Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet folkhögskolas forskningsstipendium 2021

Förbundet Folkhögskollärarna beslutade 2016 att inrätta ett årligt stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”. Ett stipendium som vi fortsätter dela ut i vår nya organisering.

För att utveckla folkhögskollärares yrkeskunnande och professionalitet är det väsentligt att folkhögskollärare ges möjlighet att beforska det egna verksamhetsfältet. Den forskning som idag bedrivs inom folkhögskolefältet genomförs i huvudsak av dem som har annan bakgrund än folkhögskollärare. Genom att beforska egen praxis möjliggörs att studera nya aspekter av folkhögskolefältet och folkhögskollärarnas yrkesroll. Forskning inom detta fält har relevans för att utveckla vidare förståelse för folkhögskolans särart som egen utbildningsform
Stipendiet är avsett att inspirera och möjliggöra för verksamma folkhögskollärare att undersöka sin pedagogiska verklighet.

Belopp att söka: Upp till 100 000kr

Stipendiets syfte

Stipendiet kan sökas för

  • Forskningsliknande projekt som berör folkhögskola som utbildningsform och folkhögskollärares profession samt yrkesetiska frågor
  • Forskningsliknande projekt som bidrar till att stärka folkhögskollärarnas profession och folkhögskolans särart

Stipendieansökan

Sökande skall vara praktiserande folkhögskollärare och medlem i Lärarförbundet. Stipendiet kan sökas av enskild eller flera lärare som vill samarbeta kring grundläggande kunskapssökande om undervisning, pedagogik, den pedagogiska miljön eller annat med relevans för professionen.
Stipendiet kan delas av flera med summor av olika storlek beroende på ansökan.

Beslut om stipendieutdelning
Ansökningar behandlas och beslutas av Lärarförbundet folkhögskolas styrelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En tydligt formulerad forskningsfråga.
  • En detaljerad projektbeskrivning med syfte, metod och tidsplan.
  • En budget som visar kostnader och hur stipendiet är tänkt att användas.
  • En tydlig koppling till statens syften med folkbildningen
  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Resultatet presenteras på sätt som lämpar sig för publicering och vidare spridning. Slutdatum för redovisning ska anges. Plan för återkoppling av resultat ska finnas.

Ansökan skickas in senast 1/4 2021 till:

lararforbundet@folkhogskola.lararforbundet.se

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar