Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Stolt förskollärare utan förutsättningar att vara professionell

Äntligen! Malmö stad har lyssnat på förskollärarnas krav om förutsättningar att bedriva undervisning.

År 2008 intensifierades mitt fackliga engagemang. Jag hade börjat som förskollärare i kommunal verksamhet och insåg att i min roll som lärare i förskolan saknades förutsättningar att utföra det statliga uppdraget och därmed kunde varken min eller mina kollegers kvalificerade yrkeskompetens nyttjas fullt ut. I den verksamhet jag mötte, lyste kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling med sin frånvaro. Förskolans befattningar med olika utbildningsbakgrund var otydliga i praktiken, vilket fick till följd att förskollärarnas högskolestudier nästan uteslutande användes i ett görande utan tid för att reflektera över barnens lärprocesser, utbildningsmiljöns utformning eller för att utveckla undervisning och utbildning.

Ohållbar arbetssituation

Som stolt förskollärare var arbetssituationen fullständigt ohållbar, en upplevelse som jag delade med flertalet av mina förskollärarkolleger, en upplevelse av ambitionsfrustration som om den får fäste kan ge ödesdigra konsekvenser för den enskilde och för samhället i stort.

Lärarförbundet och Lärarförbundet Malmö som sedan tidigt sjuttiotal arbetat för förutsättningar i förskolläraryrket fångade mitt intresse för professionsfrågor genom bland annat Lärorik förskola och hoppet om förändring fick näring.

Lärarförbundet har uppvaktat Malmö stad

Jag minns min otålighet över droppen som skulle urholka stenen och önskade många gånger att trycket på vattenstrålen kraftigt skulle öka för att snabbare uppnå resultat, men med tiden blev jag både klokare och mer uthållig, vilket skulle visa sig ge önskat resultat.
Lärarförbundet Malmö har uppvaktat Malmö stad i ett otal former och vi har mött oändligt många tjänstemän och politiker i dialog då vi fört fram våra krav på förutsättningar som står i paritet till vårt kvalificerade uppdrag. Och äntligen har det gett resultat. Ett kollektivavtal har undertecknats som ger förskollärare fem timmars schemalagd verksamhetsutvecklingstid per vecka från och med den 1 september 2017.
Och det är bara början, vi har i Malmö en kommunal arbetsgivare som inser värdet av att satsa på förskollärare för att behålla och rekrytera, en förutsättning för att visionen om Barnens bästa förskola ska kunna realiseras. Idag har vi gott hopp om att framtidens förskola kan erbjuda förutsättningar att bedriva undervisning som motsvarar de som finns för lärare i övriga skolformer.

Schemalagd tid för verksamhetsutveckling

Med Malmö stad som arbetsgivare har varje förskollärare sedan 1 september 2017 fem timmars schemalagd tid för verksamhetsutveckling per vecka, kollektivavtal har undertecknats, tydliga riktlinjer har utformats och verksamhetsutvecklingstiden är kopplad till förskollärarens huvudsakliga uppdrag vilket ger förskollärare mandat att disponera tiden utifrån uppdragets komplexitet och förskollärares behörighet att bedriva undervisning.

Vi behöver fortsättningsvis bevaka:
- att arbetsbelastningen inte ökar i samband med att verksamhetsutvecklingstid schemaläggs,
- att den inre organisationen förändras för att bli kompatibel med förändrade förutsättningar,
- att antalet barn i barngrupperna minskar,
- att andelen förskollärare ökar och
- att förskolan får de resurser som krävs för att utveckla undervisning och utbildning samtidigt som barnens säkerhet kan garanteras.

Äntligen

Jag vill ingjuta hopp i alla er som fortfarande väntar på att stenen ska urholkas, håll ut! Stenen är inte bara urholkad i Malmö, den är även satt i rullning och kan ge positiva effekter för fler förskollärare i Sveriges kommuner.

Äntligen!
Malmö stad har lyssnat på förskollärarnas krav om förutsättningar att bedriva undervisning, Malmö har tagit första steget.
Sveriges kommuner, följ Malmös exempel!

Hur ser det ut i landet? Hur kan vi tillsammans arbeta strategiskt för att få ett centralt avtal som säkerställer pedagogisk utvecklingstid för Sveriges alla förskollärare i både kommunal och enskild verksamhet?

Frågor & Svar