Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

Resurserna minskar – skolledare, lärare och elever betalar priset

Svensk skola står inför stora utmaningar. Samtidigt minskar resurserna. Lärarförbundet har idag släppt rapporten En skola med svångrem som nog inte bara gör mig förfärad. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att Sveriges skolledare och lärare befinner sig i en helt orimlig situation.

Rapporten visar att resurserna till grundskolan minskar med en halv procent. Det motsvarar 600 kronor per elev och på riksnivå en besparing på nära 700 miljoner kronor – något som får allvarliga konsekvenser för rektorernas och lärarnas arbetsmiljö och skolans likvärdighet. 


6 av 10 skolledare anger att resurser har minskat

I rapporten redovisas bland annat resultat från Lärarförbundet Skolledares skolledarenkät från hösten 2020 som visar att resurserna till skolan minskar. I enkäten angav sex av tio skolledare att det genomförts ekonomiska förändringar som har lett till minskade resurser. Tre av tio angav att resurserna har ökat och en av tio svarade att de var oförändrade.


Till dem som är skolledare i grundskola och gymnasieskola ställdes en fråga om det gjorts ekonomiska förändringar som inte beror på variation i barn/elevantal och om dess inneburit ökat eller minskat utrymme för att bedriva verksamhet. Fyra av tio svarade att det inte gjorts sådana förändringar, medan drygt varannan svarade att det gjorts. I nästan nio fall av tio handlar det då om besparingar.


Snäva ekonomiska ramar – en krass realitet för de flesta skolledare

Bilden som vår skolledarenkät ger är att snäva ekonomiska ramar är en krass realitet för de flesta skolledare. Det säger sig självt att det går ut över möjligheten att bedriva verksamhet. Den skolledare som inte håller budget riskerar sin arbetsgivares missnöje och i värsta fall även sin anställning. När budgetramar minskar, krävs att skolledaren gör ingrepp i organisationen – vilket vanligen innebär att minska den. På så sätt tvingas skolledare in i en hårdare styrning mot lärarna och avståndet mellan yrkesgrupperna blir större. Det är min bestämda uppfattning att det inte gynnar någon när två yrken inom samma profession ställs emot varandra på detta sätt.


Besparingar påverkar skolutveckling negativt

Besparingarna riskerar också att leda till att skolledarsnurren ökar farten. Vem vill arbeta som rektor i en skola som måste spara, om det finns andra arbetsplatser att vända sig till? När chefen slutar på en arbetsplats riskerar skolutvecklingen att stanna upp. Skolans och förskolans verksamhet och utveckling förutsätter kontinuitet. Besparingar förstör den kontinuiteten.

Besparingar i skolan leder dessutom till högre press på en redan utsatt lärar- och skolledarkår. Risken för sjukskrivningar och avhopp ökar ännu mer - detta i ett läge när vi behöver varenda lärare och skolledare vi kan få. På de allra flesta skolor finns ingenting att dra in på som inte påverkar verksamheten, eleverna och personalen mycket negativt. Därför måste besparingarna upphöra nu.


Staten behöver ta det övergripande ansvaret för hela utbildningssystemet

Det rapporten så tydligt visar är att det är uppenbart att skolans finansieringssystem behöver ses över. Staten behöver ta det övergripande ansvaret för kvalitet, likvärdighet och resurser i hela utbildningssystemet. Staten bör snabbt kunna säkra en tillräcklig finansiering av grundskolan, bland annat genom att: 

  • Minska antalet riktade statsbidrag och inför istället ett sektorsbidrag för skolan 
  • Upprätta en tillförlitlig och långsiktig plan för höjda statsbidrag till skola och utbildning 
  • Justera det kommunala utjämningssystemet så att det blir en mer likvärdig finansiering

Staten sitter på både den långsiktiga och den kortsiktiga lösningen på skolans budgetproblematik. Hur många fler bevis behöver våra politiker egentligen?

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: En skola med svångrem

Frågor & Svar