Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets​ stipendium för forskningsinsats för folkhögskollärare 2022

​Förbundet Folkhögskollärarna beslutade 2016 att inrätta ett årligt stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”. Ett stipendium som nu delas ut av Lärarförbundet Folkhögskola.

För att utveckla folkhögskollärares yrkeskunnande och professionalitet är det väsentligt att folkhögskollärare ges möjlighet att undersöka och utveckla det egna verksamhetsfältet. Den forskning som idag bedrivs inom folkhögskolefältet genomförs i huvudsak av dem som har annan bakgrund än folkhögskollärare.

Genom att undersöka och utveckla sin egen praktik möjliggörs att studera nya aspekter av folkhögskolefältet och folkhögskollärarnas yrkesroll.
Forskning inom detta fält har relevans för att utveckla vidare förståelse för folkhögskolans särart som egen utbildningsform.
Stipendiet är avsett att inspirera och möjliggöra för verksamma folkhögskollärare att undersöka sin pedagogiska verklighet.

Belopp att söka: Upp till 100 000kr

Stipendiets syfte

Stipendiet kan sökas för något av följande:

 • Forskningsliknande projekt som berör folkhögskola som utbildningsform och folkhögskollärares profession samt yrkesetiska frågor.
 • Forskningsliknande projekt som bidrar till att stärka folkhögskollärarnas profession och folkhögskolans särart.

Stipendieansökan

Sökande skall vara praktiserande folkhögskollärare och medlem i Lärarförbundet. Stipendiet kan sökas av enskild eller flera lärare som vill samarbeta kring grundläggande kunskapssökande om undervisning, pedagogik, den pedagogiska miljön eller annat med relevans för professionen.
Stipendiet kan delas av flera med summor av olika storlek beroende på ansökan.

Beslut om stipendieutdelning
Ansökningar behandlas och beslutas av Lärarförbundet folkhögskolas styrelse.

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • En tydligt formulerad forskningsfråga.
 • En projektbeskrivning med syfte, metod och tidsplan.
 • En budget som visar kostnader och hur stipendiet är tänkt att användas.
 • En tydlig koppling till ett eller flera statens syften med folkbildningen:
 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Resultatet presenteras på sätt som lämpar sig för publicering och vidare spridning. Slutdatum för redovisning ska anges. Plan för återkoppling av resultat ska finnas.

Skicka din ansökan senast 1/10 2022 till: tomas.rosengren@lararforbundetavdelning.se

 • Skapad 2022-05-09
 • Uppdaterad 2022-05-09
Frågor & Svar