Lärarförbundet
Bli medlem

Om oss!

Välkommen till Lärarförbundets fackklubb för Landstingsanställda i Stockholms län!Här hittar du information om vår verksamhet, styrelsen, medlemsmöten, aktuella aktiviteter och kurser etc.

Vi har för närvarande ca 130 aktiva medlemmar ( ett 30-tal som gått i pension).

Våra yrkeskategorier är specialpedagoger, synpedagoger, hörselpedagoger, lekterapeuter, utbildare, instruktörer, lärare etc.

Vi har alla en grundutbildning i botten som kan vara allt från förskollärare och fritidspedagoger till arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Med det som förenar oss i vårt yrkesutövande är att vi alla arbetar som pedagoger i en eller annan form, och därför är vi medlemmar i Lärarförbundet.

Våra arbetsplatser är utspridda över hela landstingets olika verksamheter på ett femtontal enheter. Stockholms läns landsting har drygt 42 000 anställda varav 38 000 inom Hälso- och sjukvård. Vi är alltså en ytterst liten yrkesgrupp i den gigantiska sjukvårdsapparaten.

Vad hände med B50?
Tidigare tillhörde alla landstingsanställda en egen avdelning inom Lärarförbundet i Stockholms län, B50. P.g.a. bristande möjligheter att hitta nya arbetsvilliga styrelsemedlemmar (den förra styrelsens medlemmar gjorde ett stort och viktigt arbete, med mäktade inte med till slut) tvingades vi hitta en annan lösning på organisationen. Vid årsmötet i mars 2012 lades B50 ner och vi fick förslaget att starta en Fackklubb under Huddinges avdelning. I april på ett extra årsmöte bildades den nya Fackklubben för Lärarförbundsanslutna i Stockholms läns landsting.

Följande medlemmar valdes då till ledamöter i den nya klubbstyrelsen:

Christina Adler Carlson
Karolin Andrén Madhani ( i nuläget vilande från styrelsearbete) Åsa Folke
Annika Nordin
Nina Söderholm (valdes till ordförande)

Styrelsens uppdrag

En klubbstyrelse drivs inte som en regelrätt styrelse. Det behövs exempelvis ingen kassör. Vi har en egen budget, men Huddingeavdelningen sköter kassan och ekonomin. Facklig förtroendetid utgår ifrån antalet medlemmar och i dagsläget har vi ca 13 timmar/vecka.

Ingen av oss i styrelsen kommer att ha någon särskild avsatt tid för medlemsarbete, men vi utnyttjar förtroendetiden till medlemskontakter, möten, planering, dokumentation och administration. Vi kommer gärna och deltar på lokala medlemsmöten och alla är naturligtvis välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post.

Styrelsens arbete hittills

Klubbstyrelsens första uppdrag var att ”gå i lära” hos några av Huddingeavdelningens erfarna styrelsemedlemmar Mats Norrstad och Ulf Holst vilka har drivit de två senaste löneförhandlingarna åt oss. Under en utbildningsdag med Mats och Ulf fick vi en första inblick i det digra arbetet som väntade.

Under hösten 2012 träffades styrelsen vid några tillfällen för att se över material och medlemslistor. Ett nästan ogörligt arbete som Ulf Holst har hjälpt oss med. En stor arbetsinsats att få ordning på detta. Syftet är att få till stånd kontroll över alla arbetsplatser, medlemmar och e-postadresser till samtliga. Detta för att i fortsättningen förmedla information till alla medlemmar via e-post.

I början av mars 2013 gjordes en akut utryckning till fackföreningens lokaler på Sabbatsberg. Vi hade fått besked om att lokalerna skulle tömmas och att vi skulle få någon annan lokal. Allt material sorterades, en del slängdes och en del packades ner. Dock har ingen annan lokal eller arbetsplats erbjudits och lokalen på Sabbatsberg är nu tömd och lämnad.

Löneförhandlingar på respektive arbetsplats skedde under hela vinterhalvåret 2012-13. Mats, Ulf och Annika från Huddingestyrelsen har drivit förhandlingarna vilket har varit en ovärderlig insats för alla oss medlemmar och oss i styrelsen.

Kontakter har tagits med arbetsgivarparten kring innehållet och organisationen av vårt klubbstyrelsearbete. Med våra ca 177 medlemmar får styrelsen 13,6 timmar per vecka i facklig förtroendetid. I dagsläget har dessa timmar inte blivit exakt fördelade mellan oss i styrelsen. Detta framkom under styrelsemöte i slutet av mars tillsammans med Mats och Ulf.

Klubbstyrelsens medlemmar blev inbjudna till Huddingeavdelningens årsmöte som till stor del handlade om de pågående centrala löneförhandlingarna.

Ulf och Nina håller fortfarande på med det gedigna arbetet att skapa ett fullständigt medlemsregister med giltiga adresser.

Klubbens styrelse

Nina Söderholm (ordförande)
Stockholms Syncentral
nina.soderholm@sll.se
tel: 08-123 366 09

Christina Adler Carlson
Mörby Habiliteringscenter
christina.adler-carlson@sll.se
tel: 073-941 11 73

Åsa Folke
Jag heter Åsa Folke och jobbar som Specialpedagog på Hörsel och Balanskliniken, barn och ungdom på Rosenlunds sjukhus.

Då B50 lades ner och vi blev en Fackklubb under Huddinge tyckte jag att det kändes viktigt att hålla oss alla tillsammans även om vi är på många olika platser och jobbar på lite olika sätt.

En viktig fråga är att vi syns och behövs i Landstinget och friskvård.

Kontakt
Hörsel Habilitering
asa.folke@karolinska.se
tel: 070-450 76 57

Annika M Nordin
Jag heter Annika Nordin och arbetar som specialpedagog på Hörsel och Balanskliniken, barn och ungdom på Rosenlunds sjukhus.

Intressefrågor inom facket:

Att vi som yrkesprofession/specialpedagoger måste finnas kvar inom landstinget. Vi måste stärka vår status och befintlighet inom landstinget.
Bra arbetsmiljö/belastning.
Etik
Fortbildning

Kontakt
Hörsel Habilitering 
annika.m.nordin@karolinska.se
tel: 073-746 54 20