Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Gästblogg: Ingrid Engdahl ​- Förskolans samhällsbärande roll

Ingrid Engdahl  Förskollärare, förskoleforskare och Europaordförande för OMEP

Ingrid Engdahl Förskollärare, förskoleforskare och Europaordförande för OMEP

Folkhälsomyndigheten slog tidigt fast att förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande, viktig för att föräldrarna ska kunna arbeta och studera, kort sagt att förskolan har en viktig roll i samhället.

Under senhösten har jag samlat information om hur COVID-19 har påverkat förskolan och förskolebarnen i Sverige. Det var ett uppdrag som ska analyseras vidare av ett forskarlag i Belgien och därefter rapporteras vidare inom EU-organisationen. Fem länder har lämnat underlag, förutom Sverige även Belgien, Italien, Kroatien och Tyskland. Det är dock bara Sverige där förskolorna varit öppna under hela 2020.

Folkhälsomyndigheten slog tidigt fast att förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande, viktig för att föräldrarna ska kunna arbeta och studera, kort sagt att förskolan har en viktig roll i samhället. FHM visar också att förskolebarnen inte sprider smittan, sällan blir sjuka och om de blir det, att de inte blir allvarligt sjuka. Förskolan ska därför hållas öppen. Det tycker jag är en positiv bekräftelse på förskolans status och betydelse.

Förskolan skulle följa de generella rekommendationerna runt Corona i samhället. Barn och personal ska vara hemma när de är sjuka. De ska vara hemma två dagar efter tillfrisknandet. I våras ledde det till att många barn stannade hemma, några för att de var sjuka, andra för att deras föräldrar var allmänt oroliga för smittan och höll barnen hemma. Statistiken visar att närvaron i olika områden och under vissa tider varierade mellan 20 och 90 %. Även personalen hade inledningsvis högre frånvaro, men med ett flexibelt tänkande fungerade våren och sommaren överlag väl. Efter sommaren var alla barn tillbaka i verksamheten i de flesta förskolor.

En annan allmän rekommendation i Sverige är att tvätta händerna ofta och här vinner nog förskolebarnen första pris. Rekommendationen om fysisk distansering, ett avstånd på 1,5–2 meter, passade dock inte för arbetet med förskolebarn. Som en förskollärare skrev:

Med barnen funkar det inte, och ska inte funka alls. Det ingår i vårt uppdrag att vara nära de barn som behöver det. Men det är såklart omöjligt att hålla distans till en vårdnadshavare när de lämnar över sitt barn från famn till famn. Det är också en icke-fråga, där rekommendationerna får stå tillbaka, för en nyinskolad ettåring som ännu inte lärt sig gå lämnar vi inte över på något annat sätt. Oavsett om det är inomhus eller utomhus.

I arbetet med kollegor dröjde det flera månader innan personalen kunde utnyttja rekommendationen att arbeta hemifrån i möjligaste mån. Det fanns en eftersläpning vad gäller att gå över till digitala möten med personal eller föräldrar, och att göra planering, uppföljning och kommunikation hemifrån. Här rapporterar flera förskolor att de kände sig misstrodda av sina arbetsgivare.

Så till frågan om utbildning och undervisning där den i stor utsträckning har flyttats utomhus. Flera berättar att pandemin har bidragit till att de har utvecklat utomhuspedagogiken på ett mycket bra sätt, och att de tänker fortsätta med det framöver. Flera förskollärare berättar att det varit så roligt att arbeta med bara friska barn, och det vill vi gärna behålla även efter pandemin. I länder där förskolorna har stängts har det diskuterats mycket om distansundervisning även för förskolebarn, och vi kommer att kunna ta del av flera sådana initiativ framöver. Begreppet skärmtid har fått en ny aktualitet. Var står svensk förskola här?

När det gäller att hålla distans till föräldrar rekommenderade Skolverket att lämning och hämtning ska ske utomhus och att föräldrar normalt inte ska komma in i förskolans lokaler. Det har många förskolor följt, även när det gäller introduktion av nya barn. Flera förskolor har även satsat på mer föräldrakontakt via mejl, bildspel och annan digital kommunikation, även vid utvecklingssamtal. Några berättar att de haft 100 % närvaro på dessa föräldramöten, och fått många positiva reaktioner, varför de måste tänka igenom formerna för föräldrasamverkan framöver.

I september ändrade FHM sina rekommendationer, och menade att personal och föräldrar kunde avgöra när barnen kan vara i förskolan, att förskolebarn ofta blir förkylda, utan att det behöver vara Corona, och att kanske 7 dagar hemma kunde räcka i många fall. Runtom i landet ledde detta till konflikter mellan förskolepersonal och föräldrar, personalens bedömningar förlöjligades och vi kallades nu för snorpoliser. Inte så hög status i det yrket! FHM gjorde förskolebarnen och personalen en björntjänst.

När den allmänna smittspridningen under hösten ökade igen blev det tydligt att förskolans personal var trött och sliten. En majoritet uttrycker oro för att själva bli smittade, att dra hem smitta till sina egna barn, eftersom de möter många olika vuxna och i flera fall är beroende av att åka kollektivt. En förskollärare berättade:

Det som främst oroar mig är de nära kontakter vi har med både barn och vuxna. Trots att vi framhärdar i våra riktlinjer så upplever jag att vårdnadshavare inte tar tillräckligt med hänsyn och håller avstånd. Förskolan är trots allt både vår och barnens arbetsplats och det skapar en otrygghet och en frustration hos oss förskollärare.

FHM kom att spä på personalens oro ytterligare genom att säga att föräldrar som var sjuka i COVID-19 ändå kunde lämna och hämta sina barn i förskolan. Efter några veckors tumult fick myndigheten backa på det, och från december ska även förskolebarn stanna hemma om någon i familjen har COVID.

Slutligen, de problem som förskolor runtom i Sverige hade innan pandemin slog till finns kvar, och i flera fall framstår de tydligare. Det gäller både organisations-, lednings-, arbetsmiljöfrågor och tillgång till kompetent personal. Familjer i utsatta områden drabbas hårdast, och därmed även förskolebarn i utsatta områden. Jag blir glad när jag hör om de positiva kontakter och inbjudningar som tagits för att få barnen att komma till förskolan. Några timmars lek utomhus med kamrater och i trygga rutiner – det önskar jag alla barn varje dag!

Ingrid Engdahl

Förskollärare, förskoleforskare och Europaordförande för OMEP

Frågor & Svar