Lärarförbundet
Bli medlem

Förskolan är den sista utposten i pandemin

Under den här tiden har förskolan varit den bortglömda arbetsplatsen. Personal i den har varit långt ner på samhällets prioriteringslista och förskolan har mer liknat den sista utposten som ska hålla öppet i alla lägen.

Vi är nu 1,5 år in i en pandemi som på många sätt lamslagit vår värld. När det kom till arbetslivet i Sverige i denna pandemi skulle arbete plötsligt bedrivas hemifrån och vi skulle alla lära oss inte bara ett utan flera digitala mötessystem där man är tvungen att komma ihåg att både stänga av och sätta igång mikrofonen och ta ner den digitala handen när man talat färdigt. Vi har hankat oss fram i dålig uppkoppling och suddig bildskärpa, vi har loggat in och loggat ut, allt för att kunna mötas ändå.

Under den här tiden har förskolan varit den bortglömda arbetsplatsen. Personal i den har varit långt ner på samhällets prioriteringslista och förskolan har mer liknat den sista utposten som ska hålla öppet i alla lägen. Det har varit omöjligt att följa de restriktioner som råder i samhället. Vi kan t ex inte hålla distans till barnen och att barn sprider smittan det vet vi nu. På vissa håll har förskolor stängt en period där smittan varit extra stor.

Inte nog med att våra medlemmar varje dag går till jobbet under ovanstående förutsättningar, de flesta är nu också trötta på att det som kännetecknar deras profession och yrkesstolthet får stå åt sidan. Enligt många handlingsplaner för covid-19 ska undervisningen prioriteras bort för att i stället fokusera på omsorg om det saknas personal och man blir uppmanad att lägga våra styrdokument åt sidan. Vi förskollärare är utbildade för att undervisa barnen enligt läroplanens mål, precis som i skolan och vi ser detta som tydliga signaler på att förskolan inte värderas för vad den är: Barnens första skola.

Så vad händer då med en yrkesgrupp som har höga ambitioner och yrkesstolthet men som inte får möjlighet att utöva sitt uppdrag med rätt förutsättningar? Förskollärare hamnar såklart i en samvetsstress och en känsla av att inte räcka till. Det sammantaget med att arbeta med rädsla för smitta i en verksamhet som ska stå pall för hela samhället när resten av världen stannar av skapar en ansträngande och ohälsosam arbetsmiljö. Inte att förglömma är också att förskolan redan innan pandemin hade enorma utmaningar kopplat till arbetsmiljön.

I ett projekt som genomfördes på interventions- och implementeringsforskning på Karolinska Institutet drogs slutsatserna att en person som upplever arbetsmiljöproblem har ett produktionsbortfall på 30-40 % varje timme. Om vi översätter det till vår pedagogiska verksamhet i förskolan handlar det om negativ påverkan på kvalitet. Något som i slutändan blir dyrt för huvudman och arbetsgivare och försämrar möjligheterna att förhålla sig inom budgetens ramar utan att tumma på kvalité. Det är det ingen som vill i en tid där man på alla nivåer lyfter fram vikten av en kvalitativ förskola med rätt till likvärdig utbildning för alla barn.

Det har varit en tuff tid. Inte minst det senaste året och det är inte slut ännu. Förskolan har nu en väldigt trött yrkeskår och när det här är över kommer det att finnas en stor arbetsmiljöskuld. Nu är det hög tid för beslutsfattarna att fundera över vad de vill ha för sorts förskola, vilka beslut som måste tas för att förskollärarna ska ha en god arbetsmiljö och hur varje barn ska få den likvärdiga och kvalitativa utbildning de har rätt till.

Pernilla Kjellberg, Göteborg

Anna Bäck, Stockholm

Ledamöter i Lärarförbundets referensorgan för lärare i förskola

Lärarförbundet Göteborg: Hur vi lyckades påverka nedskärningar i förskolan

När resurserna till .. utbildning inte följer behoven och politiker väljer att skära ner, så vet vi att lärare och skolledare får betala priset i form av sämre arbetsmiljö. Barn och elever i form av en sämre utbildning. Samhället i form av en sämre framtid,” skriver Johanna Jaara Åstrand i den senaste rapporten från Lärarförbundet "En skola med svångrem" som tydligt visar att det sker nedskärningar som motsvarar totalt sätt 700 miljoner kronor i Sveriges skolor.

Göteborgs stad hade också drabbats av stora nedskärningar som skulle framförallt påverka förskolan men tack vare Lärarförbundets påverkansarbete har de lyckats stoppa de ödesdigra konsekvenserna som de skulle medfört 2021. Göteborgs lokalavdelning berättar om sitt lyckade politiska påverkansarbete.

Nedskärningar på minst 56 miljoner kronor i Göteborgs förskolor

Göteborgs förskolor skulle tvingas skära ned 56 miljoner kronor på grund av att förskoleförvaltningen inte längre skulle få kompensation för höjda hyror - staden hade gått över till en ny hyresmodell. ”Budget i balans” hade länge varit ett välkänt mantra inom Göteborg stad vilket hade redan påverkat förskolorna.

I Göteborgs förskolor har det bland annat inneburit ett ökat antal barn i barngrupperna och anställning av billigare personal. Under sommaren 2020, mitt under en pandemi, tvångsflyttades förskollärare till andra förskolor och dessa ersattes sedan av förskoleassistenter. Detta var vad som präglade förskolans budgetarbete inför 2021.

Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg såg stora risker. Konsekvensen av dessa enorma nedskärning skulle leda till en nedmontering av förskolan i Göteborg.

Lärarförbundet i Göteborg agerar

Under 2020 drev vi ett fokuserat opinionsarbete gentemot lokalpolitiker. Först ifrågasatte vi den vision som Göteborgs politiker hade målat upp som kunskapsstad. I kommunfullmäktige ställde vi riktade frågor till samtliga partier kring deras syn på det livslånga lärandet utifrån lärares förutsättningar. Vi undrade vilken kvalitet Göteborgs stad ville ha på sina förskolor när de tänkte skära ned med 56 miljoner kronor. Vi var tydliga med att om det fanns en ambition att driva en förskola där utveckling och lärande stod i centrum så behövde politikerna ansvara för att förskolans uppdrag skulle få de förutsättningar som krävs.

När budgeten för 2021 klubbades så stod Lärarförbundet utanför med våra skyltar som angav ” Budget måste kräva balans mellan krav och resurser!”. I samband med detta skickade vi även en budgetskrivelse till förskolenämnden där vi angav vad som krävdes för att utföra förskolans uppdrag.

Vi lyckades!

Så plötsligt händer det! Efter intensiva möten med politiker så fattar Kommunfullmäktige beslut den 28 januari 2021 att frigöra resurser. 80 miljoner av det egna kapitalet ska satsas på förskolan under 2021 – en satsning på kunskapsstaden Göteborg. Vi lyckades stoppa en brutal nedskärning. En facklig seger, eller åtminstone en facklig delseger. För även om det tillsätts 80 miljoner så täcker det egentligen bara upp för ökade kostnader i form av ökade hyreskostnader. Så vi firar idag, men påverkansarbetet fortsätter för vi är inte nöjda förrän vi har en hållbar och likvärdig förskola.


Läs gärna Lärarförbundets rapport En skola med svångrem i sin helhet.

Veckorna går men frågan är om tålamodet består? Om läget i Göteborg

I Lärarförbundet Göteborg fortsätter samtalen att strömma in från förskollärare. Samtalen handlar om oro för att bli smittade på sitt arbete, om att kunna utföra sitt läraruppdrag under en tuffare arbetsbelastning och generellt sett om att orka i ett tufft läge.

Det rådande läget med Covid-19 fortsätter. I Lärarförbundet Göteborg fortsätter samtalen att strömma in från förskollärare. Samtalen handlar om oro för att bli smittade på sitt arbete, om att kunna utföra sitt läraruppdrag under en tuffare arbetsbelastning och generellt sett om att orka i ett tufft läge. Den nationella undersökningen som Lärarförbundet genomförde bekräftar denna bild då 55 procent av förskollärarna är oroliga för smittas av Covid-19 på jobbet samt 75 procent upplever att det är svårt att uppnå kraven för verksamheten utifrån skollag och läroplan.

Stora skillnader i hur förskolor påverkas i staden

En del av förskollärarna i Göteborg har signalerat att antalet barn i barngrupperna är tillbaka på samma nivåer som innan Covid-19 startade. Men i andra delar av staden hålls barnen hemma vilket leder till färre barn i barngrupperna. Många har fortsatt hög sjukfrånvaro bland personalen och då krävs det att man lägger ett pussel för att få verksamheten att gå ihop.

Lärarförbundet har samverkat med förvaltningen för att underlätta

För att underlätta förskolornas arbete har Lärarförbundet Göteborg tillsammans med Göteborgs förskoleförvaltning tagit fram ett stödmaterial för att genomföra riskbedömningar och handlingsplaner på varje förskola. Det är något som varit uppskattat hos de förskollärare, skyddsombud och rektorer som vi pratat med. Det är framförallt viktigt att handlingsplanerna följs upp på förskolorna varje vecka då det händer konstant flera förändringar.

Fler möten blir digitala

På en del förskolor går man över till att ha digitala möten. Det kan vara möten som hanterar samverkansfrågor med arbetsgivaren, personalfrågor eller helt enkelt fortbildning med pedagogiska nätverk. Det är något många av oss förskollärare inte har en vana av sedan tidigare, men som fungerar bra. Förskolläraryrket är komplext och det krävs en hög anpassningsförmåga. Att arbeta digitalt är nu en erfarenhet vi tar med oss och det är till vår fördel!

Det är inte bara coronapandemin som oroar

Det finns även en oro för ett tufft ekonomiskt läge i Göteborg och det påverkar framförallt förskollärarna. I en tid av lärarbrist har en del rektorer varken råd att anställa eller behålla förskollärare för att kommunen måste ha en budget i balans. Nu måste bemanningen lösas med billigare personalgrupper och förskollärare ska flyttas runt till nya förskolor. De har skapat mycket oro i Göteborg. En förskollärare utbrast ”Världen har en pandemi men vi förskollärare är för dyra och ska flyttas runt, kan de inte lugna sig?”

När förskollärartätheten sjunker påverkas förskolans kvalité och förskollärarens uppdrag förändras. När det inte finns tillräckligt med resurser för att möta förskolans uppdrag så leder det till en obalans i förhållande till kraven. Då blir inte vår arbetsmiljö hållbar. I Göteborg fortsätter vi att kämpa för att skapa en hållbar arbetsmiljö under och efter den rådande Coronapandemin.

En hållbar arbetsmiljö för personalen ger hållbara barn!

Pernilla Kjellberg

Legitimerad förskollärare och försteförskollärare i Göteborg.

Ledamot i Lärarförbundets referensorgan förskola

Anna-Mia Nilsson

Legitimerad förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen.

Frågor & Svar