Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

En redan ansträngd lärarkår pressas än hårdare under Corona

Enkäten visar på en stor belastning för lärare inom universitet & högskola.

Enkäten visar på en stor belastning för lärare inom universitet & högskola.

Från mitten av mars i år har lärare vid universitet och högskolor tvingats ställa om all undervisning från campus till distansundervisning med anledning av Covid-19 pandemin. En mycket snabb omställning genomfördes vid landets lärosäten för att hantera de riktlinjer som kom från olika myndigheter.

Omställningen kändes både rimlig och självklar i den uppkomna situationen med risker för den smittspridning det skulle innebära om man inte vidtog anpassningar av verksamheten. Lärare och personal vid högskolor och universitet har verkligen visat prov på god anpassning till det rådande läget och genomfört en fantastisk omställning. Lärarförbundet Universitet och Högskola har under den pågående pandemin genomfört en arbetsmiljöundersökning för att ”ta tempen på” hur lärare och personal har upplevt omställningen. Under fyra veckor samlades därför underlag in från medlemmarna i Lärarförbundet Universitet och Högskola (LUH) i form av en enkätundersökning som nu är avslutad.

Vi ville i undersökningen få reda på hur pandemin påverkat våra medlemmars arbetssituation i relation till en ordinarie undervisning. Vad som tydligt framkommer ur undersökningen är att personalen redan innan pandemin var ansträngd och upplevde att de behövde mer tid än den tilldelade för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Omställningen till den anpassning som gjorts under pandemin har ytterligare förstärkt den bilden. Av 160 svarande anser över 100 personer att man behöver mer tid än den tilldelade. Av de svarande lyfter man även att tid för återhämtning inte finns i den utsträckning som skulle behövas.

  • Tiden räcker inte till. De zoommöten man har går in i varandra så återhämtning finns inte alls flera dagar i veckan
  • ”Sämre arbetsmiljö ”Långa långa dagar, liten fysisk aktivitet”
  • Det som inte går att anpassa är att det är svårare att sluta arbeta efter arbetsdagens slut. Arbetet finns ju där bara bakom en stängd dörr och även om man inte gör något är det lättare att tankarna på arbetet inte släpper på kvällarna.”

Omställningen har också tvingat alla lärare att utveckla nya arbetsformer och arbetssätt. 90% av de som svarat har utvecklat eller anpassat arbetssätten under pandemin. Vad som lyfts i samband med detta är bland annat att sätta tydliga gränser för när arbetsdagen är slut.

Den förändrade undervisningen, från fysiska träffar på campus till distansundervisning har också lärarna påtalat då man inte känner sig lika kunnig och trygg i den typen av undervisning.

Vidare påtalar lärare att det är en stor utmaning att undervisa utan att mötas, vilket de även tror kan ha påverkat kvalitén på densamma. Även oro för hur undervisningen tas emot av studenterna framkommer av undersökningen.

Lärarförbundet Universitet och högskola kommer jobba vidare med underlaget från undersökningen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar