Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Hållbar utveckling i förskolan - Att lära för livet och framtiden.

Det ingår i vårt uppdrag som förskollärare att synliggöra och medvetandegöra vad hållbar utveckling innebär i förskolan och för barnen. Många pratar hållbarhet, men att undervisa barn om det och inbringa en känsla för det – det är det som ger en stark grund för framtiden.​

Vi vuxna är barnens framtidsförutsättare. Det ingår i vårt uppdrag som förskollärare att synliggöra och medvetandegöra vad hållbar utveckling innebär i förskolan och för barnen. Många pratar hållbarhet, men att undervisa barn om det och inbringa en känsla för det – det är det som ger en stark grund för framtiden. Vi ska inte lägga hela världen på barnens axlar, utan ge dem utökad förståelse, kunskap och styrka att förändra och göra sin insats för sitt framtida liv. Genom att grundlägga goda vanor redan från tidig ålder får barnen möjlighet att delta i ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar över vårt liv, våra miljöer och en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling börjar med barnen och deras engagemang i frågor som berör dem. Samtidigt krävs ett engagemang från oss förskollärare och barnskötare. Vi behöver även kunskap i det vi vill undervisa barnen i. Genom att arbeta systematiskt med kunskapsinlärning och kompetensutveckling hos förskollärare och barnskötare, kan fler arbeta vidare tillsammans och vara medforskare i barnens viktiga lärandeprocesser i förskolan och delta i barnens livsprojekt. Med livsprojekt menar vi att barnen lär sig för livet och framtiden. Vi tror att det barnen lär sig när de går i förskolan, det sätter sina spår och följer dem genom livet. I förskolan sår vi flera starka frön hos barnen som växer ju mer förståelse och kunskap som barnen omfamnar.

Dimensionerna av hållbarhet, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå en god effekt för utveckling. Det är viktigt att man förstår alla dimensionerna och hittar vägar där de samverkar. Gör ni det så kommer ni kunna urskilja dimensionerna i ert vardagliga arbete på förskolan i de allra flesta situationer. Det är i sig en häftig upplevelse att förundras tillsammans med barnen över. I förskolan gör vi många bra saker som vi kanske inte reflekterar över som är kopplat till hållbarhet.

Vårt uppdrag som lärare och som vuxna, är att lära barnen om hur de kan agera och förhålla sig för att bidra till hållbarhet. I arbetet är det viktigt att förmedla ett hopp om framtiden utan att sprida rädslor, och att ta hand om barnens frågor. Barnen har många tankar om de problem som lyfts fram i media och i samhället, de blir påverkade av det som pågår runt omkring dem. Ofta dyker dessa funderingar upp mitt i pågående vardagshändelser eller lekar. Som förskollärare är det viktigt att lyssna på barnens funderingar, vara frågvis och utmana barnen vidare med utforskande frågor som man tillsammans söker svar på.

Ämnena naturvetenskap och teknik är bra ingångar för att arbeta med hållbar utveckling i förskolan. Under de senaste åren kan inte någon ha undgått att det finns många utmaningar för oss människor att lösa i vår värld och vår miljö. Hur löser man utmaningar? Jo, oftast via den teknik som alltmer utvecklas efter våra behov. Den bidrar till en hållbar utveckling som till exempel utveckling av elbilar, energifrågor, människors hälsa, mediciner, naturfrågor som luft, vind och vatten samt hållbar energi och hållbar ekonomi. För att komma till rätta med utmaningarna måste alltså vi och framtida vuxna vara kreativa, förstå naturvetenskapen och klara tekniken. Det är också ämnen som kräver att man som pedagog är påläst kring dem. Att förskolan ska vila på vetenskaplig grund är givet bland annat genom skollagen. Är man då införstådd i olika teorier, så blir undervisningen både didaktisk inriktad och kvalitativ. Måluppfyllelsen blir enklare att få en bekräftelse på och arbetet ni utför får ett mervärde. Barnens nyfikenhet, intresse och frågeställningar leder verksamheten framåt och det är också ett positivt och gynnsamt arbetssätt som främjar lärande för båda kön och för alla åldrar. Genom att arbeta konkret och ställa hypoteser får barnen möjlighet att fundera och komma med förslag på lösningar. Detta i sin tur gynnar barns språkutveckling.

Var stolta över ert uppdrag i förskolan, ta med er hur viktiga ni är för varje barn i deras vardag. Ni har världens viktigaste arbete, ni utbildar världsmedborgare!


Erica Strand och Lise-Lott Fjell

Utifrån boken: Hållbar utveckling i förskolan - Att lära för livet och framtiden. Utgiven av förlaget Natur och Kultur

Frågor & Svar