Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

​Gästblogg Lena Edlund: Reflektionskultur – en förutsättning för förskollärarens ledarskap

Att ansvara för undervisningen innebär som jag ser det att ”lägga sig i” sina kollegors arbete, men också vara tydlig med att visa en vilja till att kollegorna ska ” lägga sig i” hur en själv gör. Det behöver inte vara negativt laddat. Att en kollega intresserar sig för hur jag utför mitt arbete är


Förskollärare ska idag ansvara för undervisningen i alla läroplanens mål. Förskolans läroplan handlar till stor del om värdegrundsarbete vilket innebär diskussioner och granskningar av sina egna värderingar, och den har även mål där det krävs ämneskunskaper hos arbetslaget. Det gäller för förskolläraren att kunna stå för den undervisning som bedrivs , oavsett vem i arbetslaget som utför arbetet.

Att ”lägga sig i”

Att ansvara för undervisningen innebär som jag ser det att ”lägga sig i” sina kollegors arbete, men också vara tydlig med att visa en vilja till att kollegorna ska ” lägga sig i” hur en själv gör. Det behöver inte vara negativt laddat. Att en kollega intresserar sig för hur jag utför mitt arbete är en tillgång som ger möjlighet till utveckling. Men det är inte självklart att vi vågar eller tar oss tid till detta. Ibland blir reflektions och planeringsmöten enbart analyser av barns beteenden, ibland en sorts rapportering av vilken undervisning som skett men utan att diskutera hur det blev på djupet. Vad undervisade vi om? Lärde sig de olika barnen något? Vad? Hur agerade jag själv? Hur följer vi upp det här? I kunskapsöversikten Undervisning i förskolan (2018) står det att för att kunna ta ansvar för det pedagogiska arbetet och det målinriktade innehållet krävs det att förskollärare kritiskt reflekterar och analyserar utifrån didaktiska frågor; vad, hur, varför och med vem, och för upp samtalet på metanivå.( Sheridan & Williams 2018)

Reflektionskultur

För att lyckas skapa en tillitsfull och professionell arbetsprocess i ett arbetslag krävs utveckling av en reflektionskultur. Det innebär dels att skapa tillit och öppenhet men också ett stort mått av disciplin. Tiden för att utveckla arbetet behöver användas effektivt och målinriktat. Därför är agenda och återkommande verktyg ett måste för att bli systematisk i utvecklingsarbetet. Agendan och verktygen behöver ägas av alla i arbetslaget så att det vi ska ta upp inte kommer som en överraskning, till exempel att det finns en punkt där vi kontinuerligt pratar även om vårt eget agerande, både iundervisnings och omsorgssituationer. Här är dokumentationer till stor hjälp som underlag. I Undervisning i förskolan framhålls det att dokumentation skapar goda förutsättningar för att pedagogerna (och även barnen)både ska kunna utvärdera de enskilda barnens lärande, gruppens lärandesamt de pedagogiska och materiella förutsättningar som finns. (Lenz Taguchi & Palmer m fl. 2018)

Att vara ”steget före”

Ledarskap innebär att ligga steget före. I vissa arbetslag ligger det, helt naturligt, mycket fokus på ”här och nu” och ledaren behöver då stötta arbetslaget i att tänka i längre perspektiv, både bakåt och framåt. ”Vad ska vi ta upp på mötet? Vad ska vi följa upp?” ”Hur ligger vi till i årshjulet? ” Ibland behöver arbetslaget påfyllning med nya sätt att tänka och pröva fler vägar mot att uppfylla uppdraget. Då kan förskollärarens roll vara att tillföra utmanande frågor så att lusten att komma vidare stannar kvar, till exempel ”Hur skulle vi kunna görabarnen ännu mer delaktiga i de här momenten?” Hur kan vi följa det enskilda barnets lärande på fler sätt? eller ” Hur skulle det bli om vi utvecklade miljön på den här platsen?” Det går alltid att finna nya spännande vägar för att komma ännu längre i sitt arbete, vilket jag tror är en viktig faktor för många pedagoger i förskolan.

Nyfikenhetens kraft

I förskolan finns en stor nyfikenhet och intresse riktat mot barnen. Den här nyfikenheten kan du som ledare ta vara på! När kollegorna uttrycker nyfikenhet och förtjusning över vad barnen gör och säger, fånga upp den och lägg den ”på agendan”! Inled en fördjupad diskussion om det kollegan uppmärksammat och kanske kan det vara något att följa upp och utveckla i er undervisning. Då utgår undervisningen både utifrån barnens intressen och kollegors nyfikenhet och lust. Din egen nyfikenhet kan du också rikta mot kollegan i fråga – vad tänkte du när du uppmärksammade detta? Hur skulle vi kunna utveckla det utifrån ditt perspektiv? Du kan också lyfta frågan om vad forskning säger om det ni diskuterar och på så sätt riktar du arbetslagets nyfikna blickar mot vetenskaplig grund. Det stimulerar både ett nytt och ett väl inarbetat arbetslag.


Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef.


Frågor & Svar