Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets synpunkter på förskole- och grundskolenämndens verksamhetsberättelser 2019


4 februari 2020

Protokollsanteckning från Lärarförbundet angående verksamhetsberättelsen 2019 för förskolenämnden och verksamhetsberättelsen 2019 för grundskolenämnden.

Om verksamhetsberättelserna för förskolenämnden och grundskolenämnden 2019 läses noggrant finns flera faktorer som pekar på att senaste årens nedskärningar i verksamheterna fått och får konsekvenser i såväl förskolan som grundskolan och ytterst drabbar enskilda barn, elever och personal. I sammanfattningarna av årets resultat läses att måluppfyllelsen bedöms som god. Lärarförbundet är av en helt annan åsikt, då det tydligt framgår av statistiken på s. 11 i verksamhetsberättelsen för grundskolenämnden att måluppfyllelsen sjunker i årskurs 3, 6 och 9. I texten står att andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit flera år i rad. Resultatskillnader mellan skolor och elever ökar. Andra negativa trender är alarmerande höga sjuktal och ökande personalomsättning.

I förskolan läggs grunden för ett barns framtid och väg genom utbildningssystemet. Om inte alla barn får det stöd skollagen kräver i ett tidigt skede är risken stor att enskilda barn och elever längre upp i utbildningssystemet misslyckas med att nå behörighet till gymnasiet. Forskning har i många år konstaterat att brist på gymnasiebehörighet är en stor riskfaktor för att inte uppnå ett långt och hälsosamt liv med livskvalitet.

Lärarförbundet anser att den negativa spiral Huddinges förskolor och grundskolor visar upp varken är förskollärarnas, lärarnas, skolledningarnas eller barn- och utbildningsförvaltningens ansvar, utan förväntade konsekvenser av styrande politikers beslut om nedskärningar under lång tid. Huddinges styrande politiker måste nu omedelbart ta sitt ansvar och avsätta medel som ger BUF, skolledare, lärare och förskollärare förutsättningar att ge den utbildning alla barn- och elever har rätt till enligt skollagen.

För Lärarförbundet

Annika Karlsson Norrstad


  • Skapad 2020-02-06
Frågor & Svar