Lärarförbundet
Bli medlem

Förskola i förändring "Kungsbackamodellen"

Begreppet "Förskola i förändring" kom till efter Lärarförbundets dialog med arbetsgivaren kring en upplevd ökad arbetsbelastning hos våra medlemmar. En partsgemensam grupp tillsattes för att se över förskolans arbetsmiljö.

Många medlemmar hörde av sig till oss och uttryckte en frustration över den ökade arbetsbelastningen som de upplevde på sina arbetsplatser. Vi beslutade att agera i frågan och gjorde b.la en enkätundersökning gällande arbetsmiljön. Vi kunde utläsa att våra medlemmar upplevde en frustration kring att inte räcka till och man var orolig för barnens säkerhet på förskolan. I gruppen diskuterades hur man skulle kunna komma tillrätta med den upplevda stressen. Vi var överens om att vi behövde tänka nytt kring organisationen. Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan barnskötare och förskollärare, se över schemaläggning för pedagogerna i relation till barnens vistelsetider, säkerställa den pedagogiska utvecklingstiden samt förändra strukturerna i barngruppernas storlek hoppades vi på att få till en bättre arbetsmiljö.

Diskussionerna ledde även fram till ett "utbildningspaket" inför APT med 3 rubriker:

  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Ansvar och kompetens
  • Förutsättningar och organisation

Tanken var att materialet skall underlätta i förändringsarbetet utifrån dialog och delaktighet ute på de olika förskolorna.

Ett förändringsarbete går inte över en natt och måste starta någonstans och Lärarförbundets förhoppning är nu att arbetsmiljön för våra medlemmar och övrig personal blir till det bättre.

Det är fortfarande upp till varje förskolechef att organisera verksamheten efter sin budget och sina förutsättningar. Vi fick också statsbidrag som gjorde det möjligt att minska grupperna vilket vi inte kan räkna med i framtiden. Många valde att arbeta med att göra tre grupper av två och sen arbeta två pedagoger i varje grupp men det finns ingen färdig mall. Det är upp till varje förskola.

Nu fortsätter förändringsarbetet ute på våra förskolor och våra chefer och ombud har påbörjat en utbildning i samverkan. Tanken är att utbildningen skall ge verktyg och underlätta inför omorganisationer som sker på våra förskolor. Lärarförbundet menar att alla medarbetare måste vara delaktiga i processen och man skall göra risk- konsekvensanalyser innan man genomför en omorganisation eller ett förändringsarbete.

  • Skapad 2017-07-06
Frågor & Svar