Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Nu krävs en förskole- och skolminister!

Sverige fick en sammanhållen skollag för tolv år sedan. Jag upplever att regeringarna därefter fortfarande styr som om barn börjar skolan när de är sju år och att det som händer barn innan har mindre betydelse?

Sverige fick en sammanhållen skollag för tolv år sedan. Jag upplever att regeringarna därefter fortfarande styr som om barn börjar skolan när de är sju år och att det som händer barn innan har mindre betydelse?

Barngruppernas storlek sjunker enligt statistiken, men många förskollärare vittnar om att det inte sker i praktiken. En av anledningarna menar flera huvudmän, kan vara att barns vistelsetider verkar ha ökat kraftigt fram till pandemin slog till. Det är dock länge sedan staten följde upp vistelsetiderna.

Antalet barn per förskollärare sjunker stadigt år för år. Många är oroliga, vissa vidtar åtgärder, andra verkar inte ha koll på läget eller bry sig. För få utbildar sig, många är sjuka, en del lämnar yrket. Staten och huvudmännen ansvarar tillsammans på olika sätt för att det kan bedrivas kvalitativ undervisning i varje förskola. Vi som följer upp förskolans kvalitet vet att hög förskollärartäthet, välutbildad personal i övrigt och kontinuitet i personalen är de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Forskare som följer förskolans kvalitet ser hur andelen förskolor som har godtagbar kvalitet sjunker, och allt fler förskolor håller låg kvalitet. Förskollärare som arbetar ensamma ställer frågor i sociala medier hur de ska göra när de outbildade blir fler och fler och inte förstår de mest elementära frågorna kopplat till värdegrunden, än mindre vågar vara med och leda lärandet i barngruppen.

Regeringen börjar sy ihop säcken för mandatperioden. I backspegeln kan jag se att mycket få åtgärder riktats mot förskolan medan regeringen slår sig för bröstet att barngrupperna är mindre, samtidigt som många förskollärare tänker – inte min i varje fall!

Sveriges förskollärare och lärare påminner regeringen om att tidiga insatser i förskolan, ger mest utdelning. Det vet nationella och internationella forskare, OECD och till och med nobelpristagaren i ekonomi J Heckman vet. Det är alltför få tillfällen man ser en röd tråd i regeringens styrning. När man satsar tidligt är det en lågstadiesatsning. När man satsar på ökad kompetens utelämnas förskolans lärare oftast eller får delta med sämre förutsättningar. Det finns inget stöd för att öka förskollärartätheten i de bostadsområden där vi behövs som mest, samtidigt vill dock regeringen stärka utbildningen för flerspråkiga barn.

Jag kan rada upp flera exempel där jag undrar om regeringen värnar likvärdighet i utbildningssystemet första del. I de senaste åtgärderna kopplat till resursfördelning till fristående huvudmän har man inte analyserat effekterna i förskolan. En skolmiljard för att beta av utbildningsskulden i skolan, men utbildningsskulden i förskolan? Tydliggöra konfessionella inslag i utbildningen leder i förskolan till att man inte kan skilja mellan konfessionella inslag från undervisningssituationer vilket slår undan benen för ett professionellt yrkesutövande på förskollärare.

Lärarförbundet och en rad forskare har länge pekat på behovet av en bred och djup utredning kring förskolans förutsättningar. Riksdagen har uttalat behovet av en sådan utredning.

Förskolan ger utbildning till en halv miljon barn. Det är en större andel femåringar som går i förskolan än elever som fullföljer sista året i gymnasiet. Den lagstiftning och den syn på barnet som läroplanen vilar på har sina rötter från den 50 år gamla barnstugeutredningen. Nästa regering har en del att ta tag i för att förskolan ska kunna bidra fullt ut så att barn och elever ska kunna lyckas tillgodogöra sin utbildning för att kunna förverkliga sig själv och delta fullt ut i arbetslivet. Det krävs mer. Det krävs en förskole- och skolminister som ser utbildningskedjan i ett sammanhang samt betydelsen av tidiga insatser i en förskola som håller hög och likvärdig kvalitet.

Kent Roslund

Ledamot i referensorganet förskola

Frågor & Svar