Lärarförbundet
Bli medlem

Detta händer i Arvika kommun gällande coronaviruset.

Det är ansträngda tider just nu inte bara i Arvika eller Sverige utan i hela världen. Coronaviruset sprider sig och konsekvenserna är stora för många. Det är en svår tid vi befinner oss i och tyvärr kommer detta inte att försvinna inom kort utan man tror att det kan pågå i flera månader.

I Värmland har coronaviruset inte riktigt slagit till ordentligt ännu. Viruset finns absolut här men inte i någon stor grad just nu. Man beräknar att man inom två veckor kommer att få betydligt fler smittade och just nu arbetar vi alla hårt för att göra allt vi kan för att inte sprida smitta och för att stå förberedda för det som komma skall. Vad som kommer vet ingen säkert så därför gäller det att planera i flera stadier.

I Arvika har vi en skyddskommitte som består av representant från alla fackförbund som ingår i Kommunrådet samt HR-chef, Andreas Solin och andra representanter bjuds in efter behov exempelvis Ida Andersson i sin roll som säkerhetssamordnare i kommunen. Lärarförbundet representeras av ordförande, Yvonne S. Mosling, samt huvudskyddsombud, Ulrika Olsson. Vi har haft två möten hittills, senast 1 april och kommer ha nästa möte 8 april. Mycket av arbetet som görs är sekretessbelagt eftersom man vill säkra att känslig information om Arvika kommun inte läcker ut. Men vi får delge en sammanfattning av vad som görs.

Vi har gått igenom de olika åtgärder som gjorts och just nu påbörjas en utvärdering av dessa åtgärder. Det har kommit till vår kännedom att flera åtgärder som gjorts, som sett bra ut på papper, lett till andra konsekvenser som man inte tänkt på innan. Därav är det väldigt bra och viktigt att utvärderingar görs så att vi kan rätta till där det inte blivit riktigt bra innan smittan slår till ordentligt i Värmland.

Lärarförbundet efterfrågar tydligare riktlinjer som når ut hela vägen i de olika verksamheterna för att undvika missförstånd. Fram till 1 april, när mötet hölls, hade vi fått in information från medlemmar från olika arbetsplatser som visar att vi hade väldigt olika rutiner vilket tyder på att kommunikationen kan förbättras. Självklart påverkas rutinerna utifrån de förutsättningar som finns men vissa övergripande rutiner behöver vara likvärdiga oavsett yrkesgrupp eller arbetsplats vilket det hittills inte varit. En tydligare “spindel i nätet” som ser till att informationen når ut hela vägen efterfrågades alltså och vi upplever redan nu att vi fått återkoppling på att flera saker förändrats till det bättre!

Ida Andersson såg flera misstag som enkelt kunde rättas till redan vid sittande bord och hon samt Andreas Solin tog med sig de fackligas återkoppling inför det fortsatta arbetet.

Vi i Lärarförbundet har även vid detta möte informerat att vi fått återkoppling från medlemmar att det finns föräldrar, som är permitterade, som lämnar sina barn till förskolan och fritidsverksamhet. Eftersom vi har stor personalbrist i skola och barnomsorg just nu ser vi till att man behöver minska belastningen överallt där det är möjligt. Därav har vi meddelat att vi önskar att Arvika kommun går ut med ett tydligt önskemål till vårdnadshavare att man ska ha sina barn hemma så mycket som möjligt. Inte enbart för att vi har personalbrist utan även för att försöka minska våra grupper så mycket som möjligt utifrån Folkhälsoinstitutets rekommendationer. Andreas Solin tog med sig detta till ledningsgruppen, som har möte dagligen, och ska återkoppla till oss. Vårt önskemål gäller inte de föräldrar som arbetar hemifrån utan som är permitterade, föräldralediga eller liknande. Det finns ingen lag som ger arbetsgivaren rätt att hindra föräldrar att lämna barn till förskola eller fritids så länge dom är öppna men arbetsgivaren har all rätt att gå ut med en rekommendation och önskemål om att man ska ha sina barn hemma om man har möjlighet till det.

Vi kan även informera att man påbörjat ett arbete att se över möjligheten för att öppna ett nattis i Arvika kommun. Detta för att kunna underlätta för personal som arbetar inom vården och som behövs dygnet runt, sju dagar i veckan inte minst framöver om Värmland drabbas hårt av coronaviruset. Ingenting är bestämt utan arbetsgivaren har i första hand gått ut med en intresseförfrågan till de som arbetar inom förskola och fritidshem idag. Måndag 6 april kommer vi fackliga och arbetsgivaren ha ett första möte där vi ska göra en risk och konsekvensanalys samt diskutera vilka som är tänkt att bemanna nattis, säkerställa att den dagliga verksamheten inte påverkas negativt mm.

Avslutningsvis önskar vi påtala att det är gällande avtal och regler som gäller. Vi ska självklart ha förståelse för att rutiner och ändringar behöver ske snabbt i detta läget. Men så länge arbetsgivaren inte aktiverat vårt krisavtal så gäller som sagt vårt tidigare avtal vilket leder till att samverkan ska ske inför större förändringar på både arbetsplatser och för den enskilde.

Hälsningar Yvonne S. Mosling och Ulrika Olsson.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här