Lärarförbundet

Waldorfskolorna

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråds avtal för lärare i de waldorfskolor som ingår i Huvudmannaförbundets ”fria sektion” gäller från 2010-01-01. Avtalet är ett hängavtal på det kommunala avtalet.

Avtalet, som slöts i november 2009, omfattar lärare och övrig pedagogisk personal i de verksamheter som tillhör Huvudmannaförbundets ”fria sektion”. Avtalet utgör i huvudsak ett ”hängavtal” på det gällande kommunala avtalet. Det betyder att det kommunala avtalet ska tillämpas, med några få överenskomna ändringar.

Lön och övriga anställningsvillkor

Samma löneökningar som gäller för varje år i det kommunala avtalet ska tillämpas. Det finns speciella regler för hur löneförhandlingarna ska genomföras lokalt. Det kommunala avtalets allmänna anställningsvillkor (AB) gäller också, med några ändringar. I AB finns till exempel bestämmelser om föräldrapenningtillägg, ersättningar för övertid, obekväm arbetstid och andra viktiga anställningsförmåner.

Arbetstid

För ferieanställda lärare gäller det kommunala avtalets bilaga M. Det innebär att den reglerade arbetstiden är 1360 timmar per verksamhetsår, fördelat på 194 arbetsdagar. Resten av arbetstiden är förtroendearbetstid.

Ferielönebestämmelsen är dock hämtad från de avtal för fristående skolor som gäller med bland andra Almega Tjänsteföretagen. Man tjänar in rätten till ferielön under sommar- och julledigheten genom att arbeta under terminerna.

Pensioner och avtalsförsäkringar

Överenskommelsen innehåller bestämmelser för avtalspensioner och avtalsförsäkringar. Huvudmannaförbundets arbetsgivare gör pensionsavsättningar på 5 procent och det är möjligt att välja Huvudmannaförbundets egen pensionskassa för premiedelen.

Samverkansavtal

Ett nytt samverkansavtal har tecknats med Huvudmannaförbundet. Parter i avtalet är Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Medarbetarförbundet och Huvudmannaförbundet. Avtalet gäller medbestämmandefrågor både inom den fria och allmänna sektionen. I avtalet finns bestämmelser om utvecklingssamtal, arbetsplatsträff, lokal samverkan. I Samverkansavtalet regleras också att medlemmar har rätt att på betald ledighet 5 timmar per år delta i medlemsmöten ordnade av organisationen. Avtalet gäller fr o m den 1 augusti 2015.

Avtalsperiod

Avtalet gäller från 2010-01-01 och tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här