Lärarförbundet
Bli medlem

Vindora Utbildning AB – kollektivavtal

Obs! Från den 1 mars 2019 gäller inte Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd kollektivavtal med Vindora Utbildning AB. Bolagen (Praktiska Sverige AB, Hagströmska Gymnasiet AB och Movant AB) går in i Friskoleavtalet med övergångsbestämmelser som är färdigförhandlade 2019-02-28.

Aktuellt

Kollektivavtalet med Vindora Utbildning AB (Praktiska Sverige AB, Hagströmska Gymnasiet AB och Movant AB) upphör att gälla från den 1 mars 2019. Övergångsbestämmelser är färdigförhandlade per den 28 februari 2019. Observera att det är versionen som heter "Förhandlingsprotokoll Vindora in i Friskoleavtalet_190228_signerat" som är den korrekta. Makulera tidigare version.

Vilka företag omfattas

Den 1 november 2017 togs Vindora över av Academedia.

Vindora Utbildning AB är en koncern med tre dotterbolag. Praktiska Sverige AB erbjuder gymnasial utbildning inom yrkesprogrammen. Företaget har 33 gymnasieskolor spridda över hela Sverige. Hagströmska Gymnasiet AB är tre gymnasier i Falun, Uppsala och Linköping. Movant AB erbjuder vuxenutbildning på 10 skolor i Sverige.

Övergångsbestämmelserna i korthet

Övergångsbestämmelserna framgår av bilagan "Förhandlingsprotokoll Vindora in i Friskoleavtalet_190228_signerat".

Lönerevision

Lärare som omfattas av ordinarie lönerevision enligt Vindoras tidigare löneavtal revideras den 1 april 2019. Samma lönepåslag kommer att utgå till samtliga som omfattas av lönerevisionen (4 %). Från och med 2020 gäller revisionstidpunkten enligt Friskoleavtalet (dock finns ingen sådan, f.n., då det avtalet löper ut 2020-08-31). Studie- och yrkesvägledare, m.fl., revideras per den 1 mars 2019, så länge man omfattas av revisionen i fråga. Samma sak för skolledare. Skolledarna har dock ingen angiven nivå och arbetet med lönerna för dem kommer som det ser ut att dröja till efter sommaren, men lönerna revideras från den 1 mars 2019 för de som omfattas.

Löneökning utifrån anställningstid

Fram till 2021-01-31 gäller följande lönepåslag för de anställda som fram till dess uppnår en sammanhängande arbetstid om 3 år (600 kr), 5 år (800 kr), respektive 8 år (900 kr). Månadslönen höjs kalendermånaden efter att kvalifikationstiden uppnåtts.

Arbetstid

Praktiska Sverige AB och Hagströmska Gymnasiet AB omfattas av ett lokalt arbetstidsavtal. Kontakta Riksavdelningen inom AcadeMedia för frågor om det lokala arbetstidsavtalet.

Även för Hagströmska Falun gäller ett separat lokalt arbetstidsavtal. Kontakta Riksavdelningen inom AcadeMedia för frågor om det lokala arbetstidsavtalet om du är anställd där.

Uppsägning

OBS! Vid uppsägning börjar Friskoleavtalets regler att gälla från och med den 1 juli 2019. Det innebär att uppsägningstiden vid egen uppsägning blir 2 månader vid en anställningstid på mellan 2-6 år vid företaget och 3 månader när anställningstiden överstiger 6 år.

Fram till 2019-06-30 gäller 1 månads uppsägningstid vid egen uppsägning, eller i förekommande fall enligt det enskilda anställningsavtalet.

Från arbetsgivarens sida gäller en trappa från 1-6 månader utifrån anställningstid kortare än 2 år till anställningstid om minst 10 år (Se Friskoleavtalet, 11:2). För den som fyllt 55 år och har en sammanhängande anställningstid vid företaget av minst 10 år är uppsägningstiden vid arbetsbrist 1 år.

Friskvård

Friskvård upphör att utgöra en del av kollektivavtalet, men du kan som anställd erhålla upp till 3000 kr per läsår (1 juli till den 30 juni, året efter) oavsett om du redan erhållit friskvårdsbidrag i enlighet med de tidigare gällande reglerna.

För frågor, kontakta din närmaste chef, ordföranden för riksavdelningen inom AcadeMedia, eller Lärarförbundet Kontakt.

Jens Ranta, ombudsman Lärarförbundet, har varit ansvarig för förhandlingarna för Lärarförbundets vidkommande. Förhandlingarna har förts tillsammans med Lärarnas Riksförbund.

  • Skapad 2013-04-09
  • Uppdaterad 2019-03-05
Frågor & Svar