Lärarförbundet
Bli medlem

Förslag om reviderade regler för intagning och plats i förskolan

Med anledning av förslag till reviderade regler för intagning och plats i förskola vill vi här förtydliga Lärarförbundet Stockholms agerande i frågan. De föreslagna ändringarna omfattas av samtliga huvudmän oavsett regi och utökad vistelsetid för barn till föräldralediga är den mest omtalade.

Redan under hösten 2015 uppmärksammade vi detta i finansborgarrådets budgetförslag 2016-2018. Lärarförbundet Stockholm gjorde då detta inlägg på hemsidan.

Lärarförbundet Stockholm är en av flera remissinstanser där även alla stadsdelsförvaltningar, utbildningsnämnden, Kommunal, Pysslingen förskolor AB och SEFIF ingår. Remissvaren ska vara inne 9 oktober, vårt svar kommer ni hitta här efter det. Beslut väntas 12 december i kommunfullmäktige.

Som facklig organisation har Lärarförbundet Stockholm inget mandat att besluta kring inkomna förslag/motioner. Vårt uppdrag gentemot te.x kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, andra huvudmän är att påverka genom opinionsbildning, samtal med politiker och tjänstemän, ombudens inflytandearenor m.m.

Efter att ha diskuterat detta med huvudmän hela våren och fram till nu ser vi stora och bekymmersamma svårigheter med förslaget. Att utöka barnens tid på förskolan i befintlig organisation, med befintliga resurser, där professionen redan idag sliter ut sig, kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten. För både barn och lärare. I Utbildningsförvaltningens remissvar står att förslaget är finansierat både vad gäller ekonomiska och personella resurser. Att barn med vistelsetid på förskolan trots föräldraledig förälder kompenseras med heltidsschablon, visar tvärtom att befintliga resurser inte räcker.

Lärare i förskolan är en av de lärarkategorier som upplever mest stress över sin arbetssituation, inte minst på grund av konsekvenser av bristande resurser. Detta medför att vi redan idag har en situation där många lärare i förskolan väljer att lämna yrket eller byta arbetsgivare. Detta borde ge beslutsfattare tydliga signaler om att primärt fokusera på att förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för att dels behålla samt öka lärartätheten. Lärarförbundet Stockholm vill påminna om vikten av att prioritera insatser och reformer i rätt ordning.

Så länge bristen på lärare i förskolan är så stor kan inte reformer som kräver ännu fler lärare betraktas som seriösa utifrån ett kvalitativt verksamhetsperspektiv.

Vi vänder oss också mot ingången att förskolan är en omsorgsverksamhet för att möjliggöra vårdnadshavares förvärvsarbete snarare än en skolform. Lärarförbundet är ett yrkesförbund och utgår från professionens förutsättningar att utföra sitt uppdrag i verksamhet. Vår uppgift blir därför att bevaka enheternas eventuella implementering av förslaget eftersom vi redan i dag ser att skolledare och lärare i förskolan har en orimlig arbetsbelastning.

Vi vill vara tydliga med att vi som facklig organisation inte lägger några värderingar i vilka tider vårdnadshavare väljer att ha sina barn på förskolan utan vårt fokus är att bevaka hur förslaget kommer påverka verksamheten utifrån ett arbetsmiljö- och kvalitetsperspektiv. Frågor vi ställer huvudmän och ansvariga tjänstemän är bl.a.

  • har det gjorts en risk-och konsekvensanalys med fokus på arbetsbelastning?
  • hur många barn omfattas?
  • hur säkrar huvudmannen kvaliteten i verksamheten utfrån det statliga uppdraget?
  • hur används förskollärarens kompetens på bästa sätt?
  • vilka organisatoriska förändringar innebär förslaget?

Har du frågor kring detta så kontakta gärna oss:

forskola@stockholm.lararforbundet.se

privata@stockholm.lararforbundet.se

skolledare@stockholm.lararforbundet.se

  • Skapad 2016-09-20
Frågor & Svar