Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förskolebloggen

​Det händer saker, bra saker!

December, jul och nyår och kanske lite ledighet? Återhämtning och vila, nödvändig och välförtjänt. Vi summerar en hösttermin och ser fram emot en vårtermin.


Igår besökte jag en förskola i Jönköping. Ett nytt arbetsplatsombud introducerades och samtidigt passade jag och min kollega Madde på att göra ett arbetsplatsbesök. Förskolan vi besökte har under en längre tid saknat arbetsplats- och skyddsombud och därmed mist sin rätt till inflytande och delaktighet men så plötsligt en dag…..

Lärarförbundets nya ombud är en erfaren förskollärare och väl insatt i det fackliga arbetet. Hen beskriver att ett arbete tillsammans med alla kollegor nu måste till för att rätt saker ska hända. Tillsammans behöver de fokusera på arbetsmiljön och utveckla organisationen med hjälp av vårt Samverkansavtal och Skolavtal 21. Fokus på att hitta nya möjligheter, inte helt enkelt men heller inte omöjligt.

Förskolan har sedan ett par månader tillbaka två förstelärare i förskolan som fått i uppdrag att skapa en likvärdighet på förskolan men diskussionen i personalrummet handlade också om likvärdigheten för barnen i Jönköpings kommun. Var befinner vi oss där? Hur når vi dit? I Jönköpings kommun är förstelärarna i förskolan placerade på ett förskoleområde under en treårs period för att stärka och utveckla undervisningens kvalité. Tjänsterna är idag riktade mot områden med låg behörighet i förhållande till övriga förskoleområden. Efter tre år utvärderar man om behovet kvarstår eller om man ska titta på en annan placering. Detta är en insats mot en likvärdig förskola men det behövs fler.

I Jönköping har vi infört ett flextidsavtal för förskolan. Fyra förskoleområden har under ett års tid fått pröva att ”flexa” med sin arbetstid utifrån sitt fastställda schema. Det innebär att man stämplar in när man kommer börjar sitt arbetspass och stämplar ut när man slutar för dagen. Utvärderingarna från pilotområderna var överlag positiva. De visade på att medarbetarna faktiskt hade fått större möjligheter till att påverka sin arbetstid och att det inte ersatt övertid eller förskjuten arbetstid som vi bevakat med kontinuerliga uppföljningar under projektets gång. Utvärderingarna ligger nu till grund för att möjligheten till flextid öppnas upp för alla medarbetare i arbetar i förskolan. Inte helt oväntat lyftes rädslan för stämpelklocka även i detta personalrum. Det är inte ett avtal för införande av stämpelklocka utan ett flexavtal som ger medarbetaren en ökad möjlighet och inte ett sätt för arbetsgivaren att kontrollera. Det ska tillämpas så att all tid som vi gör på förskolan registreras och syns och därmed kanske vi får ett slut med svarta listor och tid som vi bjuder arbetsgivaren på. Enstaka minuter blir timmar i långa loppet.

För att säkerställa att förskollärarna får förutsättningar för planering, reflektion och utveckling har förskolan vi besökte infört pedagogiska måndagar. Alla medarbetare arbetar till klockan 18 på måndagar och ett schema håller på att justeras för att möjliggöra detta. Det kan tyckas bli en lång dag men flera förskolor i Jönköping har infört detta och tycker att fördelarna med en samlad dag för planering överväger nackdelarna. För att detta ska lyckas behövs en god planering, samverkan och samarbete, dialog med vårdnadshavare och en rektor som bemannar verksamheten utifrån behov. Syftet med pedagogiska måndagar är att delade turer och kvällsarbete flera dagar i veckan ska försvinna och att säkrade förutsättningarna för planering ger en ökad undervisningskvalitet.

Slutligen, tack till alla ni som öppnar upp för och deltar i samtal som möjliggör för nya lösningar och som konkretisera de utmaningar som vi står inför i förskolan. De samtalen blir till vår gemensamma berättelse i vårt påverkansarbete och inspiration för andra. Hoppas att ni får ett bra avslut på 2021.

Petra Hultqvist, Lärarförbundet Jönköping

Referens organ Förskolan

Frågor & Svar