Lärarförbundet
Bli medlem

Expandera inte en förskola som redan går på knäna!

Lärare i förskolan flyr Stockholm och politikerna inför förändringar utan att ta lärarnas situation på allvar. Hanna Ahnqvist, legitimerad lärare i förskolan och vice ordförande i Stockholm, skriver om sex förslag på vad politikerna ska fokusera på.

Varför talar aldrig politiker i Stockholm om förskolan som skolform? Varför lyfter de aldrig att legitimerade lärare i förskolan är det som krävs för att undervisning ska kunna bedrivas i denna verksamhet som faktiskt är en skolform enligt lag?

Jag ser två möjliga orsaker, i min värld, helt felaktiga orsaker.

En orsak är att politiker tittar alldeles för mycket på brukarenkäten som visar en stor nöjdhet hos föräldrar. Varför ska politiker tillföra mer resurser till en verksamhet där föräldrarna är nöjda?

En annan orsak är den riktning i Stockholm stads budget som jag tycker mig kunna se. En annan riktning än den som krävs för att förskolan ska kunna nå sin fulla potential och den likvärdighet som politiken talar om.

I budgeten framgår att:

  • Den indikator som tidigare fanns i budgeten på minst 25 procent lärartäthet på varje förskola är borttagen. Orsaken är inte att lärartätheten är så hög överallt vill jag påstå.
  • På tre år är ambitionen att höja lärartätheten i förskolan en procent. I stället talas det om pedagoger och personal. Dessutom ställs frågan i stadens kvalitetsredovisning av de kommunala förskolorna om man har råd att anställa fler lärare i förskolan. I vilken annan skolform skulle det vara en berättigad fråga?
  • Jag ser också att det även i denna budget inte finns någon specifik satsning på kompetensutveckling för lärare i förskolan. Inga karriärtjänster. Ingen kompetensförsörjningsplan. Det finns en karriärväg. Att bli förskolechef.
  • Staden satsar istället på barnomsorg på obekväm arbetstid. Staden vill förutom det ofinansierade förslaget ”Rätt till heltid” ytterligare expandera befintlig verksamhet och skapa Introduktionsförskolor för att de är kostnadseffektiva. Det kostar bara lokaler och ”pedagoger” enligt Skolborgarrådet Olle Burell. Introduktionsförskolor är av godo naturligtvis men i detta läge måste resurser tillföras och prioritering måste göras.

Alla har rätt till sin tolkning av denna inriktning.

2010 blev förskolan en skolform och då hade vi ett annat styre i Sverige och i Stockholm. Att inte reflektera över det utifrån denna budget är svårt tycker jag.

Jag hoppas verkligen att förskolan inte enbart finns för att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta utan för att den forskning som visar att tidiga satsningar på förskolan skapar positiva effekter på övriga skolväsendet.

Men det förutsätter satsningar på lärartäthet och en organisation i förskolan som möjliggör lärares uppdrag. Dessa satsningar ser jag inte. Skrivningar om uppdrag att behålla och rekrytera finns formulerade men inga beskrivningar på vad man vill åstadkomma och varför.

Förskollärare flyr från Stockholm

Jag säger: Rätt prioritering i rätt ordning. Lärare i förskolan flyr Stockholm. Det är fakta. Det är verkligheten. Aktuella siffror säger att staden måste rekrytera 600 lärare i förskolan varje år och det bara för att behålla dagens nivåer.

Lärare i förskolan är den yrkesgrupp som har högst sjukskrivningstal, är mest stressade och mår dåligt av den otydlighet som finns kring vårt läraruppdrag.

Ingenting i förskolans organisation har förändrats sedan 2010 då läraruppdraget förtydligades i skollagen. Förutsättningar för pedagogisk utvecklingstid och kollegiala möten för att kunna reflektera och diskutera undervisningen är fortfarande otydlig och inte självklar. Det borde den vara. Alltför ofta blir det en fråga om rättvisa i arbetslagen. Skolinspektionen ser också dessa behov som Lärarförbundet lyfter fram. Kan verkligen en stad som Stockholm gå en annan väg än den som en myndighet lyfter fram?

Det krävs politiker som förstår allvaret

Reella förändringar krävs, inte bara på ett papper utan ett aktivt förändringsarbete. Ett arbete tillsammans med lärare, förskolechefer och ombud. Då krävs det politiker som förstår allvaret.

Reella verktyg för att minska arbetsbelastningen behövs och min övertygelse är att om organisation skapas för att lärare får förutsättningar att utföra sitt uppdrag, inte bara på papper utan på riktigt i verksamheten så kommer stressen och sjuktalen att minska.

Att expandera en verksamhet, som genom förslaget ”Rätt till heltid”, där professionen redan idag går på knäna är inte att ta lärares situation på allvar.

Skolborgarrådet kommenterade vid ett tillfälle att reaktionerna på denna reform är ”som en storm i ett vattenglas.” Finansborgarrådet Karin Wanngård står i budgetdebatten i Stadshuset och säger att hon inte alls är oroad för förskolans framtid för hon gör så många besök på förskolor. Hur är detta möjligt?

Tänk om kommunfullmäktige!

Professionen skriker och reaktionerna av de politiker som har mandat att tillföra mer resurser till förskolan ignorerar detta. 12 av 14 stadsdelar ställer sig kritiska till förslaget. Fristående verksamheters remissinstanser också. Lärarförbundet Stockholm gör det likaså. 12 december fattas det beslut i kommunfullmäktige. Tänk om. Våga tänka om.

Vi måste få resurser

En schablonhöjning på 1,46 procent är inte att matcha resurser med skollagens krav. Hur ska förskolechefer kunna skapa förutsättningar och leva upp till de krav som skollagen kräver om politiker inte ger resurser för detta ändamål? Vem ska vilja axla ansvaret som förskolechef i framtiden? Nej, nu måste detta tas på allvar. På riktigt.

Lärarförbundet Stockholm träffar politiker

En heldag i oktober i år träffade Lärarförbundet Stockholm 90 ombud inom förskolan i Stockholm. Tillsammans diskuterades nuläget för lärare i förskolan och det kopplat till konsekvenserna av förslaget ”Rätt till heltid” samt framför allt vad som behöver göras av politiker. Utifrån det underlaget har Lärarförbundet Stockholm träffat Skolborgarrådet Olle Burell, moderaternas oppositionsborgarråd Anna König Jerlemyr och nästa vecka väntar samtal med Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna.

Vad politiker behöver fokusera på och vad som bör prioriteras har vi tydligt framfört:

  • Att öka lärartätheten måste vara den övergripande målsättningen i en skolform såsom förskolan.
  • Reella verktyg för att minska arbetsbelastningen och sänka sjukskrivningstalen och motverka att lärare flyr staden och yrket. Inte att lärare sliter ut sig och arbetar för att klara av dagen. Utan förändringar som skapar förutsättningar för lärare, för barnen och för alla medarbetare i förskolan krävs.
  • Lyfta förskolan som skolform där undervisning bedrivs av legitimerade lärare som har pedagogisk utvecklingstid som en självklar förutsättning för sitt uppdrag.
  • En tydlig kompetensförsörjningsplan för lärare i förskolan, i syfte att både behålla den låga lärartäthet som finns i Stockholms förskolor men också för att locka lärarstudenter att stanna kvar i staden men även rekrytering i stort.
  • Stockholm stad behöver agera som en arbetsgivare och ta ett samlat grepp kring lärarprofessionen i förskolan i syfte att göra yrket mer attraktivt.
  • Barngruppsstorlekar måste relateras till lärartäthet och professionen måste vara med och diskutera konsekvenser av för stora barngrupper.

Vi går snart in i en valrörelse och där ska förskolan som skolform stå högt på politikernas agenda. Det ska i alla fall jag arbeta för att den blir!

Vårt påverkansarbete:

Här kan Du läsa om vårt påverkansarbete i arbetet kring förslaget "Rätt till heltid": https://www.lararforbundet.se/avdelningar/stockhol...

Vill Du vara med och manifestera utifrån vårt initiativ Lokal samling för läraryrket: https://www.lararforbundet.se/avdelningar/stockhol...

Gå gärna in och lyssna på budgetdebatten och gör din egna tolkning om förskolans framtid i Stockholm: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Politik-och-besl...


Hanna Ahnqvist, Lärarförbundet Stockholm

Hanna Ahnqvist,
Vice ordförande Lärarförbundet Stockholm
Ledamot i Lärarförbundets referensorgan förskola
Legitimerad lärare i förskolan

Twitter: @HAhnqvist
#lokalsamlingsthlm

Frågor & Svar