Lärarförbundet
Bli medlem

”Vi har det väldigt bra jämfört med många andra”

Micke Andersson, positiv lärare i fritidshem med recept till andra för att få fungerande fritidshem.

Micke Andersson, positiv lärare i fritidshem med recept till andra för att få fungerande fritidshem.

Micke Andersson har jobbat i snart 20 år på Maria Parkskolan i Helsingborg, och är till skillnad från många andra lärare i fritidshem väldigt nöjd med sin arbetssituation. Men han påtalar: ”När fritidspedagoger och förskollärare toppar sjukskrivningsstatistiken i Sverige är något fundamentalt fel”.

Framgångsreceptet från Maria Parkskolan som Micke lyfter är: ”Skolledningens målsättning hos oss har från start varit att varje verksamhet ska vara likvärdig, varje personalgrupp ska fokusera på sitt huvuduppdrag, och rätt kompetenser ska anställas. Därför har fritidshemmet fått en stark ställning. Det är jämbördigt mellan yrkeskategorierna och inget som sitter i väggarna.

Berätta mer om din arbetssituation?

- Den är väldigt bra jämfört med hur det kan se ut på många andra platser. Våra elevgrupper är kanske stora i faktiska siffror, men för att hantera det har vi många utbildade lärare i fritidshem på varje avdelning, tillsammans med resurspersonal. Vi får även gott om planeringstid och lokaler som är anpassade för fritidshem - med egna rum att ha verksamhet i, kombinerat med klassrum. Då fungerar det, liksom genom bra kommunikation med skolledning och ett starkt fritidshemsarbetslag som verkar för att fritidshemmet ska utvecklas.

- Vi börjar också med mindre F1-avdelningar som sedan går samman i årskurs 2 till renodlad klassfördelning. Då har vi hunnit kartlägga behov och jobba in rutiner vilket gör övergången ganska smidig till större grupp, som sedan ska gå tillsammans som klass upp till åk 9.

- Vi har ett genomtänkt långsiktigt perspektiv och har arbetat mycket med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.

- Vi har antagligen inte mycket mer planeringstid än vad som skulle anses vara normalt, men eftersom vi är flera som är utbildade som kan ansvara för undervisningen kan vi fördela arbetet mellan oss på ett effektivt sätt. Då kan vi vara i verksamhet så mycket som möjligt utan att tappa kvalitet. Nu har det dock flaggats för att även Helsingborg ska "effektivisera", som i så många andra kommuner. Vi får se vad det innebär för oss lite längre fram, men vi har en ganska stadig grund.

Hur märker du av lärarbristen inom fritidshem?

- Vi har under lång tid haft lätt att få utbildade sökande till våra tjänster, men på sistone har det blivit svårare. Det verkar också vara större rörlighet bland personal, framförallt den utbildade.

Har arbetssituationen förändrats de senaste åren?

- Jag har arbetat på samma arbetsplats i snart tjugo år, på en skola som vuxit mycket under tiden. Den ligger i en mer eller mindre ny och populär stadsdel i Helsingborg, som vuxit parallellt med skolan. Så det är svårt att säga vad som påverkat vad. Det har varit många faser och ständig förnyelse. Men eftersom målsättningen från skolledningen från start har varit att varje verksamhet ska vara likvärdig, varje personalgrupp ska fokusera på sitt huvuduppdrag, och rätt kompetenser ska anställas, så har också fritidshemmen fått en stark ställning.

- Det är så det är på Maria Parkskolan helt enkelt, och det förhållningssättet förmedlas tydligt. Det som också märkts är att flera lärare i fritidshem som lämnat skolan för att prova en ny utmaning på en annan skola har kommit tillbaka till oss igen. Vi har klarat oss ganska bra genom åren och kunnat växa i lagom takt.

Vad är det bästa med jobbet?

- Det bästa är att få arbeta med människor i utveckling och med en pedagogik som innehåller så stor följsamhet och frihet, vilket nog passar en allt snabbare föränderlig omvärld. Fritidshemmet är en unik och underskattad del av skolan som arbetar på ett sätt som jag nog själv hade uppskattat som elev - undersökande, intresse- och behovsstyrt.

Varför är fritidshemmen viktiga för eleverna?

- Fritidshemmen har sin styrka i mötet - där sociala band och lärande utvecklas, och där uppnåendemål är underordnade. Det hjälper till att bygga hela barn individuellt och socialt i grupp. Med bra metoder för att följa upp verksamheten - som vi utvecklar i vårt systematiska kvalitetsarbete - går det verkligen att få fritidshemmets kompletterande uppdrag att klaffa på ett sätt som även stärker elevernas skolgång.

Hur skulle du vilja arbeta i fritidshemmen om du fick de bästa förutsättningar?

- Ett bra fritidshem får fokusera på att utveckla sin verksamhets särart. Med en arbetsmiljö och arbetsbelastning som fungerar för alla, lokaler som fungerar för verksamheten och elevgrupper där vi hinner se varje elev. Jag tycker samverkan med förskoleklass och grundskola ger ytterligare dimensioner, men som det varit äter andra verksamheter och uppdrag upp fritidshemmen.

Arbetar du också ”dubbelt”, både i fritidshem och förskoleklass/grundskola?

- Ja, jag undervisar just nu också i slöjd. Det fungerar eftersom vi är många utbildade lärare i fritidshem som kan dela på ansvaret för fritidshemmet. Det åsidosätts inte för att man har ett ämnesundervisande uppdrag. Det är också fördelat och tilldelat med planeringstid för båda uppdragen. Jag kan även använda mycket av det som görs i slöjden på fritidshemmen under eftermiddagarna. Så det är ömsesidigt givande.

Får du kompetensutveckling, och vad skulle du vilja ha mer av?

- Ja, vi får möjlighet att åka på olika utbildningar. Till exempel äventyrspedagogik och föreläsningar. Kommunen anordnar också sammankomster för fritidshemspersonal med olika inriktningar (IKT, kvalitetsarbete etc). Jag skulle även vilja lära mig mer kring hur verksamhetsmål kan utformas och utvärderas.

Vad skulle du främst se att politikerna satsade mer på när det gäller fritidshemmen?

- Att de får upp ögonen för fritidshemmens behov och kapacitet. Dessutom måste de som har ansvar för fritidshemmen få utrymme för detta och inte tvingas prioritera bort det för att användas till andra uppdrag.

- Att det finns riktlinjer för hur elevgruppsstorlekar ska dimensioneras, lokaler utformas och utvecklingstid fördelas. Därutöver måste arbetsvillkoren för att arbeta inom fältet bli drägliga. När fritidspedagoger och förskollärare toppar sjukskrivningsstatistiken är något fundamentalt fel.

  • Skapad 2018-05-07
Frågor & Svar