Lärarförbundet
Bli medlem

Viktigt att anmäla tillbud!

Om det händer något på din arbetsplats som skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, så ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Allt för att förbättra arbetsmiljön och undvika att fler råkar illa ut.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och anmälans viktigaste syfte är att uppmärksamma arbetsgivaren på möjliga problem och skapa förutsättningar för förbättringar. Men tillbudsanmälan kan också vara viktig dokumentation, till exempel om en stressig situation senare leder till en arbetsskada.

Alla arbetsgivare ska ha rutiner för hur tillbudsanmälningar ska göras, och se till att personalen är informerad om det. Ofta finns det lösningar på intranätet, exempelvis genom IA (kallas ibland för KIA). Om rutinerna saknas kan du skicka ett mejl, ett sms eller en lapp som du har en egen kopia på, så det är lätt att följa upp.

Informera även skyddsombudet så att hen har möjlighet att lyfta frågorna i skyddskommittén.

Allvarligt tillbud

Är tillbudet så allvarligt att det kunnat lett till en allvarlig personskada ska arbetsgivaren också rapportera till Arbetsmiljöverket. Ett allvarligt tillbud anmäls på följande länk https://anmalarbetsskada.se/.

De vanligaste tillbuden i skolmiljö är sådant som skulle kunna påverka den psykiska hälsan. Det kan handla om att ha fått jobba under stor press utan möjlighet att möta krav som ställs. Om det går så långt så att någon reagerar med ångestsymtom är det däremot en arbetsskada.

Tillbud kan vara:

 • Att ni fått arbeta särskilt hårt för att det saknas vikarier.
 • Möjligheten till återhämtning/paus har uteblivit under en hel arbetsdag.
 • Kränkningar, till exempel omotiverade eller onyanserade utskällningar. Det kan både vara en risk för den som blir kränkt, och ett tecken på stress hos den som går för långt.
 • En situation upplevs hotfull.
 • Någon ramlar på grund av dålig sandning, men utan att slå sig.

Enstaka tillbud är oundvikligt, men när företeelser återkommer ska arbetsgivaren göra en undersökning och en riskbedömning. Då kan det vara värt att ha med sig att olika typer av tillbud, till exempel kränkningar, uteblivna pauser, sömnstörningar mm, kan ha sin grund i samma organisatoriska eller sociala problem.

Kraven på att förebygga risker som kommer med brister i organisationen skärptes under våren 2016. I föreskrifterna, OSA 2015:4, från Arbetsmiljöverket krävs att arbetsgivaren förebygger organisatoriska risker som kommer med bemanning, resultatkrav som inte möts av resurser med mera.

En tillbudsanmälan ska innehålla:

 • Vad hände? Beskriv händelsen eller situationen.
 • Tid och plats?
 • Varför uppstod händelsen eller situationen? Till exempel hög arbetsbelastning och tidspress, brister i planering, dåliga instruktioner/ingen introduktion/för lite utbildning, brister i arbetsutrustning eller dåligt underhåll, otydlig uppgiftsfördelning, kommunikation som inte fungerar, uteblivet socialt stöd/utelämnande.
 • Vad kunde tillbudet resulterat i?

Om du har en bild av vad konsekvenserna kunde ha blivit och/eller vad som kan göras för att förebygga att det händer igen kan det också ingå.

Fråga skyddsombudet om du undrar något

Tillbudsanmälningar är, tillsammans med arbetsskadeanmälningar och rapporter om risker i arbetsmiljön, viktiga delar i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Om rutinerna inte fungerar eller om du möter motstånd när du vill lämna in en anmälan, är det bra om du uppmärksamma skyddsombudet på problemet.

Tillbudsanmälningar ger arbetsgivaren en fingervisning om var risker i arbetsmiljön finns, vilka rutiner eller kunskaper som saknas eller vad som måste åtgärdas. Den kloke arbetsgivaren välkomnar alltså tillbudsanmälningar.

Rent mänskligt är den en möjlighet att undvika skador och sjukdomar, och forskning visar dessutom att arbetsgivare som systematiskt tar tillvara och ger återkoppling på signaler från personalen dels får friskare personal, dels når bättre resultat.

 • Skapad 2016-12-12
 • Uppdaterad 2022-01-25
Frågor & Svar