Visa hela rankningen för bästa skolkommun

Bästa skolkommun 2020 – resultat för Vilhelmina

Så här placerar sig kommunen totalt och inom kriterierna i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun. 1 är bästa möjliga placering och 290 är lägsta möjliga. Dela gärna resultatet i sociala medier!

Rankning

Index 59,222
3 av 290
Tidigare placering
71 av 290 (2019)
Tillbaka

Total rankning

Kommunens totala rankning och indexvärde i Bästa skolkommun, baserat på alla kriterier.

Resurser till undervisning

1 av 290
Tidigare placering
1 av 290 (2019)
Tillbaka

Resurser till undervisning

Baserat på statistik från SCB hämtad via Kolada. För samtliga skolformer (förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare. Denna kostnad jämförs sedan med referenskostnaden i den kommunala kostnadsutjämningen. En kommun som lägger mycket i förhållande till referenskostnaden får ett högt indexvärde och den som lägger lite får ett lågt indexvärde.

Utbildade lärare

217 av 290
Tidigare placering
237 av 290 (2019)
Tillbaka

Utbildade lärare

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Består av andel heltidstjänster i kommunal förskola med förskollärarlegitimation, andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal förskoleklass, andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal grundskola samt andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Lärartäthet

7 av 290
Tidigare placering
6 av 290 (2019)
Tillbaka

Lärartäthet

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Lärartäthet mäts i antal inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarexamen, antal elever per lärare i förskoleklass, antal elever per lärare i grundskola inklusive undervisning i modersmål och svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Friska lärare

179 av 290
Tidigare placering
262 av 290 (2019)
Tillbaka

Friska lärare

Baserat på partsgemensam statistik över sjukskrivningar. Kriteriet mäts i andel som är sjuka och består av andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november föregående år var tjänstlediga p g a sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer.

Lärarlöner

273 av 290
Tidigare placering
238 av 290 (2019)
Tillbaka

Lärarlöner

Baserat på partsgemensam statistik och SCB. Löneuppgifter baseras på medellöner från samverkansrådet och avser kommunal sektor, november 2019. Kriteriet baseras på fyra delkriterier, medellöner bland grundskollärare, förskollärare, fritidshem samt lärare i praktiska/estetiska ämnen.Utöver Lärarförbundets lönestatistik innehåller kriteriet också SCB:s löneindex för varje kommun samt genomsnittlig lön för personer med minst treårig högskoleutbildning som är kommunalt anställda enligt SCB/MI:s lönestatistik 2019.

Kommunen som huvudman

57 av 290
Tidigare placering
12 av 290 (2019)
Tillbaka

Kommunen som huvudman

Baserat på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar. Enkäten handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen. Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2020 och bestod av 16 frågor (läs mer i Frågor och svar). Svarsfrekvensen var 97 procent och 283 av 290 avdelningar svarade.

Andel barn i förskola

6 av 290
Tidigare placering
22 av 290 (2019)
Tillbaka

Andel barn i förskola

Statistik från Skolverket. Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild regi.

Meritvärde årskurs 9

20 av 290
Tidigare placering
212 av 290 (2019)
Tillbaka

Meritvärde årskurs 9, likvärdighetsindex

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Kriteriet består även jämförelse mellan elevernas sammanvägda genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 och det förväntade genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 utifrån ett likvärdighetsindex som är framtaget av SCB.

Andel godkända elever

8 av 290
Tidigare placering
261 av 290 (2019)
Tillbaka

Andel godkända elever, likvärdighetsindex

Baserat på officiell statistik från Skolverket och SCB. Kriteriet består av en jämförelse mellan andel elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen och förväntad andel elever med godkänt i alla ämnen utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB.

Fullföljd gymnasieutbildning

11 av 290
Tidigare placering
151 av 290 (2019)
Tillbaka

Fullföljd gymnasieutbildning

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Kriteriet består av en jämförelse mellan andel gymnasielever med examen inom tre år och förväntad andel elever med examen inom 3 år utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB. Uppgifterna avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola.