Lärarförbundet
Bli medlem

Yttrandefrihet för privat anställda

Möjligheten för dig som är privat anställd att utnyttja yttrandefriheten skiljer sig från offentligt anställda. Därför kan det vara bra att känna till några juridiska begrepp som på olika sätt innebär inskränkningar i din yttrandefrihet.

I Sverige regleras yttrande- och tryckfriheten i grundlagarna. Grundlagen reglerar dock endast förhållandet mellan den enskilde medborgaren å ena sidan och staten, kommunen eller landstinget å andra sidan. Det gör att möjligheten att utnyttja yttrandefriheten skiljer sig beroende på om du är anställd i offentlig eller privat verksamhet.

Som privatanställd måste du ta hänsyn till att arbetsgivaren normalt har rätt att bestämma vilka uppgifter om företagets verksamhet som är offentliga. Du kan alltså inte hänvisa till grundlagens yttrandefrihet på samma sätt som offentligt anställda.

Den här yttrandefriheten har du

Lojalitetsplikt och kritikrätt

Alla medborgare har en viss yttrandefrihet och kritikrätt och även privatanställda har rätt att diskutera frågor på arbetsplatsen med kollegor och framföra kritik i viss omfattning mot sin arbetsgivare. Det ingår i chefens uppdrag att kunna hantera viss kritik från anställda. Lojalitetsplikten innebär dock att du inte ska handla på sådant sätt att du skadar arbetsgivaren. Detta innebär att om du anser att det finns missförhållanden på arbetsplatsen ska du normalt framföra din kritik internt istället för att larma externt. För att kunna påtala missförhållanden externt krävs normalt att du har haft kontakt med i första hand din närmaste chef eller den som anvisas om det finns särskilda företagsinterna rutiner. Från och med den 1 januari 2017 gäller lagen om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. I den lagen anges hur du ska agera när du vill påtala att det finns allvarliga missförhållanden på din arbetsplats. Efter att din anställning har upphört upphör även din lojalitetsplikt om det inte uttryckligen står något annat i kollektivavtal eller i ditt enskilda anställningsavtal eller lag.

Sekretess och tystnadsplikt

Du får inte får röja sådant som gäller enskilda elevers personliga förhållanden, vilket framgår i 29 kap. 14 § skollagen.

Meddelarfrihet - meddelarskydd

För alla anställda gäller meddelarfrihet enligt grundlagarna, vilket till exempel betyder att du har rätt att berätta om missförhållanden för media utan att media avslöjar din identitet. Det är endast sådana media som omfattas av yttrande- och tryckfrihetsförordningens bestämmelser som omfattas av grundlagsregleringen.

De privatanställdas meddelarfrihet har stärkts genom Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Det blir därmed förbjudet för verksamhetsutövaren att efterforska vem som har lämnat uppgifter till media och att utöva repressalier mot den som har lämnat uppgifter till media.

Lagen inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund. Det är viktigt att känna till att det handlar om allvarliga missförhållanden, vilket handlar om "brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Det är tillräckligt att arbetstagaren genom larmet framför konkreta misstankar om sådana allvarliga missförhållanden."

Som arbetstagare ska man i första hand slå larm internt, alternativt att kontakta sin arbetstagarorganisation. Larma externt kan göras i sådana fall när arbetstagaren har slagit larm internt "utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder med anledning av larmet och i skälig utsträckning informerat arbetstagaren om i vilken omfattning åtgärder vidtagits, eller

b) av något annat skäl hade befogad anledning att slå larm externt, och
2. arbetstagaren hade fog för det påstående om allvarliga missförhållanden som larmet avser."

Skyddet gäller inte om arbetstagaren gör sig skyldig till brott genom att slå larm.

Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

Den nya lagen, som träder i kraft den 1 juli 2017, ger privatanställda rätt att påtala missförhållanden för grundlagsskyddad media, utan att arbetsgivaren har rätt att efterforska vem som gett uppgifterna till media. Arbetsgivaren har inte heller rätt att utöva repressalier mot den som nyttjat sin meddelarfrihet.

Lagen ger anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, rätt att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier. Vissa kategorier undantas från rätten att lämna uppgifter för offentliggörande, nämligen verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en juridisk person som bedriver verksamheten.

Precis som för offentliganställda gäller meddelarskyddet endast gentemot media som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Och precis som för offentliganställda, ger lagen inte någon rätt att lämna ut dokument eller handlingar.

Varje åtgärd som medför negativa konsekvenser för den enskilde och som grundar sig på hans eller hennes rättigheter enligt den nya lagen är förbjuden. Arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år om denne uppsåtligen agerar i strid med lagen genom att efterforska vem som har talat med media. Samma gäller om arbetsgivaren avskedar, säger upp, meddelar disciplinpåföljd eller gör någon annan liknande åtgärd mot den som har nyttjat sina rättigheter enligt lagen.

Lagen gäller för verksamheter som tillhör skolväsendet enligt skollagen, de särskilda utbildningsformerna och annan pedagogisk verksamhet på det sätt som beskrivs i skollagen. Exempel på dessa är enskild bedriven förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, same-skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux), internationella skolor, utbildning vid särskilda ungdomshem, utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Exempel på utbildningsformer som faller utanför tillämpningsområdet är utbildning som anordnas inom yrkeshögskolan och utbildning som anordnas av studieförbunden.

Om verksamheten bedriver skolverksamhet och annan verksamhet, gäller meddelarskyddet endast i skolverksamheten. Meddelarskyddet gäller endast för den verksamhetsgren som är helt eller delvis offentligt finansierad.

Även uppdragstagare och bemanningsanställda som utför en uppgift som vanligen eller naturligt skulle kunna utföras av en anställd skyddas av lagen. Lagen skyddar vidare praktikanter som deltar i arbetet som en del av sin utbildning. Lagen skyddar inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Skyddet begränsas av tystnadsplikt enligt lag. Till exempel i skollagen finns det regler om tystnadsplikt för att skydda enskildas personliga förhållanden.

Företagshemligheter

Enligt lagen om skydd för företagshemligheter (FHL) är du förhindrad att avslöja företagshemligheter. Det vill säga information som arbetsgivaren vill hålla hemlig av konkurrensskäl. Om du bryter mot FHL kan du bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren. Att påtala allvarliga missförhållanden i verksamheten är dock tillåtet enligt företagshemlighetslagen.

Avtal om tystnadsplikt

Inom den privata sektorn är det möjligt att träffa avtal om tystnadsklausuler. Det är dock inte möjligt att avtala bort din rätt att slå larm om brottslig verksamhet eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Även som privatanställd har du rätt till meddelarfrihet dvs. rätt att tala med grundlagsskyddad media. Inte heller är det möjligt att avtala bort det skydd som gäller enligt den nya lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Lagen gäller från och med den 1 juli 2017.

Du får råd och stöd av Lärarförbundet

Är du osäker på vad som gäller i din situation eller om du vill att Lärarförbundet agerar istället för dig eller om du hamnar i ett läge där arbetsgivaren ifrågasätter din lojalitet ska du omedelbart kontakta Lärarförbundet, helst samma dag.

Vänd dig till ditt ombud, din avdelning eller Medlemsservice 0770-33 03 03, kontakt@lararforbundet.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar