Lärarförbundet
Bli medlem

Hur går det med det nya förbundsnätet?

Det intensiva arbetet med att ta fram en ny digital plattform till Lärarförbundets förtroendevalda fortsätter. Det är väldigt spännande att se något nytt växa fram och vi är övertygade om att den nya lösningen kommer att göra stor skillnad för en viktig grupp i vår organisation.

Under våren genomförde vi ett stort insiktsarbete för att ta reda på hur de faktiska behoven av stöd ser ut. Vad behöver man som förtroendevald i Lärarförbundets avdelningar för att kunna utföra sitt styrelseuppdrag? Svaren vi fick formulerades som en målbeskrivning, eller ett koncept, för hur man vill att det nya förbundsnätet ska fungera:

Vi som förtroendevalda önskar oss en samarbetsplattform men vi är samtidigt medvetna om hur svårt det är att få med alla på tåget. Om vi ska kunna samarbeta inom avdelningen men även i andra konstellationer måste alla kunna använda samma plattform, annars funkar det inte. Vi vet själva vad vi behöver och har hittat egna lösningar på problem som Förbundsnätet idag inte tillhandahåller. Lösningar som vi tycker funkar helt ok. Därför är det viktigt att vi själva får bestämma och kunna känna att vi “äger” den nya Förbundsnätslösningen. Det är jättebra att inget är rätt eller fel när det gäller hur vi ska använda verktygen som Lärarförbundet har gett oss. Alla delarna är fristående och vi kan kombinera dem på ett sätt som passar just oss. Lärarförbundet hjälper, tipsar och guidar oss i hur vi ska sätta upp vårt ramverk. När vi sätter upp ramverket lär vi oss hur det funkar samtidig som vi får en chans att bestämma hur vi ska jobba tillsammans. Denna process görs varje gång vi har en ny konstellation. Så att alla vet vem som gör vad, vem som är ansvarig, vad vi bestämt, vad som ska göras och när det ska vara klart. Det finns inga måsten eller pekpinnar eftersom det är vi själva som bestämmer. VI underlättar VÅRT samarbete.

När konceptet och ett övergripande designförslag hade godkänts av styrgruppen i början av juni inleddes nästa fas av arbetet. För att kunna erbjuda den samarbetsyta som efterfrågas är det viktigt att vi hittar de rätta tekniska förutsättningarna . En uppgift som inte är helt oproblematisk. GDPR ställer hårda krav på oss kring hur och var vi får lagra information som kan innehålla känsliga uppgifter om våra medlemmar. Detta i sin tur leder till att de olika alternativ vi har att välja bland är relativt begränsat. Där står vi nu. Vi har under hösten utrett olika alternativ och utvärderat en rad tekniska lösningar. Målet är att ett beslut ska fattas i månadsskiftet oktober/november.

Parallellt med att ta fram en teknisk lösning som i så stor utsträckning som möjligt hjälper oss att leva upp till visionen arbetar vi med hur vi presenterar innehållet på nya förbundsnätet på allra bästa sätt. I det ingår bland annat nyhetsflöden, sökfunktion, artikelsidor och adressbok. Tillsammans med sakkunniga och experter går vi stegvis igenom det innehåll som finns och ser över vad som behöver uppdateras och kompletteras.

När kan vi börja använda den nya plattformen?

Mycket är beroende av vad vi landar i gällande tekniken. Runt årsskiftet hoppas vi ha en demo-miljö uppe, vilket innebär att vi kommer att kunna visa grundläggande struktur och navigation. Vi kommer kontinuerligt att ha avstämningar med vår referensgrupp som består av förtroendevalda i styrelser och i början av maj är målet att ni ska kunna logga in på nya förbundsnätet och börja använda det i ert arbete.

För er som befinner er i Lärarnas hus under kongressveckan så kommer vi såklart att vara på plats. Leta upp oss i DVU-montern i marmorgången så svarar vi gärna på frågor och berättar mer. Det går också bra att kontakta oss på nyaforbundsnatet@lararforbundet.se


Nu ska våra förtroendevalda få ett bättre stöd i sin vardag

Med ett nytt förbundsnät ska alla våra förtroendevalda i avdelningar få ännu bättre stöd i sin vardag. 700 av Lärarförbundets förtroendevalda i avdelningar har svarat på vår enkät om hur deras behov ser ut.

Hela 250 personer vill vara med och utveckla vårt nya förbundsnät i nästa steg. Det engagemanget är vi jätteglada för! Med den hjälpen ska vi bygga ett förbundsnät som kommer underlätta för avdelningarna i deras uppdrag: att stötta och rekrytera medlemmar samt driva professionens villkor och förutsättningar. Det ska vara lätt att göra rätt!

När är det klart?

Planen är att sjösätta det nya förbundsnätet i maj 2019. Dock är det så att den den befintliga lösningen bygger på flera olika tekniska ramverk och utvecklingen kommer att genomföras successivt. Allt kommer inte att vara på plats i en första version och vi kommer kontinuerligt att behöva arbeta vidare för att optimera såväl innehåll som funktionalitet.

Hur ser resan ut?

Vi börjar med att undersöka hur det befintliga förbundsnätet används och att ta reda på hur de faktiska behoven hos användarna ser ut. Det är i utrymmet mellan dessa två lägen som en förflyttning kan ske. Det är där vi kan förbättra och skapa nytt som lever upp till användarens förväntningar.

Om enkäten

För att få en tydligare bild av hur förbundsnätet används idag skickade vi i början av mars ut en enkät till förtroendevalda i avdelningar.

Vi ställde frågor kring deras arbetssituation som förtroendevalda, vilka funktioner på förbundsnätet som gav dem störst nytta och vilka verktyg de önskade att de hade tillgång till. Vi ställde också en öppen fråga med möjlighet att lämna synpunkter till oss i projektgruppen att ta med in i det fortsatta arbetet. Alla regioner och ordinarie styrelseuppdrag finns representerade bland svaren.

Svaren från enkäten

Hälften av de som svarat på enkäten uppger att de haft sitt nuvarande uppdrag mellan 1-5 år och 19% har haft sitt nuvarande uppdrag i mer än 10 år. Minst tid för uppdraget lägger enligt enkäten förtroendevalda i rollen som sekreterare där 46% uppger att de har mindre än 3 timmar per vecka till sitt uppdrag. Ordföranden uppger att de i snitt har 20-40 timmar per vecka till sitt uppdrag.

På frågan kring vilka arbetsuppgifter man lägger mest tid på är de största kategorierna
1. Stöd till och dialog med medlemmar och ombud (t ex medlemsärenden, medlemskontakt, rehab, kontakt med ombud)
2. Löpande styrelsearbete (t ex läsa och skriva protokoll, mejl, administration, samordna styrelsen, förberedelser, expeditionstid)
3. Samverkan och förhandling (t ex samverkan i olika nivåer, läsa in sig på underlag, dialog med arbetsgivare, tvister)

När vi frågade vilka funktioner på det nuvarande förbundsnätet man upplever att man har mest nytta av i sitt uppdrag är medlemshanteringen den absolut största kategorin. De som svarade uppgav också att de har nytta av att kunna se ut- och inträden, medlemmar i avdelningen, söka/hitta medlemsuppgifter och kontaktinformation, av LOKA och att kunna skapa medlemslistor. De använder också förbundsnätet i syfte att få aktuell, relevant och fördjupad information; att kunna ta del av centrala och regionala nyheter, följa aktuella frågor och för att ta reda på fakta och sätta sig in i olika frågor på djupet.

Dessa båda områden är också de där många vill se förbättringar. Man har efterlyst en bättre, snabbare och mer effektiv medlemshantering där det är enkelt att hitta kontaktinformation och skapa listor för utskick. Många ifrågasätter LOKA och skulle helst se att all medlemshantering sker på ett och samma ställe. Gällande information är det många som frågar efter mer aktuell information och framför allt att det ska vara lätt att hitta rätt information.

Funktioner som underlättar diskussion, erfarenhetsutbyten och möjlighet till inspiration är också något som efterfrågas. Det ska vara enkelt att komma åt avtal och att hitta specifika delar av innehållet i avtalen. Vi ser också att många efterlyser lathundar, mallar och andra hjälpmedel som kan underlätta i det löpande administrativa arbetet och i kommunikationsarbetet.

Många uppger också att de är nöjda med det innehåll som finns på förbundsnätet idag men önskar en mer användarvänlig struktur och en tydligare presentation av innehållet.

Vad händer nu?

Resultatet från enkäten, tillsammans med arbete som tidigare genomförts med att ta reda på hur behoven av digitalt stöd ser ut bland Lärarförbundets förtroendevalda, tar vi med oss nu när vi går in utvecklingen av det nya förbundsnätet. Nu i maj kommer vi att genomföra kvalitativa användarstudier där vi ytterligare säkerställer att det digitala stöd som utvecklas kommer att underlätta arbetet för förtroendevalda i Lärarförbundets avdelningar.

Lärarförbundet behöver, precis som alla andra organisationer, kontinuerligt förnya våra arbetssätt. Med rätt digitala verktyg blir det lättare för våra viktiga förtroendevalda i avdelningarna att kommunicera med medlemmar och skapa engagemang. Fortsätt följa arbetet i bloggen!