Lärarförbundet
Bli medlem

Vision, uppdrag, identitet och värderingar

En kort beskrivning av vad vi står för och vill uppnå, hur vi arbetar och vill uppfattas. Visionen gäller för åtta år, två kongressperioder. Vision, uppdrag, identitet och värderingar är grunden för hur vi ska framstå och profilera oss. Till höger finns pdf samt länkar till alla styrdokument.

Vision

En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid.

Uppdrag

Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Identitet

Vi är engagerande, öppna, kompetenta och drivande. Tillsammans får vi rätt saker att hända.Värderingar

Starkare tillsammans

Vi är en stark och enad profession med stor autonomi. Vi tar initiativ och agerar utifrån den kunskap som vår professionsutbildning och erfarenhet har givit oss. Vi ser lagar och avtal som verktyg för att förbättra arbetsmiljön, utveckla våra förutsättningar och nå våra mål. Tillsammans tar vi ansvar för vår yrkesetik och driver professionens utveckling framåt.

Tillsammans tar vi ansvar för vår yrkesetik

Solidaritet

Lärarförbundets arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl som i Sverige och i världen. Vi visar solidaritet med varandra genom att sluta kollektivavtal som förbättrar våra villkor och ökar det professionella inflytandet. Styrkan finner vi i att verka tillsammans med lösningar på lärarnas frågor i fokus. Genom samarbete med organisationer i Sverige och i andra länder verkar vi för en demokratisk utveckling och för varje lärares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer både i Sverige och internationellt.

Lärarförbundets arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl som i Sverige och i världen.

Livslångt lärande

Lärande ska kunna ske genom hela livet. Alla barn, elever, studerande och lärare ska med hållbara förutsättningar ha tillgång till offentligt finansierad utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Den ska bygga på vetenskaplig och konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och vara icke-konfessionell.

Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet.

Mänskliga rättigheter

Lärarförbundet tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter. Vi ansluter oss till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och till FN:s barnkonvention. Vi anser att ett mångkulturellt samhälle gagnar Sverige och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Lärarförbundet tar därför avstånd från alla former av kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och inkluderande samhälle.

Vi ansluter oss till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och till FN:s barnkonvention

Demokrati

Demokrati och öppenhet är en grundförutsättning för att bygga framtid och måste ständigt försvaras och utvecklas. Vi är en viktig samhällsaktör och är genom vår roll som aktiv arbetsmarknadspart i den svenska partsmodellen viktig för det demokratiska samhällsbygget. All verksamhet som Lärarförbundet bedriver organiseras på ett sätt som gynnar en demokratisk process. Olika åsikter förs fram och möts med respekt.

All verksamhet som Lärarförbundet bedriver organiseras på ett sätt som gynnar en demokratisk process.

Partipolitiskt obundet

Lärarförbundet är partipolitiskt obundet och det är en styrka som innebär att vi driver och tar ställning i politiska frågor med samma intensitet oavsett politisk majoritet. Vi gör det utifrån Lärarförbundets värderingar och fastställda politik.

Vi driver och tar ställning i politiska frågor med samma intensitet oavsett politisk majoritet.


  • Skapad 2018-11-28
Frågor & Svar