Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

Antalet barn per förskollärare är en viktig kvalitetsindikator

Den 24:e april kom skolverkets promemoria där de redovisar antalet barn och personal i förskolan för hösten 2016. Det är glädjande att antalet barn i genomsnitt i grupperna minskar, men det är allvarlig om antalet barn per legitimerad förskollärare ökar.

Det är intressant att läsa skolverkets promemoria Barn och personal i förskolan hösten 2016. Där går att läsa att det är 501000 barn inskrivna i förskolan och att det ökat något och är 84 procent av alla barn i åldrarna 1-5 år. Bland 4- 5 åringarna är 95 procent av alla barn inskrivna. Det är en högre andel barn med svensk bakgrund som går i förskolan än för de med utländsk bakgrund, 84 procent jämfört med 78 procent. Jag tycker det är glädjande att de flesta barn får tillgång till förskolan då den kan betyda mycket positivt för barnens utveckling och lärande.

I förskoledebatten så är det oftast barngruppernas storlek som hamnar i fokus. Det är bra, och det är glädjande att vi ser en minskning av antalet barn i grupperna men:

Det finns dock en siffra som oroar mig särskilt och en det är att antalet barn per förskollärare ökar. Enligt skolverket så ökar antalet barn från 12.5 barn per förskollärare till 13.1. I de fristående förskolorna går det 18.7 barn per förskollärare och i de kommunala 12.2. Om förskolan ska vara lärorik och utvecklande så är en av de viktigaste faktorerna att barnen får möta välutbildade och kompetenta lärare. Av alla årsarbetare har 39 procent förskollärarexamen 2016 vilket är en nedgång med 3 procentenheter från föregående år. Att andelen förskollärare minskar är kanske inte väldigt problematiskt men om antalet barn per förskollärare ökar så är det inte bra.

Ett räkneexempel: Om jag är ensam förskollärare i en grupp med 10 barn och inte har någon kollega och har hela gruppen själv, så är andelen förskollärare i den gruppen 100 procent. Om jag då får en barnskötarkollega så blir vi två pedagoger på 10 barn, men andelen förskollärare sjönk plötsligt till 50 procent. Är det bra eller dåligt för kvalitén? Jag menar att det är positivt om vi får fler kollegor som kan stötta oss i vårt arbete som förskollärare. Naturligtvis helst förskollärare men att rekrytera andra yrkesgrupper till förskolan är avgörande för att klara kvalitén då bristen på förskollärare bara ser ut att öka framöver. Det behövs fler vaktmästare, lärarassistenter, resurspedagoger, barnskötare, lokalvårdare, måltidsbiträden, specialpedagoger så att vi förskollärare kan klara av och orka med det stora förskolläraransvaret som ligger på oss och ge barnen den trygga, lärorika och utvecklande förskola som de har rätt till och behöver.

Per Edberg, ¨förskollärare Umeå


Frågor & Svar