Lärarförbundet
Bli medlem

Medlemsinformation - budgetnedskärningar och semester

Medlemsinformation - budgetnedskärningar och semester

Kommunens ekonomi är inte den bästa och budgetunderskottet måste sparas in för att få en budget i balans, nedan finns information från gårdagens förhandling om tjänstenedskärningarna.

Den välförtjänta semesterperioden börjar också närma sig och därför har vi sammanställt information som kan vara bra att tänka på när semesterschemat ska läggas för de som har semestertjänst.


100 tjänster försvinner – 35,5 för BU-förvaltningen

Igår hade vi förhandling i den centrala samverkansgruppen angående att det ska sparas in 100 tjänster. Lärarförbundet är inte överens med arbetsgivaren om att det här är rätt väg att gå. Av de totalt 100 tjänsterna förväntas BU-förvaltningen spara in 35,5 tjänster. Vi menar att detta går tvärsemot vårt kollektivavtal för fler och friskare lärare. Vi lyfte upp farhågor som att

  • behörig personal söker sig till andra kommuner
  • det blir svårare att rekrytera ny personal
  • kunna bibehålla tryggheten för barn och elever
  • måluppfyllelsen i de olika verksamheterna kan sjunka
  • ohälsa och sjukskrivningar kan öka

Om kommunfullmäktige trots oenighet i förhandlingen beslutar att dra in på tjänsterna så ska det genomföras riskbedömningar/konsekvensanalyser på varje enskild arbetsplats som berörs. Både personal och skyddsombud ska vara med när dessa görs. Vi har förhandlat om att ärendet ska behandlas på samverkan med berörd förvaltning innan ett beslut kan tas. I dagsläget kommer det inte ske några uppsägningar utan arbetsgivaren tänker att besparingen sker genom naturliga avgångar.

Vi styrelsen finns tillgängliga för att stötta upp på varje arbetsplats som berörs och därför är det extra viktigt att ni tar kontakt med oss så fort ni vet om en kollega ska sluta.


Vad gäller inför semestern? (enligt semesterlagen och allmänna bestämmelser)

Semesterlagen och allmänna bestämmelser är väldigt ”fyrkantiga” och reglerar det mest grundläggande som till exempel rätten till semester under sommarmånaderna och ersättning för semester. Utöver det så är det enskilda eller lokala överenskommelser som gäller. Vissa kommuner har infört semesterperioder för att medarbetarna alltid ska veta vilken period de har ledigt varje år medan andra kommuner endast följer semesterlagen.

Nässjö kommuns avsikt är att alla i så stor utsträckning som möjligt ska få semester den period man önskar men självklart måste det fungera för de olika verksamheterna. Lyckas arbetsgivaren inte fullt ut ett år så finns de medarbetarna i åtanke till kommande år.
Det är inte fult att prata om semester utan ha en dialog med din chef om hur du tänker. Det är varje chefs ansvar att se semesterförläggningen blir korrekt. Du ska inte behöva ställa upp och byta vecka med en kollega om du själv inte vill.

Nedan är några frågor och svar som varit vanligt förekommande från tidigare år.


Jag vill ha semester v.27-30 men min chef säger att jag ska ha semester
v. 26-29. Då kan inte jag och min man ha semester ihop. Kan min chef tvinga mig att ta semester då?

Ja, arbetsgivaren ska dock eftersträva att du får 4 veckor sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Om du vill så kan du komma överens med din chef att arbeta v. 26 och spara de semesterdagarna till en annan vecka. Chefen ska alltså eftersträva att du får 4 veckor sammanhängande semester men du kan själv välja att dela upp den på annat sätt om ni är överens om det.

12 § Semesterlagen

Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti.

AB § 27 semester Mom. 9I enlighet med 10 § SemL gäller följande.

a)Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader.

Om så lokalt överenskoms, arbetstagaren begär det eller särskilda skäl finns kan semesterledigheten förläggas till annan tid än maj–september.

19 §Semesterlagen

Vill en arbetstagare spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska arbetsgivaren underrättas i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestäms.

Underrättelse behöver dock inte lämnas förrän arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar med lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.


När ska jag få veta vilka datum jag får semester?

Senast 2 månader innan första semesterdagen har du rätt att få veta när du ska få ha din semester.

11 § Semesterlagen

Har beslut om förläggning av semesterledigheten träffats på något annat sätt än genom överenskommelse med en arbetstagare eller dennes företrädare, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början.

Jag har hört att jag har rätt att få ersättning om jag väljer att dela upp min semester i två omgångar. Stämmer det att jag får en bonus om jag tar semester först v.27-28 och sen v. 31-32 igen?

Om din arbetsgivare har föreslagit en sammanhängande period av minst 4 veckor inom juni-augusti så får du ingen ersättning om du väljer att göra på ett annat sätt.

Om du däremot tvingas avbryta din semester för att din kollega t.ex. blivit sjukskriven så blir du kompenserad för det.

AB §27 semester Mom. 13

Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbetstagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga.

Anmärkning

Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semesteråret. Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här