Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Bloggen för särskola och specialpedagogik

Fler möjligheter för alla elevers behov

Temat för årets Skolforum är "Ge alla samma chans - för en likvärdig skola". Ett ämne som länge varit viktigt för Lärarförbundet. En självklarhet, för vi är väl alla överens om att barn och elever ska ges samma chans?

Inkludering har sen länge varit en grundinställning för Lärarförbundet. Historiskt går det tillbaka till den kanske mest kända av våra av grundare, Fridtjuv Berg som argumenterade för en allmän bottenskola. Argumentet mot var redan då att barnen skulle prestera bättre om de fick gå med likar, att blanda realskolebarn och folkskolebarn skulle leda till nivellering. Efter grundskolans införande kunde man snart konstatera att så inte blev fallet. Att svenska barn generellt presterade av en skola för alla är en av de frågor som kunnat utredas ordentligt eftersom grundskolan infördes etappvis.

Idag är motståndet mot grundskolan så gott som bortblåst (i offentligheten är det väl snart endast Inger Enqvist som håller i) men frågor om nivågruppering och särskilda undervisningsgrupper är alltjämt på tapeten. Forskningsläget här är svårare eftersom det inte är lika lätt att avgränsa frågeställningen. Sedan Ingemar Emanuelssons forskning på 70-talet så vet vi att det inte är självklart att elever som får särskilda insatser faktiskt presterar bättre. Det verkar finnas en grundläggande problematik i att utmåla en elev som svag. Det skapar lägre självkänsla och lägre förväntningar från lärare och omgivning. Det är därför som den finska modellen med tidiga insatser för så många som 40 procent av eleverna fungerar bra. Ernst Wigforss myntade att ”Fattigdom fördras bäst om den delas lika av alla” och något snarlikt gäller här. Eleven behöver känna att man inte är ensam eller ens speciell för att man har brister. Även de elever som inte pekas ut kan förlora på sådana mekanismer. Elever med sämre skolresultat kan bli oroade över risken att bli placerad i en särskild undervisningsgrupp. Och i en homogen grupp av elever med höga resultat kan det bli stressande konkurrens. Utöver detta så ligger det ett egenvärde i blandning, att få erfarenhet av barn som är annorlunda än sig själv.

I den första PISA-rapporten från 2002 (med data från 2000), då Sverige fortfarande presterade bra, framgick att länder med ett mer sammanhållet utbildningssystem presterade bättre än länder med skiktade utbildningssystem. Särskilt tydligt blev det om man jämförde de centraleuropeiska skolsystemen med de nordiska. Sedan har Sverige fallit i PISA-rangordningen samtidigt som det svenska systemet blivit allt mer skiktat. Tyskland och Polen har gått åt andra hållet och lyft sig i PISA, samtidigt som de försökt skapa ett mer sammanhållet utbildningssystem. Det är alldeles för tidigt att uttala sig om det finns orsakssamband men riktningarna är tydliga.

Lärarförbundet strävar därför efter att stärka villkoren för lärarna ute klassrummen så att de får möjlighet att se till alla elevers behov.

I Sverige har ett allt starkare fokus på att få alla elever över godkäntgränsen tvingat fram panikåtgärder i högstadiet. Åtgärder som alltför sällan varit genomtänkta eller baserats på forskning och beprövad erfarenhet utan i stället baserats på det sunda förnuftet. Det har lett till att elever sent i grundskolan placerats i mindre undervisningsgrupper och fått specialundervisning, trots att det är åtgärder som ofta är ineffektiva och dyra. Nossebroskolan är ett exempel på skola som insåg detta och lade ner sina mindre undervisningsgrupper och använda resurserna till att stärka och anpassa den vanliga undervisningen i stället, med goda resultat.

Lärarförbundet strävar därför efter att stärka villkoren för lärarna ute klassrummen så att de får möjlighet att se till alla elevers behov. Det handlar också om att stärka den så i Sverige eftersatta kompetensutvecklingen. Idag finns det stor kunskap om hur man bemöter elever med olika slags behov, men den har svårt att komma ut. Därför är det så viktigt att få till professionsprogram som garanterar lärares kompetensutveckling.

För mer information om årets Skolforum och temat "Ge alla samma chans - för en likvärdig skola" kan ni se här.

Frågor & Svar