Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Vi tar ansvar för miljön

Som Sveriges största lärarorganisation har vi en viktig uppgift att vara en förebild när det gäller hållbar utveckling. Därför har vi en miljöpolicy.

Världens ledare kom 2015 överens om globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Ett av målen är att lösa klimatkrisen fram till 2030. Alla kan bidra och även Lärarförbundet är en pusselbit för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden i Agenda 2030. Vår miljöpolicy beskriver hur Lärarförbundet arbetar med miljömässig hållbarhet.

Syfte

Policyn beskriver hur Lärarförbundet ska:

  • arbeta för miljömässiga förbättringar inom områden som är väsentliga och påverkbara för Lärarförbundet.
  • öka medvetenheten om miljöarbetet hos medlemmar, förtroendevalda och anställda
  • Ett viktigt område är att minska utsläpp till följd av resande, vi strävar efter resfria möten och när vi reser så klimatkompenserar Lärarförbundet för utsläppen.

Ansvar och utvärdering

Det är Lärarförbundets förbundsstyrelse som ytterst ansvarar för att miljöarbetet genomförs och att det leder till ständiga förbättringar. Varje år tar Lärarförbundet fram en hållbarhetsrapport som redovisas i samband med årsredovisningen, där Lärarförbundets miljöpåverkan inom miljöområdet redovisas.

Prioriterade områden

Lärarförbundet ska arbeta för att den egna miljöpåverkan minskar. Genom att:

  • Sträva efter resefria möten för att minska klimatpåverkan. Det kan ske genom att, när det är möjligt, genomföra digitala möten och vid resande välja ett alternativ med låg miljöpåverkan(minska utsläpp av CO2).
  • Sträva efter att förebygga avfall enligt EU:s ramdirektiv för avfall. Vilket innebär att i första hand förebygga avfall, i andra hand återanvända och i tredje hand materialåtervinna.
  • Ordningen i avfallshierarkin gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.
  • Sträva efter minskad energiförbrukning och att den energi vi använder till 100 % ska vara fossilfri.
  • Ha en väl utvecklad hållbarhetsrapportering.
  • Ställa krav på att leverantörer och samarbetspartners har ett aktivt miljöarbete och en antagen miljöpolicy.
  • Vara återhållsamma och ha miljömedvetenhet kring inköp av material såsom profilprodukter och förbrukningsmaterial med tanke på plaster och bomullstillverkning.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar