Lärarförbundet
Bli medlem

Ställtid på gång för all personal på fritidshemmen i Solna

Ställtid är tiden mellan skolsamverkan och fritidshemsverksamhet, en stund till förfogande mellan dessa två verksamheter för de som arbetar på fritidsverksamheten på eftermiddagen. I Solna arbetar nu Solveig Samuelsen med att detta ska bli praktisk verklighet för alla som arbetar på fritidshemmen.

”STÄLLTID” är vanligt på fritidshem runt om i landet. Ställtid i den mening att fritidshemspersonal som arbetar i två verksamheter, d. v. s. med skolsamverkan och fritidshemsverksamhet på eftermiddagen, har en stund till förfogande mellan dessa två verksamheter.

Enligt erfarenhet från flera kommuner runt om i landet så är ”STÄLLTIDEN” en stund på oftast 20-30 minuter, som inte sammanfaller med rasten. Tiden används ofta till att pusta ut, ta en paus, träffa kolleger på fritidshemmet, prata om händelser som inträffat under dagen och som kan påverka eftermiddagen. Ofta går man snabbt igenom kommande aktiviteter, bekräftar vad som är planerat och kan genomföras, eller planerar om de delar som är nödvändiga att ändra. ”STÄLLTIDEN” används också till att plocka fram material, göra iordning på fritidshemmet inför det som ska hända under eftermiddagen, samt fixa en välkomnande miljö.

Ställtid finns ännu inte som begrepp i t ex skollag eller läroplan, men i senaste allmänna råden för fritidshem står (om utrymmet för personalen att ställa om mellan två verksamheter) följande:

”Rektorn behöver även skapa utrymme för personalen i fritidshemmet att, i de fall de även tjänstgör i förskoleklassen eller skolan, kunna ställa om mellan de olika uppdragen. Det är nödvändigt att personalen får möjlighet att ta emot eleverna på ett välkomnande sätt när verksamheten i fritidshemmet tar vid, till exempel genom att förbereda aktiviteter och material”

I samband med att Lärarförbundet i Solna la en arbetsmiljöframställan kring den ohållbara arbetsmiljön på fritidshemmen 2013, så uttryckte förvaltningschefen att en åtgärd på fritidshemmen i Solna är att införa ”STÄLLTID”. Upplevelsen av stress och upplevelsen av spretiga /otydliga arbetsuppgifter liksom upplevelsen av att inte kunna påverka sin arbetssituation är bakgrunden till att man inför "STÄLLTID". Åtgärden skulle vara genomförd i oktober 2013. Sedan dess har några skolor i Solna infört ”STÄLLTID” mellan skolsamverkanstiden och fritidshemsverksamheten. 

Från lärarförbundets sida erfar vi nu att flera skolor har ”STÄLLTID” i denna betydelse. Dock inte alla. Det kan också variera om all personal som borde ha ställtid har det, eller om bara en del har fått det. Det kan även variera mellan olika veckodagar, så att man har ”STÄLLTID” vissa av de dagar då man borde ha det, men inte andra. 

Under en partsgemensam arbetsmiljöutbildning 19/2-15, med ledningen för de kommunala skolorna och förskolorna i Solna, samt fackliga representanter, uttryckte förvaltningschefen klart att fritidshemspersonalen ska ha ställtid och att den alltid ska ligga tidsmässigt mellan de två verksamheterna. 

 Lärarförbundet i Solna har "STÄLLTID" som en av sina fokusfrågor under året. Solveig Samuelsen är ansvarig och håller i arbetet. Genom arbetet med alla ombud på skolorna och arbetsplatsbesök ser vi nu till att det ska genomföras fullt ut alla dagar i veckan för alla anställda på Solnas fritidshem.

  • Skapad 2015-04-23
Frågor & Svar