Lärarförbundet
Bli medlem

​Vinstbegränsning räcker inte för att skapa en likvärdig skola

Lärarförbundet lämnar sitt remissyttrande till den så kallade Välfärdsutredningen av Ilmar Reepalu i dagarna. Vi slår fast att en vinstbegränsning som föreslås inte kommer garantera att skolan får de resurser som krävs. Det är istället finaniseringsystemet som bör ses över i grunden.

En vinstbegränsning som föreslås i Reepalus välfärdsutredning är inte vägen framåt. Att bara begränsa vinster garanterar inte på något sätt att resurserna går till de elever som har störst behov av dem, ett vinstförbud leder inte heller till högre löner eller minskad arbetsbelastning för lärare. Skolans finansieringssystem bör istället ses över grunden.

Lärarförbundet har lämnat över sitt remissyttrande till Finansdepartementet. Lärarförbundet har på sin kongress slagit fast att vinstuttag aldrig får gå före elevernas lärande, utbildningens kvalitet eller skolans arbetsmiljö. Det är en viktig utgångspunkt.

Inget garant att resurser går dit de behövs

Men vi ställer oss tveksamma till om förslagen i Reepalus utredning är den viktigaste vägen att välja. Inte minst då den inte garanterar att resurserna går till de elever som har störst behov av dem, den skulle inte heller leda till att segregationen inom skolsektorn minskar eller säkra resurser till särskilt stöd. Det finns inte heller i sig några garantier för att ett vinstförbud skulle leda till högre lärarlöner, bättre kompetensutveckling, minskad arbetsbelastning eller stärkt elevhälsa, allt sådant som skolan ropar efter.

- Att bara begränsa vinsterna räcker helt enkelt inte. Skolans finansieringssystem måste ses över i grunden. Med det nuvarande skolpengssystemet blir den enas nöd den andras bröd. I vissa skolor går ekonomin knappt ihop medan andra till och med kan plocka ut vinst. Det är fullständigt absurt och samhällsekonomiskt oförsvarbart, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Den individuella skolpengen bör ses över

Grundproblemet med dagens finansieringsmodell för skolan är att varje elev har med sig en individuell skolpeng. Finansieringen bör istället vara mer socioekonomiskt fördelad än vad den är idag, både inom och mellan kommuner. Dessutom måste finansieringen i högre grad ta hänsyn till elevernas marginalkostnad.

- Det nuvarande systemet är en riktigt dålig och dyr affär för samhället. Resurser som skulle kunna användas för att vända kunskapsresultaten, anställa fler lärare och fler specialpedagoger hamnar inte där de gör nytta, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs hela Lärarförbundets remissyttrande här.


  • Skapad 2017-02-23
Frågor & Svar