Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Bloggen för särskola och specialpedagogik

Vi speciallärare och specialpedagoger vill mer!

​Nyligen deltog jag i en nätverksträff för speciallärare och specialpedagoger från många olika kommuner och på olika nivåer inom organisationen. Det blev tydligt för mig hur mycket våra roller skiljer sig åt, både mellan kommuner och mellan skolor inom samma kommun.

Nyligen deltog jag i en nätverksträff för speciallärare och specialpedagoger från många olika kommuner och på olika nivåer inom organisationen. Det blev tydligt för mig hur mycket våra roller skiljer sig åt, både mellan kommuner och mellan skolor inom samma kommun. På vissa skolor tas den specialpedagogiska kompetensen inte alls tillvara, medan den på andra ställen är navet i elevhälsoarbetet. En annan skillnad är huruvida man huvudsakligen arbetar åtgärdande eller har ett tydligare fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Vad kan dessa skillnader bero på? Skolornas storlek lyftes som en faktor; på små landsortsskolor finns exempelvis inte ekonomiska möjligheter att ha ett fulltaligt elevhälsoteam närvarande utöver själva mötena med elevhälsoteamen. Därtill kommer svårigheten att rekrytera behörig personal på deltidstjänster eller splittrade tjänster. Rektorer för små skolor ansvarar ofta för flera skolor och finns inte alltid på plats. Rektors specialpedagogiska kunskaper samt förmåga att leda elevhälsan upplevs som en avgörande del; det underlättar när det finns en samsyn kring hur de olika rollerna i den samlade elevhälsan ska fungera – och hur specialpedagogen eller specialläraren ska arbeta i övrigt.

En orsak till skillnaderna är också förväntningar från den övriga skolpersonalen. På vissa skolor finns starka lärare som strider för att vi (oavsett utbildning) ska plocka ut och undervisa alla elever som inte klarar sig utan extra anpassningar och särskilt stöd. På sådana skolor upplevs ofta skolledningen sakna specialpedagogisk kompetens och mod att utmana det kategoriska perspektiv som råder. Här kan det också finnas specialpedagoger och speciallärare som känner sig trygga i att arbeta åtgärdande med enskilda elever och grupper och känner obehag inför att utvidga rollen.

Vi speciallärare och specialpedagoger är i minoritet i de flesta sammanhang där vi verkar; i elevhälsoteam och i det vardagliga arbetet på skolor eller i resursteam. Många av oss saknar kollegor inom samma profession som vi kan tänka tillsammans med dagligen. En del är starka och har en tydlig plattform att arbeta från. Andra känner sig lite uppgivna och ensamma och har svårt att nå ut. Vi saknar ofta en förankrad arbetsbeskrivning och arbetet är mycket personbundet. Det är ett krävande arbete som tar mycket energi, om än på ett annat sätt än när vi arbetade som lärare i klass. Arbetet blir inte lika synligt och kan inte räknas i antal undervisningstimmar, elever eller uppdrag. Det finns inte alltid någon som står upp för oss när vi står upp för det vi bedömer vara bäst för eleverna. Vi, våra uppdrag och våra villkor, är inte heller tillräckligt synliggjorda av våra arbetstagarorganisationer.

Det jag bär med mig efter nätverksträffen är att de allra flesta av oss speciallärare och specialpedagoger vill väldigt mycket. Inte bara det; vi vill mer! Vi värnar alla elevers rätt att lyckas i skolan, oavsett funktionsförmåga. Vi kämpar för en inkluderande, tillgänglig lärmiljö som är en nödvändig förutsättning för att lyckas. Genom att få träffas och utbyta erfarenheter blir vi stärkta i våra roller. Då får vi syn på allt fantastiskt vi gör i vardagen och inspiration till att ta tag i de utmaningar som finns. Men vi behöver också bli bättre på att förmedla och förankra vad vi gör, kan göra och ska göra, inte bara till varandra utan till skolledning, övrig elevhälsopersonal och all skolpersonal. Så hur beskriver du som speciallärare eller specialpedagog din roll på ett begripligt sätt? Och du som arbetar som skolledare, när träffade du dina speciallärare och specialpedagoger sist för att diskutera deras roll på skolan?

Tord Söderqvist, specialpedagog i Håbo kommun

Frågor & Svar