Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

​Regeringens utredare håller tillbaka förskolecheferna

Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman skriver om för- och nackdelarna med det delbetänkande till ”Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner” som kom i början av juni.

Den 8 juni presenterade utredaren Björn Åstrand ett delbetänkande till ”Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. Betänkandet innehöll ett bra förslag som Lärarförbundet drivit länge, nämligen att förskolechefer ska kallas rektorer. Samtidigt kom ett annat förslag som drog i rakt motsatt riktning och som innebär att utredaren håller tillbaka förskolecheferna.

Utredaren föreslog en statlig obligatorisk befattningsutbildning för förskolechefer om endast 7,5 högskolepoäng (hp) – motsvarande 5 veckors studier. Det ska jämföras med den obligatoriska rektorsutbildningen som är fyra gånger så omfattande, alltså 30 hp. Förslaget om en betydligt kortare utbildning för förskolechefer än för rektorer är svårsmält på flera sätt.

Många har redan gått rektorsutbildningen

Det är svårsmält därför att många förskolechefer, trots att den längre rektorsutbildningen inte är obligatorisk för dem, redan gått den. En stor del av huvudmännen har sedan länge tagit för självklart att den längre rektorsutbildningen ska gälla för alla skolans ledare och också anmält sina förskolechefer.

Lärarförbundet gav ut en enkät i våras. Av knappt 900 förskolechefer hade cirka hälften gått 30 hp:s rektorsbildning. Av de kommunala förskolecheferna var det fler än två tredjedelar som redan var rektorsutbildade. Dessa har överlag bara lovord att säga om utbildningen.

Förskolechefer har ambition att utbilda sig

Redan idag finns också en frivillig statlig 7,5 hp:s utbildning för förskolechefer. Ytterligare 11 % av de kommunala förskolecheferna har gått eller går denna utbildning. Motsvarande siffra för de fristående förskolecheferna är 18 %, men en lika stor andel av dessa har gått hela rektorsutbildningen på 30 hp. Detta visar mycket tydligt att förskolechefer har ambition att utbilda sig, gör detta och ser det som viktigt.

Förskolan betydelsefull

Förslaget är också svårsmält för mig därför att det kommunicerar en underliggande värdering om att de yngsta barnens undervisning är mindre viktig än de äldres och att förskolechefer därför inte behöver kunna lika mycket som rektorer. I själva verket är det kanske tvärtom. Förskolan är oerhört betydelsefull för barns kommande utbildning och sociala utveckling. Det finns få, om ens någon, seriös forskare som skulle säga emot mig på denna punkt.

En rektorsutbildning ska vara en rektorsutbildning för alla rektorer

Utredaren argumenterar för att en 30 hp:s rektorsutbildning skulle innebära problem för mindre organisationer ifråga om att chefen behöver vara borta från jobbet för att utbilda sig. När det gäller ett så viktigt inslag som en rektorsutbildning menar Lärarförbundet dock att det borde vara självklart att staten kompenserar för detta på något sätt och kanske inför bestämmelsen under en övergångsperiod så att påfrestningarna på organisationerna blir överkomliga. Det är fullt möjligt bara viljan finns.

Obligatorisk rektorsutbildning för alla

Lärarförbundet vill att det i framtiden ska finnas en obligatorisk rektorsutbildning för alla rektorer, från förskola och uppåt. Utbildningen får gärna innehålla skolformsspecifika inslag, men ska gälla i hela skolväsendet. En rektorsutbildning ska vara en rektorsutbildning för alla rektorer.
Förslaget om en obligatorisk 7,5 hp:s rektorsutbildning för förskolechefer håller tillbaka förskolecheferna. Risken är nu överhängande att huvudmännen endast låter förskolecheferna gå den kortare utbildningen. Förskolecheferna har rättmätigt betydligt större ambitioner än så. Jag utgår därför ifrån att regering och riksdag rättar till detta och gör alla till fullvärdiga rektorer även sett till utbildning. Det finns ingen anledning att besluta om förslaget som det nu ser ut.”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman,
rektor och ordförande i Lärarförbundet Skolledare

Denna text är också publicerad i tidningen Chef & ledarskap

Frågor & Svar