Lärarförbundet
Bli medlem

"Vi kräver riktlinjer för barngrupperna i fritidshemmen"

Nu tar Lärarförbundet upp kampen om att minska barngrupperna på fritidshemmen. Idag skickar vi en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin, där vi kräver att regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att införa riktmärken för barngrupperna på fritidshemmen, likt det gjorts för förskolan.

Nyligen beslutade Skolverket om nya riktmärken för gruppstorlekar i förskolan, och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kommenterade då att nästa steg måste vara att införa riktlinjer för elevgruppernas storlek i fritidshemmen.

De har för länge sen passerat all rimlighet. Förskolans riktlinjer ger en indikation om vad som kan vara en lämplig gruppstorlek för fritidshemmets elever.

Lärarförbundets skrivelse till Fridolin

Antalet elever i fritidshem närmar sig med stadig takt en halv miljon. De senaste fem åren har antalet elever ökat med ca 15-20 000 varje år. Hösten 2014 var 444 000 barn inskrivna. Det är en verksamhet som når hela 83 procent av Sveriges barn mellan sex och nio år. Den har därmed stor betydelse och enorm potential för deras lärande, utveckling och trygghet – och dessutom för skolresultaten.

Den snabba elevutvecklingen har fortsatt under många år utan några större politiska satsningar. Regeringens nuvarande satsning har goda intentioner men räcker inte tillräckligt långt. Lärarförbundet vill därför understryka situationens allvar och uppmana regeringen att både stödja och ställa krav på huvudmännen.

Barngrupperna växer och lärarbristen är akut

Under de senaste två decennierna har läget successivt försämrats. Barngrupperna har vuxit varje år och lärarbristen är alarmerande. En allt lägre andel av personalen har fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot fritidshem.

Sedan 1990 har den genomsnittliga gruppstorleken ökat med 130 procent, från 17,8 till 41,1 elever hösten 2014. Personaltätheten har minskat med motsvarande hastighet. Ett femtiotal kommuner har över 50 barn i grupperna och i en handfull kommuner ligger genomsnittet mellan 80 och 100. Variationen inom kommunerna, bland såväl fristående som kommunala fritidshem, är stor.

Nu måste riktmärken för barngrupperna på fritids införas

Nyligen återinförde Skolverket riktmärken för gruppstorlekar i de allmänna råden för förskolan. Det var ett mycket välkommet beslut och ett viktigt första steg mot att få ner förskolans gruppstorlekar mot de nivåer som gällde innan 1990-talets krisår. Nu behövs ett fortsatt strategiskt arbete för att riktmärkena verkligen ska bli vägledande för beslut om gruppstorlekar.

Mot ovanstående bakgrund kräver Lärarförbundet att regeringen ger Skolverket i uppdrag att införa motsvarande riktmärken i de allmänna råden för fritidshem. En plan bör också upprättas för hur riktmärkena ska bli vägledande och normgivande i praktiken.

Med vänlig hälsning
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här