Växande frustration och bristande motivation

Men det är svårt att år efter år finna motivationen och framtidstron, när förutsättningarna i så hög grad inte är tillräckliga för att utföra förskolläraruppdraget.

Jag möts dagligen av frustration från mina kolleger, olika orsaker är anledning till frustrationen. Någon har värk i kroppen, fingrarna kroknar alltmer och gör det finmotoriska arbetet nästintill omöjligt, oron över om man skall orka ända fram till pensionen gör sig dagligen påmind, en annan är oroad över att säkerheten för barnen inte kan garanteras, en tredje upplever att långa högskolestudier med stora studieskulder inte gav de förutsättningarna i yrkeslivet som man hade förväntat sig och en fjärde lever med daglig ambitionsfrustration.

En känsla av att vilja men inte kunna, en ständig påminnelse om att man har kompetensen att hitta nycklarna för att varje barn ska blomma, men lampan är släckt så man når aldrig fram till nyckelknippan som kan göra skillnad för varje barn.

"En enorm förlust att förskolan förlorar värdefulla resurser"

Jag sitter på tåget på väg hem från ett forskningskonvent i Stockholm som arrangerats av Lärarförbundet, jag har bland annat fått ta del av en doktorands forskning i förskolan och som så slående beskrev diskrepansen mellan forskarmiljön och förskolemiljön. Hon är nu ännu en förskollärare som lämnat det operativa arbetet i förskolan. Hon sa att när hon började i forskarskolan var hon väldigt nöjd med att kunna gå på toaletten när hon ville och behövde, hon kunde äta när, var och hur hon själv ville, hon hade ett eget skrivbord och ett skylt på dörren med hennes eget namn. Hennes fascination, tacksamhet och glädje över det som borde beskrivas som grundförutsättningar i ett kvalificerat arbete, gav mig ett bryskt uppvaknande från något som jag måste betrakta som en grundläggande förnekelse. Vilken annan yrkesgrupp hade accepterat dessa villkor?

Det är inte första gången jag hör beskrivningar om hur förskolan skiljer sig från de flesta andra arbetsplatser och oftast låter jag dessa passera obemärkta. Jag vill inte förstöra illusionen om förskolan som en arbetsplats där utveckling sker och där det är en ynnest att få uppleva strålglansen i barnens ögon.

Men denna gång kände jag att jag hade fått nog, det är orimliga arbetsvillkor att arbeta i förskolan och alla som på något vis avancerar och får en högre befattning, lägger benen på ryggen och återvänder aldrig när de väl fått smak på det som borde vara de mest naturliga krav att ställa på en arbetsplats och på en arbetssituation i vuxen ålder med en gedigen högskoleutbildning i bagaget. Det är en enorm förlust att förskolan förlorar värdefulla resurser, tillexempel alla de förskollärare som väljer annan verksamhet, förskollärare som diagnostiseras med stressrelaterade sjukdomar, lektorer som inte arbetar kvar i förskolan, forskning som bedrivs av andra än förskollärare, listan kan göras väldigt lång.

Jag är så innerligt trött på att det ständigt spelas på våra känslor och vår förmåga till empati, det är alldeles för ofta som vi som jobbar i förskolan skall pådyvlas skam och skuld över att vi framför våra krav på rimliga förutsättningar då dessa alltid ställs mot de krav som ska ställas för att barnens förskoletid skall bli den bästa. Det är idioti att inte förstå att detta är kontraproduktivt och att förskolan skulle ha betydligt bättre förutsättningar att bli barnens bästa förskola om förskolan också var förskollärarens bästa arbetsplats.

Sverige behöver fler förskollärare

Vi måste våga fundera över vad vi har i nuläget istället för att uttrycka det som vi önskar att nuläget skulle vara. Vi saknar tusentals förskollärare och förskollärartätheten ser inte ut att öka de närmaste åren, vill vi omsätta vackra ord i praktiken behövs det innovationer som vågar förändra strukturer i förskolan, skapa gynnsamma förutsättningar för förskollärare och förändra attityder till förskolan.

Alva Myrdal med flera arbetade för att Sverige skulle kunna byggas av både män och kvinnor och skapade förutsättningar för detta genom att daghem blev tillgängliga så att både män och kvinnor gavs möjlighet till förvärvsarbete vilket medförde att kvinnors frihet också ökade. Idag måste vi se förskolan i en ny kontext och utveckla en verksamhet som är rimlig utifrån de krav som ställs och med rådande förskollärarresurser.

Kanske måste vi sänka servicenivån för omsorgsdelen, eller så måste vi sänka kraven på undervisningen. I det senare alternativet kan man räkna med att en del av lärarprofessionen går i graven och att förskolan bit för bit nedmonteras och lämnar Sveriges utbildningssystem. Det är dags att välja sida, det går inte längre att både äta kakan och ha kakan kvar.

Förskollärare blir sjuka av att inte räcka till, att inte ha förutsättningar att utveckla undervisning och utbildning eller att skapa undervisningsmiljöer som inspirerar till utveckling hos varje barn.

Det är ett ohyggligt samhälleligt slöseri att inte tillvarata förskollärares kompetens och den resurs som de utgör.

För den enskilde som är drabbad medför det en ekonomisk förlust och ett mänskligt lidande samtidigt som det för staten innebär ökade kostnader på grund av att sjukskrivningstalen skjuter i höjden

Vi kan också fundera över hur påvisad frustration och olika stressreaktioner i arbetslagen påverkar varje enskilt barn. Vi bör även reflektera över vad som händer om grunden som förväntas läggas i förskolan förblir instabil, hur det påverkar individens liv och skolresultaten längre fram i utbildningssystemet.

Ska förskolan ha en framtid - måste arbetssituationen bli bättre

Vi har ett utbildningssystem i Sverige från förskola till högskola, vi måste vilja prata mer öppet om det orimliga i den hierarki som råder. En hierarki mellan olika lärarkategorier som är kopplade till hierarkin mellan de olika skolformerna. Om förskolan inte tillåts att hålla en hög kvalitet får det på sikt konsekvenser som drabbar i första hand barnet men också de lärare som möter barnet senare i utbildningssystemet. Det får även konsekvenser för vårt gemensamma samhälle, ett samhälle som var och en har ett ansvar att bidra till, så att våra grundläggande demokratiska värderingar kan hållas levande. Vi måste också vilja prata om att förskollärare skall ha likvärdiga förutsättningar som lärare i andra skolformer, utan att det framkallar en rädsla för att bättre förutsättningar för förskollärare skulle ge sämre förutsättningar för övriga lärare i utbildningssystemet.

Jag är så innerligt trött på att vänta och jag tror inte Sverige har råd att vänta längre, förskollärare måste ha en rimlig arbetssituation idag om förskolan skall ha en framtid imorgon.

Antalet barn per förskollärare är en viktig kvalitetsindikator

Den 24:e april kom skolverkets promemoria där de redovisar antalet barn och personal i förskolan för hösten 2016. Det är glädjande att antalet barn i genomsnitt i grupperna minskar, men det är allvarlig om antalet barn per legitimerad förskollärare ökar.

Det är intressant att läsa skolverkets promemoria Barn och personal i förskolan hösten 2016. Där går att läsa att det är 501000 barn inskrivna i förskolan och att det ökat något och är 84 procent av alla barn i åldrarna 1-5 år. Bland 4- 5 åringarna är 95 procent av alla barn inskrivna. Det är en högre andel barn med svensk bakgrund som går i förskolan än för de med utländsk bakgrund, 84 procent jämfört med 78 procent. Jag tycker det är glädjande att de flesta barn får tillgång till förskolan då den kan betyda mycket positivt för barnens utveckling och lärande.

I förskoledebatten så är det oftast barngruppernas storlek som hamnar i fokus. Det är bra, och det är glädjande att vi ser en minskning av antalet barn i grupperna men:

Det finns dock en siffra som oroar mig särskilt och en det är att antalet barn per förskollärare ökar. Enligt skolverket så ökar antalet barn från 12.5 barn per förskollärare till 13.1. I de fristående förskolorna går det 18.7 barn per förskollärare och i de kommunala 12.2. Om förskolan ska vara lärorik och utvecklande så är en av de viktigaste faktorerna att barnen får möta välutbildade och kompetenta lärare. Av alla årsarbetare har 39 procent förskollärarexamen 2016 vilket är en nedgång med 3 procentenheter från föregående år. Att andelen förskollärare minskar är kanske inte väldigt problematiskt men om antalet barn per förskollärare ökar så är det inte bra.

Ett räkneexempel: Om jag är ensam förskollärare i en grupp med 10 barn och inte har någon kollega och har hela gruppen själv, så är andelen förskollärare i den gruppen 100 procent. Om jag då får en barnskötarkollega så blir vi två pedagoger på 10 barn, men andelen förskollärare sjönk plötsligt till 50 procent. Är det bra eller dåligt för kvalitén? Jag menar att det är positivt om vi får fler kollegor som kan stötta oss i vårt arbete som förskollärare. Naturligtvis helst förskollärare men att rekrytera andra yrkesgrupper till förskolan är avgörande för att klara kvalitén då bristen på förskollärare bara ser ut att öka framöver. Det behövs fler vaktmästare, lärarassistenter, resurspedagoger, barnskötare, lokalvårdare, måltidsbiträden, specialpedagoger så att vi förskollärare kan klara av och orka med det stora förskolläraransvaret som ligger på oss och ge barnen den trygga, lärorika och utvecklande förskola som de har rätt till och behöver.

Per Edberg, ¨förskollärare Umeå


Krav och förutsättningar måste väga jämnt

Budget måste anpassas till kraven

Budget måste anpassas till kraven

När krav och förutsättningar inte väger jämnt så leder det till slut till ohälsa. En anledning till förskollärarnas höga sjuktal är sannolikt en följd av alla de reformer förskolan varit med om sedan läroplanen kom 1998 genomförts samtidigt som resurserna minskat.

Vi som är aktiva i Lärarförbundets referensorgan förskola är stolta över det arbete förbundet lyckats med när det gäller att påverka och få till stånd viktiga reformer som förskolan behövt, t ex att bli en skolform och den första delen i utbildningssystemet, att få en läroplan, att förtydliga förskollärares uppdrag och ansvar, att säkerställa barns rätt till allmän förskola och mycket mer. Vi har också förmått nuvarande regering att inkludera förskolan i fler och fler reformer som till en början endast riktat sig till grund- och gymnasieskolan. Förskolan som första delen i vårt utbildningssystem har alltför ofta ”glömts bort”.

Det som vi är mindre stolta över är att vi inte lyckats påverka så att regering och huvudmän ger de förutsättningar som krävs för att kunna implementera alla reformer på ett bra sätt. När regeringen kommer med nya allmänna råd, revideringar i läroplanen, förtydligade uppdrag, allmän förskola, möjlighet för föräldralediga och arbetslösas barn att gå förskola så har det inte tillförts de resurser som krävs för genomförandet. Större barngrupper och många barn som får längre dagar samtidigt som förskollärarbristen ökat har gjort att förutsättningarna att genomföra den verksamhet som vi är ålagda blir svårt och till och med omöjligt i många förskolor.

Sedan förskolans läroplan infördes 1998 så har kraven på förskollärarna ökat steg för steg. Förskollärares ansvar har tydliggjorts och kraven på hur vi genomför undervisning i förskolan har stärkts. Skolverket menar att förskolläraren ska vara en garant för ökad kvalitét i förskolan.

Samtidigt som förskollärares ansvar tydliggjorts och vikten av att ta ett tydligt ledarskap i verksamheten framhävts så har förskollärartätheten minskat. Skolverkets statistik visar att det nu är en förskollärartäthet på 40% i förskolan, men med stora regionala variationer. I Stockholm är endast 28 % av personalen legitimerade förskollärare.

Lägger vi till detta att sjuktalen för förskollärare ökar i snabb takt och att alltför många förskollärare lämnar yrket i förtid på grund av att man inte trivs, känner stress eller kan vara den goda lärare som man utbildat sig till så börjar läget vara allvarligt.

Som huvudskyddsombud i Lärarförbundet Umeå möter jag varje vecka förskollärare som uttrycker sin uppgivenhet över den situation som nu råder. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och vi som fackförbund och skyddsombud måste ligga på med blåslampan för att de ska göra det. Vi ska använda oss av de lagar och avtal som redan finns. Självklart ska vi på ett så förtroendefullt sätt som möjligt samverka med arbetsgivarna för att få ordning på det som inte fungerar, men där vi inte når fram och får genomfört de åtgärder som krävs så måste vi snabbare använda de redskap som finns med att skriva tillbud och arbetsmiljöanmälningar.

Per Edberg, förskollärare, huvudskyddsombud Umeå och ordförande i Lärarförbundets referensorgan förskola

"Hej, vem är du? Vad ska du göra?"

Glada och nyfikna barn möter mig utanför förskolan, där vi ska diskutera förskollärarnas arbetsmiljö. Arbetsmiljön där skiljer sig inte från andra förskolor i landet. De berättar om stora barngrupper, hög arbetsbelastning, mycket kvällsarbete, vikariebrist och allt fler outbildade i verksamheten.

I en enkätundersökning där förskollärare intervjuades som genomfördes av Lärarnas tidning och tidningen Förskolan visade på att 9 av 10 förskollärare arbetar i barngrupper som är större än Skolverkets rekommenderade riktmärken. Detta påverkar såklart både förskollärarnas och barnens arbetsmiljö. Förskollärarna fortsätter samtalet med att beskriva samvetsstressen som ständigt gör sig påmind, det vill säga allt jag planerat att göra om bara, om barnet som behövt lite extra tid om bara.

Bristen på rätt förutsättningar måste tas på allavar

Idag finns inte bara, det vill säga tillräckliga förutsättningar och resurser i förhållande till kraven som förskollärarna enligt Skollag och Läroplanen förväntas leva upp till. Förväntningarna från oss själva, från kollegor, chefer, föräldrar och barn är höga och det ska de fortsättningsvis också vara. Men var finns förutsättningarna från chefer och huvudmän för att kunna bedriva ett kvalitativt arbete från engagerade lärare som också känner att de har inflytande och delaktighet i det som påverkar deras arbete. Har vi råd att inte ta bristen på förutsättningar på allvar?

Plötsligt förändras entusiasmen i samtalet. De börjar ivrigt att beskriva sitt projektarbete där barnens lust och nyfikenhet till att lära sig nya saker ständigt utvecklas och utmanas.

Det är tur att barnen ger så mycket energi tillbaka annars skulle jag aldrig orka, säger en av lärarna.

Hur länge räcker den resursen tänker jag? Den räcker definitivt inte för att vända på sjukskrivningarna pga. psykisk ohälsa inom förskolan där vi i dagsläget når topplaceringar enligt Försäkringskassans senaste statistik. Vi måste vända på detta NU!

"Vi har inte råd att förlora en enda förskollärare"

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, som tagit fram för att förebygga risk för ohälsa gällande arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling måste ge effekter i verksamheten. Vi har inte råd att förlora en enda förskollärare till på grund av brister inom dessa områden. Förskollärarna behövs i förskolan för att ge barnen den rätt till undervisning som de enligt lag har rätt till. Vi behövs där varje dag för att göra skillnad i barns utveckling och lärande.

Vi fortsätter samtalet med att diskutera vikten av ett nytt synsätt på arbetsmiljöarbetet och att hitta nya infallsvinklar till att hantera det på. Härifrån och framåt är en bra utgångspunkt men hur gör vi då? Jag som huvudskyddsombud i Jönköpings lokalavdelning delar uppfattningen med många andra kollegor om att vi måste förstärka signalsystemen i förskolan med kontinuerliga ögonblicksmätningar där arbetsmiljön står i fokus. Attityden till arbetsmiljöfrågor måste och har enligt mig börjats att förändras och prioriteras i många verksamheter.

Viktigt att identifiera friskfaktorer på arbetsplatsen

Det finns ett arbetsmiljöperspektiv i varje fråga och får inte hanteras som en sidovagn. Varje arbetsplats måste sätta upp mål för arbetsmiljöarbetet där man fokuserar på några områden som utvecklas systematiskt och kontinuerligt. Detta måste ske i dialog där alla tar och ges ansvar i frågan och där vi tillsammans ser konstruktiva lösningar som ger positiva effekter. Lika viktigt är det att identifiera friskfaktorer. Det är både roligare och mer effektivt att försöka hitta vad som gör att man är frisk än sjuk.

På vägen ut från besöket så möts jag åter av barnen men nu i tamburen för det är dags för lunch. Hej, vem är du och vad ska du göra? Fortfarande glada, nyfikna och förhoppningsvis lite hungriga efter en utforskande utelek. Tanken slår mig att barnen förhoppningsvis är helt omedvetna om samtalet som just förts i personalrummet och funderar samtidigt på vilka effekter samtalet ger på den här arbetsplatsen. Idag vet vi med stöd av aktuell forskning att barnen också påverkas av vår arbetsmiljö och hur verksamheten är organiserad och utifrån vilka förutsättningar som vi ges. Här måste vi genom fackligt arbete hjälpas åt att stärka dessa komponenter.

Jag fortsätter med min kamp och du med din men vi måste göra det tillsammans.

Vi vill ha en närvarande pedagogisk ledare!

Jag är en av de ca 5000 förskolechefer som leder det pedagogiska arbetet inom Sveriges förskolor. Och hur kommer det sig att jag har valt att börja arbeta som mellanchef? Förskolechefen har störst andel medarbetar, har höga krav och små resurser kan vi läsa i undersökning efter undersökning.

Mellanchefen är klämd mellan politiska beslut och förväntningar från medarbetare och chef. Läser man de nio punkterna i läroplanen (som vänder sig till förskolechefen), skollagen, allmänna råd, arbetsmiljölagstiftning och alla andra dokument som styr oss, så fattar man att ekvationen kan vara svår att få ihop. Och mitt i allt detta så ska det skrivas systematsikt kvalitetsarbete, riskanalyser, ringas samtal till fastighetsskötare, skrivas upphandlingar på snöskottning, hantera ärenden till socialmyndigheter, ha kontakt med HAB, BUP och specialpedagoger, kolla ritningar vid ombyggnationer (och även förstå dem) ansvara för arbetsmiljön och ja, ja visst ja, stötta mina medarbetare!

Och nu hör jag knackningar, ganska svagt till en början, men de ökar i styrka, den är här! Samvetsstressen! Har du verkligen gjort ditt allra allra bästa Camilla? Såg du alla, hälsade du på alla, lyssnade du tillräckligt bra?

Varför valde jag att bli förskolechef?

Jo, för att för fyra år sedan frågade min chef mig – Camilla kan du tänka dig att bli förskolechef? Och mitt snabba svar på frågan var nej. Men efter att ha arbetat i 25 år som förskollärare så visade det sig att jag var redo för ca 1 år sedan ta mig an uppgiften! Stressigt arbete? Hallå, jag har arbetat som förskollärare i 25 år och så tänkte jag som Pippi – Det har jag aldrig provat, så det klarar jag helt säkert!

Att vara förskolechef är ett fantastiskt arbete. Ok, tänker ni hon har ju ägnat ca 300 ord åt att beskriva sin hårda vardag?!

Men min vardag ser också ut så här!

Jag gör skillnad, jag får vara med och leda arbetet, ge förutsättningar så att mina lärare kan organisera sig på ett sådant sätt så att vi får en god undervisande miljö. En miljö där barnen ges goda förutsättningar att blomma och vara nyfikna. Jag brinner också för att vi ska våga använda det undervisande begreppet i förskolan, detta får jag vara med och processa med ”mina” lärare Jag får också vara den som leder utvecklingen av den professionella lärarens undervisning och vad detta innebär i förskolan. Jag får också en större möjlighet att vara med i processer innan beslut tas som påverkar vår förskola. Jag stöttar och leder mina pedagoger i kvalitetsarbete och jag ser ofta saker som mina pedagoger inte upptäcker för de har så fullt upp med ”vardagsarbetet”.

I dagsläget har jag 46 fantastiska medarbetare som sliter med sitt pedagogiska uppdrag, de gör allt för att tända stjärneögon och uppmuntra till lärande och nyfikenhet. Ett av målen för oss är att arbeta med Förskola för hållbar framtid som bygger på de 17 globala miljömålen. Jag bara älskar det, våra allra yngsta medborgare arbetar med storpolitik. Att få vara med och leda inom ramen för det undervisande uppdraget, undervisning som är kärnan och utgångspunkten i det pedagogiska uppdraget. Att få vara med i verksamheten och höra en liten 5 åring fundera över – Kan man gå i skogen om man är blind? Att få vara med i processen där ”mina” allra yngsta arbetar med digitala läromedel och höra en av mina pedagoger säga till ett litet barn som ska åka hem till Filipinerna under jul – Vi ses på skype. Världen öppnar sig och samtidigt blir den så liten, avstånd är inte ett hinder att hålla kontakten med sina vänner på förskolan.

För att återgå till rubriken

– Vi vill ha en närvarande pedagogisk ledare. Denna mening får jag ofta höra och jag tänker att det säkert finns 46 olika idéer om vad detta kan vara och se ut. Mennu känns det ändå som jag snart kan få tid att verkligen finnas verksamhetsnära.

Lärarförbundets skolledare bedömer att ca 20 medarbetare är det optimala antalet för att ha en möjlighet att vara närvarande i sitt ledarskap. Detta med stöd i den nya Afs:en ( AFS 2015:4)som arbetsmiljöverket gav ut i mars 2017 ” Organsatirisk och social arbetsmiljö”. Och vet ni vad? Jag har kloka arbetsgivare så under 2017 så ska vi bli en till förskolechef, detta innebär att jag kommer att få ca 25 medarbetare och jag ser verkligen framemot detta. Jag är säker på att min arbetsbelastning kommer att bli mer hanterbar och att detta kommer att ge möjlighet att utveckla mitt ledarskap tillsammans med mina medarbetare. Jag kommer att få tid att vara med närmare i processen och vara med och tända stjärneögon på mina medarbetare och det viktigaste av allt ,jag får mer tid över till att lyssna. Lyssna till mina pedagoger och definitivt kommer jag ha mer tid över för reflektion och analys. Reflektion och analys tillsammans med mina pedagoger för utan varandra är vi inget det är tillsammans vi blir starka!


Sitter någon där ute och funderar på om den ska anta utmaningen och söka arbete som förskolechef?

Till er säger jag, tänk som Pippi – Det har jag aldrig provat, så det klarar jag helt säkert!

Camilla Norberg Förskolechef och ledamot i Lärarförbundets referensorgan förskolaExpandera inte en förskola som redan går på knäna!

Lärare i förskolan flyr Stockholm och politikerna inför förändringar utan att ta lärarnas situation på allvar. Hanna Ahnqvist, legitimerad lärare i förskolan och vice ordförande i Stockholm, skriver om sex förslag på vad politikerna ska fokusera på.

Varför talar aldrig politiker i Stockholm om förskolan som skolform? Varför lyfter de aldrig att legitimerade lärare i förskolan är det som krävs för att undervisning ska kunna bedrivas i denna verksamhet som faktiskt är en skolform enligt lag?

Jag ser två möjliga orsaker, i min värld, helt felaktiga orsaker.

En orsak är att politiker tittar alldeles för mycket på brukarenkäten som visar en stor nöjdhet hos föräldrar. Varför ska politiker tillföra mer resurser till en verksamhet där föräldrarna är nöjda?

En annan orsak är den riktning i Stockholm stads budget som jag tycker mig kunna se. En annan riktning än den som krävs för att förskolan ska kunna nå sin fulla potential och den likvärdighet som politiken talar om.

I budgeten framgår att:

 • Den indikator som tidigare fanns i budgeten på minst 25 procent lärartäthet på varje förskola är borttagen. Orsaken är inte att lärartätheten är så hög överallt vill jag påstå.
 • På tre år är ambitionen att höja lärartätheten i förskolan en procent. I stället talas det om pedagoger och personal. Dessutom ställs frågan i stadens kvalitetsredovisning av de kommunala förskolorna om man har råd att anställa fler lärare i förskolan. I vilken annan skolform skulle det vara en berättigad fråga?
 • Jag ser också att det även i denna budget inte finns någon specifik satsning på kompetensutveckling för lärare i förskolan. Inga karriärtjänster. Ingen kompetensförsörjningsplan. Det finns en karriärväg. Att bli förskolechef.
 • Staden satsar istället på barnomsorg på obekväm arbetstid. Staden vill förutom det ofinansierade förslaget ”Rätt till heltid” ytterligare expandera befintlig verksamhet och skapa Introduktionsförskolor för att de är kostnadseffektiva. Det kostar bara lokaler och ”pedagoger” enligt Skolborgarrådet Olle Burell. Introduktionsförskolor är av godo naturligtvis men i detta läge måste resurser tillföras och prioritering måste göras.

Alla har rätt till sin tolkning av denna inriktning.

2010 blev förskolan en skolform och då hade vi ett annat styre i Sverige och i Stockholm. Att inte reflektera över det utifrån denna budget är svårt tycker jag.

Jag hoppas verkligen att förskolan inte enbart finns för att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta utan för att den forskning som visar att tidiga satsningar på förskolan skapar positiva effekter på övriga skolväsendet.

Men det förutsätter satsningar på lärartäthet och en organisation i förskolan som möjliggör lärares uppdrag. Dessa satsningar ser jag inte. Skrivningar om uppdrag att behålla och rekrytera finns formulerade men inga beskrivningar på vad man vill åstadkomma och varför.

Förskollärare flyr från Stockholm

Jag säger: Rätt prioritering i rätt ordning. Lärare i förskolan flyr Stockholm. Det är fakta. Det är verkligheten. Aktuella siffror säger att staden måste rekrytera 600 lärare i förskolan varje år och det bara för att behålla dagens nivåer.

Lärare i förskolan är den yrkesgrupp som har högst sjukskrivningstal, är mest stressade och mår dåligt av den otydlighet som finns kring vårt läraruppdrag.

Ingenting i förskolans organisation har förändrats sedan 2010 då läraruppdraget förtydligades i skollagen. Förutsättningar för pedagogisk utvecklingstid och kollegiala möten för att kunna reflektera och diskutera undervisningen är fortfarande otydlig och inte självklar. Det borde den vara. Alltför ofta blir det en fråga om rättvisa i arbetslagen. Skolinspektionen ser också dessa behov som Lärarförbundet lyfter fram. Kan verkligen en stad som Stockholm gå en annan väg än den som en myndighet lyfter fram?

Det krävs politiker som förstår allvaret

Reella förändringar krävs, inte bara på ett papper utan ett aktivt förändringsarbete. Ett arbete tillsammans med lärare, förskolechefer och ombud. Då krävs det politiker som förstår allvaret.

Reella verktyg för att minska arbetsbelastningen behövs och min övertygelse är att om organisation skapas för att lärare får förutsättningar att utföra sitt uppdrag, inte bara på papper utan på riktigt i verksamheten så kommer stressen och sjuktalen att minska.

Att expandera en verksamhet, som genom förslaget ”Rätt till heltid”, där professionen redan idag går på knäna är inte att ta lärares situation på allvar.

Skolborgarrådet kommenterade vid ett tillfälle att reaktionerna på denna reform är ”som en storm i ett vattenglas.” Finansborgarrådet Karin Wanngård står i budgetdebatten i Stadshuset och säger att hon inte alls är oroad för förskolans framtid för hon gör så många besök på förskolor. Hur är detta möjligt?

Tänk om kommunfullmäktige!

Professionen skriker och reaktionerna av de politiker som har mandat att tillföra mer resurser till förskolan ignorerar detta. 12 av 14 stadsdelar ställer sig kritiska till förslaget. Fristående verksamheters remissinstanser också. Lärarförbundet Stockholm gör det likaså. 12 december fattas det beslut i kommunfullmäktige. Tänk om. Våga tänka om.

Vi måste få resurser

En schablonhöjning på 1,46 procent är inte att matcha resurser med skollagens krav. Hur ska förskolechefer kunna skapa förutsättningar och leva upp till de krav som skollagen kräver om politiker inte ger resurser för detta ändamål? Vem ska vilja axla ansvaret som förskolechef i framtiden? Nej, nu måste detta tas på allvar. På riktigt.

Lärarförbundet Stockholm träffar politiker

En heldag i oktober i år träffade Lärarförbundet Stockholm 90 ombud inom förskolan i Stockholm. Tillsammans diskuterades nuläget för lärare i förskolan och det kopplat till konsekvenserna av förslaget ”Rätt till heltid” samt framför allt vad som behöver göras av politiker. Utifrån det underlaget har Lärarförbundet Stockholm träffat Skolborgarrådet Olle Burell, moderaternas oppositionsborgarråd Anna König Jerlemyr och nästa vecka väntar samtal med Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna.

Vad politiker behöver fokusera på och vad som bör prioriteras har vi tydligt framfört:

 • Att öka lärartätheten måste vara den övergripande målsättningen i en skolform såsom förskolan.
 • Reella verktyg för att minska arbetsbelastningen och sänka sjukskrivningstalen och motverka att lärare flyr staden och yrket. Inte att lärare sliter ut sig och arbetar för att klara av dagen. Utan förändringar som skapar förutsättningar för lärare, för barnen och för alla medarbetare i förskolan krävs.
 • Lyfta förskolan som skolform där undervisning bedrivs av legitimerade lärare som har pedagogisk utvecklingstid som en självklar förutsättning för sitt uppdrag.
 • En tydlig kompetensförsörjningsplan för lärare i förskolan, i syfte att både behålla den låga lärartäthet som finns i Stockholms förskolor men också för att locka lärarstudenter att stanna kvar i staden men även rekrytering i stort.
 • Stockholm stad behöver agera som en arbetsgivare och ta ett samlat grepp kring lärarprofessionen i förskolan i syfte att göra yrket mer attraktivt.
 • Barngruppsstorlekar måste relateras till lärartäthet och professionen måste vara med och diskutera konsekvenser av för stora barngrupper.

Vi går snart in i en valrörelse och där ska förskolan som skolform stå högt på politikernas agenda. Det ska i alla fall jag arbeta för att den blir!

Vårt påverkansarbete:

Här kan Du läsa om vårt påverkansarbete i arbetet kring förslaget "Rätt till heltid": https://www.lararforbundet.se/avdelningar/stockhol...

Vill Du vara med och manifestera utifrån vårt initiativ Lokal samling för läraryrket: https://www.lararforbundet.se/avdelningar/stockhol...

Gå gärna in och lyssna på budgetdebatten och gör din egna tolkning om förskolans framtid i Stockholm: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Politik-och-besl...


Hanna Ahnqvist, Lärarförbundet Stockholm

Hanna Ahnqvist,
Vice ordförande Lärarförbundet Stockholm
Ledamot i Lärarförbundets referensorgan förskola
Legitimerad lärare i förskolan

Twitter: @HAhnqvist
#lokalsamlingsthlm

Som förskollärare ”passar jag inte bara barn”

Förskolans verksamhet handlar om så mycket mer än att "bara" passa barn. Det är en pedagogisk verksamhet med fokus på barns lärande och utveckling i kombination med omsorg. En verksamhet som kräver professionella förskollärare.

Ibland stöter jag som förskollärare på missuppfattningar om mitt yrke. Vi passar ”bara” barn, vi leker ”bara” hela dagarna, vi utför ett arbete som ”vem som helst” skulle kunna utföra.

När jag möter sådana här missuppfattningar så brukar jag förklara att förskolan är en egen skolform med egna styrdokument och att förskolan är utbildningssystemets första och viktigaste steg. Forskning har visat att barn som går i förskola har ett försprång kunskapsmässigt i grundskolan och att den effekten håller i sig långt upp i klasserna. I förskolan grundläggs förståelser för alla skolämnen. Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning i förskolan och förskollärare har därför ett särskilt viktigt pedagogiskt arbete. Undervisning i förskolan handlar om att stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande mot läroplanens mål, precis som undervisningen i skolan. Vi förskollärare är barnens första lärare i det livslånga lärandet!

När det gäller missuppfattningen att vi ”bara passar barn”, så ja, omsorg om barnen i verksamheten är en viktig del i vårt pedagogiska uppdrag, men det handlar även om att stimulera, utmana, främja och skapa möjligheter för barns lärande och utveckling utifrån ett antal mycket specifika lärandemål i ämnen som svenska, svenska som andraspråk, matematik, naturvetenskap, teknik och estetisk skapande. Att skapa en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet utgör grunden i förskolan. Utan omsorg om dem som ska lära och utvecklas så sker inget lärande och ingen utveckling, precis som det även är i skolan.

Leken utgör både mål och metod i förskolans pedagogik. Genom leken upptäcker, utforskar och undersöker vi världen tillsammans med barnen. Forskning visar att lek och lärande på många sätt är sammanflätade i varandra och inte med lätthet kan skiljas åt. Leken och det lustfyllda lärande som bygger på barnens egna erfarenheter och förståelser främjar barns lärande i förskolan, precis som i skolan.

Förskollärarens viktiga uppdrag

Som förskollärare gör vi professionella pedagogiska bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling, vi anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet. Vi skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling. Förskolans läroplan är formulerad utifrån förståelsen att lärande är relationellt och sker i samvaro och samspel med andra. Som förskollärare lever vi som vi lär, vilket gör att relationsskapande mellan barnen, mellan oss pedagoger och barnen och dess vårdnadshavare är en viktig del i vår kompetens. Förskollärares kompetens handlar enligt professor Sven Person om att ha ”förmåga att i handlingar gentemot barnen kombinera emotionell närvaro, lyhördhet och förståelse med ett innehåll som stimulerar barns lärande och förståelse av sin omvärld”. Det betyder att vi förskollärare är duktiga på att i det konkreta mötet med barnen vara närvarande, lyhörda och flexibla inför de individuella barnen erfarenheter och förståelser. I dessa konkreta möten stimulerar, stödjer och utmanar vi barnen i deras utveckling och lärande i strävan mot de mål som läroplanen föreskriver.

En examen som förskollärare kräver idag en universitetsutbildning på 3,5 år. Under utbildningen flätas didaktik och metodik samman med olika teoriska utgångspunkter kring barns lärande och utveckling. Genom utbildningen grundläggs förskollärarens kompetens att sedan skapa en verksamhet som enligt skollagen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här grundläggs också de egna praktiska erfarenheterna i barngrupp, genom den verksamhetsförlagda utbildningsdelen.

Det pedagogiska uppdraget kräver rätt förutsättningar

För att kunna genomföra det pedagogiska uppdrag som vi enligt skollag och läroplan är ålagda att göra och ta ansvar för undervisningen i förskolan behövs förutsättningar. Förutsättningar som rimliga arbetsbelastningar, barngrupper som är hanterbara i storlek, arbetsuppgifter som rimmar väl med vårt pedagogiska uppdrag, möjlighet att kunna ha pedagogisk utvecklingstid, tillgång till ändamålsenliga lokaler, stöd från våra förskolechefer, förvaltningschefer och politiker och uppskattning i form av högre lön.

Utan bra förutsättningar kommer fler förskollärare att byta yrke. Att arbeta som förskollärare är inget som vem som helst kan göra. Det kräver en gedigen utbildning där teori och praktik vävs samman, en utbildning i vilken särskilda kompetenser som pedagog utvecklas. Vi i Lärarförbundets referensorgan för förskolan arbetar tillsammans i Lärarförbundet aktivt och medvetet för att säkerställa och förbättra förskollärares förutsättningar. Vi vill inte att verksamheten ska förlora fler förskollärare!

Ebba Hildén, Leg. förskollärare och ledamot i Lärarförbundets referensorgan förskolan.

"Förskolan är viktig för en lyckad integration"

I Almedalen lyfte vi fram det viktiga budskapet “Allt börjar med en bra lärare och skolan är nyckeln till integration”. I det budskapet vill vi också framhålla att när nyanlända barn erbjuds och kommer in i förskolan så gör det en stor skillnad för en lyckad integration.

Det känns bra när nationella politiker uttrycker samma sak i sina anförande, för att citera Ulf Kristersson (M), ekonomisk-politisk talesperson:

Förskola för alla nyanlända barn och skola för de lite äldre måste ses som en språngbräda in i samhället.

Vi hade inplanerade möten med strategiska personer för att lyfta vår förskolepolitik, med Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson, Roza Guclu Hedin (S), riksdagsledamot i utbildningsutskottet, Irene Blom och Eva-Lotta Stavle från Pysslingens Förskolor & Skolor, samt Ulla Hamilton vd för Friskolornas riksförbund diskuterade vi:

 • Förskollärarbristen, skolverkets siffror visar på ännu lägre förskollärartäthet än vid senaste mätningen. 42% i riket, 28% i Stockholm, 28% förskolor i enskild regi. De säger att till 2019 är rekryteringsbehovet totalt 20 000 heltidstjänster.
 • Förskollärarutbilningen och hur vi behöver stärka mottagandet av ute på enheterna, då tyvärr en del lämnar yrket efter bara något år.
 • Kompetensutveckling och vikten av att kunna fördjupa sin utbildningsnivå, med bra förutsättningar.
 • Karriärmöjligheter, förskollärare måste få möjlighet till utveckling inom yrket och omfattas av reformer i utbildningspolitiken.
 • Stress, arbetsbelastning och sjukskrivningar! Här var vi rörande överens om att det krävs kraftfulla åtgärder. Skolverkets rekommendationer runt barngruppernas storlek måste tas på största allvar. Kompetensen på alla yrkesgrupper i förskolan måste användas klokt och med en tydlig organisation.
 • Förskolechefens roll, att säkerställa tid för att vara en närvarande ledare som kan lägga fokus på det pedagogiska ledarskapet.

Jan Björklund (L), partiledare, uttryckte i ett av våra program från Almedalen,"Nyfiken på..." att vi i Sverige har en förskola i världsklass, och det har vi när vi mäter med vissa parametrar. Det är det som många gånger gör vår kamp komplex, och också därför vi hamnar utanför reformer och satsningar.

Därför är det glädjande att vi i veckan äntligen har med förskolan i regeringens ”Samverkan för bästa förskola”, en satsning på 100 miljoner för förskolor i utsatta områden.

Jag är stolt att vara en del av Lärarförbundet för vi ser till att beslut tas som gör skillnad!

Pia Rizell, legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen
Följ mig på Twitter: @PiRi67

Frågor & Svar