Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Avtalsbloggen

Vi säger ja till pengar till lärarlöner!

Lärares löner är för låga. Ingen enskild åtgärd kan rätta till decennier av eftersläpning. Men vi måste ta tillvara på alla de chanser som ges för att höja lärarlönerna. Lärarlönelyftet lyfter inte alla just nu, men kommer ge effekt för alla lärare på sikt, skriver Mathias Åström i Avtalsbloggen.

Lärares löner är för låga. Lärarförbundet arbetar för att alla lärares löner ska uppvärderas och spegla varje lärares ansvar och arbetsinsatser på en sådan nivå att fler vill bli lärare. Det är förstås bra för lärarna men också en förutsättning för att alla elever i en framtid kan möta en utbildad lärare och nå goda resultat.

Utvecklingen har vänt

Ingen enskild åtgärd kan rätta till decennier av eftersläpning eller lösa alla problem med lärares löner. Vi behöver använda alla tillgängliga verktyg. Utvecklingen har vänt och det är bra. Men uppvärderingen måste fortsätta och omfatta fler!

Jobbar brett för högre löner

Lärarförbundet arbetar på flera sätt för att uppvärdera lärares löner. Vi jobbar bland annat med:

  • Att få olika arbetsgivare att satsa extra på lärarlönerna genom opinionsarbete och samtal med politiker, företagsägare och tjänstemän.
  • Kollektivavtalsförhandlingar.
  • Ökad rörlighet – där lärarbrist råder och fler byter jobb, drivs löneläget upp.
  • Statliga satsningar.

Vårt påverkansarbete har bland annat bidragit till att två regeringar beslutat om ett antal statliga satsningar, bland andra karriärstegsreformen och lärarlönelyftet. Viktiga satsningar men långt ifrån de enda verktyg Lärarförbundet arbetar med, det är viktigt att ha i minnet. Men lärarlönelyftet, med sina, av regeringen beslutade begränsningar är ett tillgängligt medel som vi vill ta vara på.

Kan upplevas orättvist

Tidigare har de låga lärarlönerna blivit synliga främst i jämförelser med andra yrkesgrupper. Nu görs satsningar som leder till att skillnader uppstår inom lärarkåren, när några lärare får en rimligare lön. Det gör fellönesättningen mer synbar, paradoxalt nog för att den är på väg att rättas till. I det nära perspektivet kan det upplevas som orättvist och fyrkantigt men i ett större perspektiv för det oss lärare, som grupp ett steg på vägen mot målet, rimligare löner för alla.

Det blir inte ”sämre innan det blir bättre” men det blir bättre olika fort.

Därför påverkas alla lärare av alla löneökningar

Löneökningarna påverkar också andra lärares löneutveckling eftersom:

  • Den totala lönesumman ökar. Så länge en procentsats styr löneutvecklingen betyder det att det finns mer pengar att dela på i kommande löneöversyner.
  • Lönerna för lärare utan karriärtjänster ökar mer än genomsnittet. När lärare kan tjäna 50 000 kronor är det rimligare att föreslå att du ska ha 38 000 kronor än om den högsta lönen är 35 000 kronor.
  • Ingen vill ha löneskillnader som är svåra att förstå och förklara. Det ger argument för att höja fler lärares löner.

Arbetsgivaren har huvudansvar för uppvärderingen av lärarlönerna

Huvudansvaret för uppvärderin­gen av lärarlönerna ligger på huvud­männen. Lärarförbundet arbetar lokalt och nationellt för att varje arbetsgivare tar det ansvaret så att lokala och statliga satsningar samspelar, att alla lärares löner uppvärderas och att osakliga eller obegripliga löneskillnader undviks eller rättas till. Vi arbetar för nya satsningar i stället för att motarbeta de som redan gjorts.

Vi kan inte säga nej till lärarlönelyftet

Att rätta till lönerna för landets idag drygt 200 000 lärare kommer inte att gå fort eller lätt men innan årets slut kommer ungefär en tredjedel av dem att ha fått en rejäl löneökning. Självklart är detta något positivt. Om deras fackförbund, Lärarförbundet, skulle säga nej till lärarlönelyftet skulle det sannerligen väcka berättigade frågor.

När man inte bestämmer själv

Lärarlönelyftet är inget avtal utan en statlig förordning. Lärarförbundet har länge arbetat för att ytterligare pengar ska satsas på lärarlönerna, att de ska omfatta alla skolformer och fördelas på ett sådant sätt att de stimulerar alla lärare till utveckling och goda insatser.

Beslutet om lärarlönelyftet, liksom karriärstegsreformen, har tagits av regeringen. Vi har haft flera invändningar mot utformningen och genomförandet och varit tydliga med det gentemot såväl regeringar som arbetsgivare. Men när besluten väl är tagna väljer vi att arbeta för att genomförandet ska bli så bra som möjligt och för att såväl staten som huvudmännen tar ansvar för fortsatt uppvärdering av lärarlönerna och ökad kvalitet i lönesättningen.

Lärares och skolledares löner kommer inte att bli högre för att "lärare är värda det" utan för att "lärare behövs".

Ta tillvara på alla chanser

Inget enskilt verktyg räcker. Ingen åtgärd kommer heller att upplevas som helt rätt eller rättvis av alla. Satsningar kommer att variera mellan regioner, tidsperioder, lärargrupper och vem som gör satsningen. Vill vi påverka måste vi hålla de långsiktiga målen i minnet och ta vara på de möjligheter som finns.

Frågor & Svar