Lärarförbundet

Frågor och svar om medling i avtalsförhandlingarna

Frågor och svar om medling i avtalsförhandlingarna

Lärarnas samverkansråd har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt skolavtal. Här har vi samlat frågor och svar om läget i avtalsrörelsen.

Vad innebär det att det blir medling?
Om fack och arbetsgivare inte kommer överens kan parterna besluta sig för att ta in extern hjälp, medlare. Oftast utses två personer som ska hjälpa parterna att komma vidare i förhandlingarna. Medlarna lägger efter att ha satt sig in i konflikten ett bud till parterna.

18 maj utsågs medlare. Parterna kom överens om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna om ett nytt skolavtal. Läs mer

Varför blev det just de här medlarna?
Vem som ska vara medlare är något som parterna styr över. Parterna kom alltså gemensamt överens om vilka medlare man ville ha. När vi tillsammans funderade vilka kompetenser som krävdes var det gedigen erfarenhet av medling och god insikt i och kunskap om skolsystemet som helhet som vi landade i. De kraven uppfylls av de valda medlarna.

Hur länge kan det hålla på?
Till dess att parterna har förhandlat klart. Det finns ingen specifik tidsgräns.

Vad händer om medlingen inte ger resultat? Blir det strejk?
Det är viktigt att inte gå händelserna i förväg. I nuläget är det medling som är nästa steg.

Men säger någon part nej till medlarnas bud, och medlarna väljer att inte komma med ytterligare något bud, då kan någon part välja att varsla om konfliktåtgärder, till exempel strejk från arbetstagarsidan respektive lockout från arbetsgivarsidan. Senast två veckor innan konflikten träder i kraft måste parten varsla om åtgärden.

Vad har ni gjort hittills?
Vi har förhandlat i månader nu och vi har visat att vi är beredda att göra vår del för att få ett skolavtal på plats som bidra till att lösa lärarbristen. SKL sviker Sveriges unga genom att inte ta sitt ansvar för att varje barn och elev ska mötas av en behörig lärare.

Vad är det ni inte är överens om?
Vi vill se ett skolavtal där SKL tydliggör för alla landets kommuner vikten av att de tar sitt huvudmannaansvar fullt ut. Där är vi inte idag. Då krävs det konkreta lösningar för arbetsmiljö och kompetensutveckling för våra lärare. Insatser behöver göras på varje enskild förskola och skola, med analys och åtgärder, som sedan följs upp på huvudmannanivå. Detta måste garanteras i avtalet. Vår motpart, SKL, måste inse att ett avtal som talar om att vissa saker måste göras, om än inte hur, inte är att inkräkta på kommunernas frihet.

Vilka omfattas av avtalet?
Alla lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare, från förskola till vuxenutbildning som har en kommunal arbetsgivare.

Vad innebär det för mig som är medlem?
För dig som medlem och anställd inom kommun eller landsting innebär prolongeringen att det gamla avtalet, med samma villkor som idag, gäller fram till dess ett nytt avtal är klart.

Hur påverkas min lön?
För att du i praktiken ska kunna få din nya lön utbetald ska först det nya avtalet vara klart och sedan den lokala löneöversynen slutföras.

Att de nya lönerna dröjer beror alltså på att ett nytt centralt kollektivavtal fortfarande saknas. SKL har i skrivandes stund ännu inte visat sig beredda att konkret ta ansvar för att förbättra villkoren för lärare i alla Sveriges kommuner och därför dröjer också de nya löner för kommunalt anställda lärare som skulle ha börjat gälla 1 april 2018. Att komma överens om nya löner som fyller de krav på lönesättningen som avtalet ställer är inte möjligt innan kraven är avtalade och kända.

När din nya lön väl är klar, gäller den normalt från första april.

Vilka är era krav?

  • Minskad arbetsbelastning. På varje förskola och skola behöver lärares arbetsinnehåll och arbetsbelastning gås igenom och åskådliggöras i syfte att skapa balans mellan olika arbetsuppgifter inom arbetstiden. Fokus ska vara på lärares och skolledares huvudsakliga uppdrag, där tillräcklig tid säkras till långsiktig planering, för- och efterarbete, uppföljning och utveckling, enskilt och i kollegiet.
  • Konkret arbetsmiljöarbete. Insatser behöver göras på varje enskild förskola och skola, med analys och åtgärder, som sedan följs upp på huvudmannanivå. Detta måste garanteras i avtalet.
  • Löneökningar som gör att även läraryrket får en positiv avkastning i ett livslöneperspektiv. De senaste årens löneuppvärdering måste fortsätta och förstärkas så att lärarnas löner ökar mer relativt andra grupper. Alla huvudmän måste aktivt bidra till uppvärderingen.
  • Omotiverade löneskillnader måste bort. Konkreta åtgärder måste till för att hantera de uppkomna negativa konsekvenserna av implementeringen av de statliga lönesatsningarna. Till detta kommer att de visserligen nödvändiga statliga satsningar som gjorts på lärares löner, på grund av brister i genomförandet, medfört omotiverade löneskillnader.
  • Bra löneutveckling utan att byta jobb. Varje huvudman måste ge erfarna lärare en sådan löneutveckling att kontinuiteten i undervisningen säkras för eleverna. För många erfarna lärare är idag byte av arbete eller arbetsplats fortfarande den enda möjligheten att åstadkomma en reell löneutveckling. Erfarna och yrkesskickliga lärare måste garanteras en löneutveckling som speglar deras arbete, ansvar och betydelse för elevernas resultat.
  • Kvalitet före kvantitet. Behöriga och legitimerade lärares kompetens måste användas och värderas på rätt sätt, så att intentionerna med legitimations- och behörighetsreformen tas tillvara. Uttaget av undervisning per lärare får inte öka så att den drabbar undervisningskvaliteten eller leder till ökad ohälsa.
  • Bättre kompetens- och karriärutveckling. Parterna ska tillsammans med staten verka för att ett nationellt fastställt professionsprogram för alla lärare och skolledare införs. Programmet ska hantera introduktion och mentorsprogram som stärker och stödjer såväl utbildningen för lärarstudenter som starten på lärares yrkesliv samt säkra fortsatt kontinuerlig kompetens- och karriärutveckling under hela yrkeslivet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här