Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Krav och förutsättningar måste väga jämnt

Budget måste anpassas till kraven

Budget måste anpassas till kraven

När krav och förutsättningar inte väger jämnt så leder det till slut till ohälsa. En anledning till förskollärarnas höga sjuktal är sannolikt en följd av alla de reformer förskolan varit med om sedan läroplanen kom 1998 genomförts samtidigt som resurserna minskat.

Vi som är aktiva i Lärarförbundets referensorgan förskola är stolta över det arbete förbundet lyckats med när det gäller att påverka och få till stånd viktiga reformer som förskolan behövt, t ex att bli en skolform och den första delen i utbildningssystemet, att få en läroplan, att förtydliga förskollärares uppdrag och ansvar, att säkerställa barns rätt till allmän förskola och mycket mer. Vi har också förmått nuvarande regering att inkludera förskolan i fler och fler reformer som till en början endast riktat sig till grund- och gymnasieskolan. Förskolan som första delen i vårt utbildningssystem har alltför ofta ”glömts bort”.

Det som vi är mindre stolta över är att vi inte lyckats påverka så att regering och huvudmän ger de förutsättningar som krävs för att kunna implementera alla reformer på ett bra sätt. När regeringen kommer med nya allmänna råd, revideringar i läroplanen, förtydligade uppdrag, allmän förskola, möjlighet för föräldralediga och arbetslösas barn att gå förskola så har det inte tillförts de resurser som krävs för genomförandet. Större barngrupper och många barn som får längre dagar samtidigt som förskollärarbristen ökat har gjort att förutsättningarna att genomföra den verksamhet som vi är ålagda blir svårt och till och med omöjligt i många förskolor.

Sedan förskolans läroplan infördes 1998 så har kraven på förskollärarna ökat steg för steg. Förskollärares ansvar har tydliggjorts och kraven på hur vi genomför undervisning i förskolan har stärkts. Skolverket menar att förskolläraren ska vara en garant för ökad kvalitét i förskolan.

Samtidigt som förskollärares ansvar tydliggjorts och vikten av att ta ett tydligt ledarskap i verksamheten framhävts så har förskollärartätheten minskat. Skolverkets statistik visar att det nu är en förskollärartäthet på 40% i förskolan, men med stora regionala variationer. I Stockholm är endast 28 % av personalen legitimerade förskollärare.

Lägger vi till detta att sjuktalen för förskollärare ökar i snabb takt och att alltför många förskollärare lämnar yrket i förtid på grund av att man inte trivs, känner stress eller kan vara den goda lärare som man utbildat sig till så börjar läget vara allvarligt.

Som huvudskyddsombud i Lärarförbundet Umeå möter jag varje vecka förskollärare som uttrycker sin uppgivenhet över den situation som nu råder. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och vi som fackförbund och skyddsombud måste ligga på med blåslampan för att de ska göra det. Vi ska använda oss av de lagar och avtal som redan finns. Självklart ska vi på ett så förtroendefullt sätt som möjligt samverka med arbetsgivarna för att få ordning på det som inte fungerar, men där vi inte når fram och får genomfört de åtgärder som krävs så måste vi snabbare använda de redskap som finns med att skriva tillbud och arbetsmiljöanmälningar.

Per Edberg, förskollärare, huvudskyddsombud Umeå och ordförande i Lärarförbundets referensorgan förskola

Frågor & Svar