Lärarförbundet

Nu ska våra förtroendevalda få ett bättre stöd i sin vardag

Med ett nytt förbundsnät ska alla våra förtroendevalda i avdelningar få ännu bättre stöd i sin vardag. 700 av Lärarförbundet förtroendevalda i avdelningar har svarat på vår enkät om hur deras behov ser ut.

Hela 250 personer vill vara med och utveckla vårt nya förbundsnät i nästa steg. Det engagemanget är vi jätteglada för! Med den hjälpen ska vi bygga ett förbundsnät som kommer underlätta för avdelningarna i deras uppdrag: att stötta och rekrytera medlemmar samt driva professionens villkor och förutsättningar. Det ska vara lätt att göra rätt!

När är det klart?

Planen är att sjösätta det nya förbundsnätet vid årsskiftet 2018/2019. Dock är det så att den den befintliga lösningen bygger på flera olika tekniska ramverk och utvecklingen kommer att genomföras successivt. Allt kommer inte att vara på plats i en första version och vi kommer kontinuerligt att behöva arbeta vidare för att optimera såväl innehåll som funktionalitet.

Hur ser resan ut?

Vi börjar med att undersöka hur det befintliga förbundsnätet används och att ta reda på hur de faktiska behoven hos användarna ser ut. Det är i utrymmet mellan dessa två lägen som en förflyttning kan ske. Det är där vi kan förbättra och skapa nytt som lever upp till användarens förväntningar.

Om enkäten

För att få en tydligare bild av hur förbundsnätet används idag skickade vi i början av mars ut en enkät till förtroendevalda i avdelningar.

Vi ställde frågor kring deras arbetssituation som förtroendevalda, vilka funktioner på förbundsnätet som gav dem störst nytta och vilka verktyg de önskade att de hade tillgång till. Vi ställde också en öppen fråga med möjlighet att lämna synpunkter till oss i projektgruppen att ta med in i det fortsatta arbetet. Alla regioner och ordinarie styrelseuppdrag finns representerade bland svaren.

Svaren från enkäten

Hälften av de som svarat på enkäten uppger att de haft sitt nuvarande uppdrag mellan 1-5 år och 19% har haft sitt nuvarande uppdrag i mer än 10 år. Minst tid för uppdraget lägger enligt enkäten förtroendevalda i rollen som sekreterare där 46% uppger att de har mindre än 3 timmar per vecka till sitt uppdrag. Ordföranden uppger att de i snitt har 20-40 timmar per vecka till sitt uppdrag.

På frågan kring vilka arbetsuppgifter man lägger mest tid på är de största kategorierna
1. Stöd till och dialog med medlemmar och ombud (t ex medlemsärenden, medlemskontakt, rehab, kontakt med ombud)
2. Löpande styrelsearbete (t ex läsa och skriva protokoll, mejl, administration, samordna styrelsen, förberedelser, expeditionstid)
3. Samverkan och förhandling (t ex samverkan i olika nivåer, läsa in sig på underlag, dialog med arbetsgivare, tvister)

När vi frågade vilka funktioner på det nuvarande förbundsnätet man upplever att man har mest nytta av i sitt uppdrag är medlemshanteringen den absolut största kategorin. De som svarade uppgav också att de har nytta av att kunna se ut- och inträden, medlemmar i avdelningen, söka/hitta medlemsuppgifter och kontaktinformation, av LOKA och att kunna skapa medlemslistor. De använder också förbundsnätet i syfte att få aktuell, relevant och fördjupad information; att kunna ta del av centrala och regionala nyheter, följa aktuella frågor och för att ta reda på fakta och sätta sig in i olika frågor på djupet.

Dessa båda områden är också de där många vill se förbättringar. Man har efterlyst en bättre, snabbare och mer effektiv medlemshantering där det är enkelt att hitta kontaktinformation och skapa listor för utskick. Många ifrågasätter LOKA och skulle helst se att all medlemshantering sker på ett och samma ställe. Gällande information är det många som frågar efter mer aktuell information och framför allt att det ska vara lätt att hitta rätt information.

Funktioner som underlättar diskussion, erfarenhetsutbyten och möjlighet till inspiration är också något som efterfrågas. Det ska vara enkelt att komma åt avtal och att hitta specifika delar av innehållet i avtalen. Vi ser också att många efterlyser lathundar, mallar och andra hjälpmedel som kan underlätta i det löpande administrativa arbetet och i kommunikationsarbetet.

Många uppger också att de är nöjda med det innehåll som finns på förbundsnätet idag men önskar en mer användarvänlig struktur och en tydligare presentation av innehållet.

Vad händer nu?

Resultatet från enkäten, tillsammans med arbete som tidigare genomförts med att ta reda på hur behoven av digitalt stöd ser ut bland Lärarförbundets förtroendevalda, tar vi med oss nu när vi går in utvecklingen av det nya förbundsnätet. Nu i maj kommer vi att genomföra kvalitativa användarstudier där vi ytterligare säkerställer att det digitala stöd som utvecklas kommer att underlätta arbetet för förtroendevalda i Lärarförbundets avdelningar.

Lärarförbundet behöver, precis som alla andra organisationer, kontinuerligt förnya våra arbetssätt. Med rätt digitala verktyg blir det lättare för våra viktiga förtroendevalda i avdelningarna att kommunicera med medlemmar och skapa engagemang. Fortsätt följa arbetet i bloggen!

Det ska vara lätt att göra rätt

Lärarförbundet i klockan...

En morgon när jag precis rullat ut från infarten där hemma vibrerade mitt armbandsur (av den lite intelligentare sorten). Den föreslog att jag borde ta en annan väg till arbetet på Lärarförbundets kansli än den jag brukar köra. En olyckshändelse som min telefon snappat upp riskerade annars att försena mig. Baserat på rörelsen, mina vanliga rutiner och information där ute i molnet gjorde klockan det lite enklare för mig att komma i tid.

För snart ett år sedan släppte regeringen sin digitaliseringsstrategi. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, ingen dålig ambition. De menar att ”Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar”.

Jag tror faktiskt att Sverige kan bli bäst i världen och att Lärarförbundet kan vara en av de ledande aktörerna i den här digitala resan – eller digiresan som vi kallar den. Kanske vi till och med kan bli det fackförbund i Sverige som blir bäst på att dra fördelar av digitaliseringens möjligheter?

På många sätt är vi redan igång. Nu har det nästan gått ett år sedan vi lanserade Ombudssidan till Lärarförbundets ombud. Arbetsplatsombudet Ginnie Tayler sa efter att hon använt tjänsten ”Tänk att jag nu kan svara på frågor om arbetstid, lön och semesterersättning direkt via mobilen – det känns helt fantastiskt”. Ombudssidan har fungerat bra i ombudens vardag där de på ett enkelt och snabbt sätt kan hjälpa medlemmar med deras frågor och få stöd i sitt uppdrag. Det blir lätt att göra rätt för ombuden.

Tisdagen den 6 mars 2018 var en annan milstolpe i vår digiresa. Då genomfördes ett traditionellt årsmöte för avdelningen Universitet och högskola, men på ett helt nytt sätt. På plats i Stockholm livestreamades mötet så att medlemmar över hela landet kunde följa det över Lärarkanalen.se, samtidigt som de kunde delta i diskussionerna via en chatt och rösta via ett digitalt röstningsverktyg. Det här visar hur vi vill erbjuda nya sätt för våra medlemmar att engagera sig i förbundets demokratiska processer och ändå bygga ett fungerande livs-Lego. (Pussel har bara en lösning.)

Vi är och har länge befunnit oss i digitaliseringen. Nu tar vi i Lärarförbundet ett jättekliv i att bygga nya digitala miljöer som ska vara inspirerande, engagerande och lättanvända. Vår digitala utvecklingsresa handlar inte primärt om teknik, det handlar om nya möjligheter och nya arbetssätt. Det handlar om högre grad av delaktighet och demokrati.

Under de kommande åren gör vi den största satsningen i Lärarförbundets historia med målet att; det ska vara lätt att göra rätt för de som är i kontakt med oss. Vi ska ta fram en ny webbplattform för förtroendevalda, medlemmar och anställda (i den ordningen). Vi ska införa ett nytt medlemssystem och bättre verktyg för medlemsanalys, rekrytering/kampanjarbete, kursadministration och ärendehantering. För att hjälpa oss i arbetet har vi upphandlat leverantörer som är vi tror är de bästa på marknaden (och som självklart har kollektivavtal). Som ni förstår är mycket av det vi ska göra stora förändringar men det är långt ifrån allt som är. Mycket av vår digiresa är små förbättringar och nya digitala sätt att göra det vi gör idag – bara mer digitalt!

Vi kommer regelbundet att blogga om vår digiresa och under resans gång berätta om hur vi gör det enklare för er som är i kontakt med oss. Följ oss. Snart i ett armbandsur nära dig!