Lärarförbundet

Avtal för Waldorfskolorna

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat Skola/Utbildningsavtalet för Waldorfskolorna inom Arbetsgivaralliansens verksamhetsområde. Det nya avtalet gäller från den 1 november om inte en Huvudman särskilt begär att lokala inrangeringsförhandlingar ska genomföras.

Inom arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen har det bildats en egen branschkommitté TRIA för antroposofisk inriktad verksamhet. I denna branschkommitté finns inte den fria- och allmänna sektionen kvar. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat Skola/Utbildningsavtalet för Waldorfskolorna inom Arbetsgivaralliansens verksamhetsområde. Det nya avtalet gäller från den 1 november om inte en Huvudman särskilt begär att lokala inrangeringsförhandlingar ska genomföras. De lokala avtal som idag finns hos enskilda Huvudmän ska omförhandlas för att bli giltiga senast den 31 juni 2018. Om detta inte sker upphör dessa att gälla från och med den 1 juli 2018.

Arbetsgivaralliansens avtal Skola/Utbildning gäller till och med 30 april 2018.

Lön och övriga anställningsvillkor

Löneöversyner sker från den 1 maj och saknar centralt angivna nivåer, löneöversynen sker genom lokal lönebildning och ska diskuteras och överenskommas hos den enskilda Huvudmannen

I de allmänna villkoren finns föräldrapenningtillägg, ersättningar för övertid, obekväm arbetstid och andra viktiga anställningsförmåner.

Arbetstid

I avtalet är ferieanställningen reglerad på liknande sätt som tidigare. Det innebär att den reglerade arbetstiden är 1360 timmar per verksamhetsår, fördelat på 194 arbetsdagar. Resten av arbetstiden är förtroendearbetstid.

Ferielönebestämmelsen är densamma som tidigare. Man tjänar in rätten till ferielön under sommar- och julledigheten genom att arbeta under terminerna.

Pensioner och avtalsförsäkringar

Överenskommelsen innehåller bestämmelser för avtalspensioner och avtalsförsäkringar. Huvudmännen gör pensionsavsättningar på 5 procent och det är även fortsättningsvis möjligt att välja samma pensionskassa för premiedelen som tidigare

Samverkansavtal

Inom arbetsgivaralliansen har det tecknats ett centralt Samverkansavtal Detta avtal har i stort samma innebörd som samverkansavtalet som parterna tecknade med Huvudmannaförbundet. Avtalet gäller medbestämmandefrågor. I avtalet finns bestämmelser om utvecklingssamtal, arbetsplatsträff, lokal samverkan mm.

Avtalsperiod

Arbetsgivaralliansens avtal gäller från och med 1 maj 2016 till och med 30 april 2018.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här