Lärarförbundet
Bli medlem

Vi är överens: Skolvalet är bra men måste utvecklas

Sveriges största fackförbund för lärare och skolledare och Sveriges största friskoleföretag är beredda att diskutera konstruktiva förslag på svåra utmaningar för att skolan ska bli fri för alla. Nu önskar vi att politiken gör detsamma.

Ett gott samhälle utvecklas när människor får möjlighet att påverka och utveckla sina egna liv. Utbildning är grunden för detta. Men idag saknar var tredje ungdom en avslutad gymnasieutbildning, tre år efter att de påbörjat sin gymnasieutbildning. Var sjätte elev som går ut årskurs nio, saknar behörighet att söka in till ett nationellt gymnasieprogram. Det duger inte.

Det är dags för Sverige att höja våra utbildningspolitiska ambitioner! Vi representerar Sveriges största friskoleföretag och Sveriges största fackförbund för lärare och skolledare. Det kan synas som en märklig duo – det börsnoterade företaget och den mest högljudda rösten för lärares och skolledares villkor. Men vi drivs i grund och botten av en gemensam vision: alla barn och ungas rätt till en god och likvärdig utbildning. Oavsett var du är född, när du är född och av vem du är född. Skolan är den viktigaste pusselbiten ett samhälle har att jämna ut de orättvisa förutsättningar barn föds in i.

Vi har skapat något unikt i Sverige. En valfrihetsmodell för alla föräldrar och elever att fritt kunna välja skola. Utan att plånboken styr. Det spelar ingen roll om du heter Nilsson, Muhammad eller von Knorring i efternamn när du söker till en fristående skola – skolorna ska inte ha rätt att välja vilka elever de helst vill ha. Det ska heller inte spela någon roll hur mycket pengar dina föräldrar tjänar – skolan är avgiftsfri för alla och finansierad med skattemedel. Det är ovanligt i ett internationellt perspektiv. I många länder måste man betala dyra pengar för skolor eller placeras på närmsta skola utan möjlighet att påverka.

Den svenska modellen med rätt att fritt välja skola och offentligt finansierade fristående skolor som kompletterar de kommunala, är något både Lärarförbundet och AcadeMedia vill värna. Men det kräver en annan politisk diskussion än den som förs idag och kloka reformer av både skolvalet och skolfinansieringen.

Ett skolval – för alla

Grundtanken med skolvalet är god. Alla barn och deras föräldrar får välja mellan skolor. Passar en viss pedagogisk inriktning bättre, välj den. Är det viktigare med geografisk närhet, välj närmaste skolan. Har ditt barn ett specialintresse inom musik eller idrott, välj en skola med särskild profil.

Men i praktiken fungerar inte alltid skolvalet så. Forskning visar att det ofta är föräldrar med goda utbildningsmässiga, ekonomiska eller sociala förutsättningar som framför allt gör aktiva val till sina barn. Dessutom finns praktiska bekymmer, även för de som vanligen utnyttjar sina valmöjligheter. Om du flyttar till en ny ort eller stadsdel, är det svårt för dina barn att komma in på en fristående grundskola eftersom de har för kort kötid jämfört med barn vars föräldrar ställt dem i kö redan de första åren i livet. Detta inverkar negativt såväl på en rörlig arbetsmarknad som på integration av nyanlända.

Vi på AcadeMedia och Lärarförbundet är överens om att skolvalet är bra men måste utvecklas för att göra det fritt för alla. Låt alla välja, inför ett obligatoriskt skolval och en central antagningsadministration som är gemensam för kommunala och fristående skolor. Här finns mycket att lära av antagningen till gymnasieskolan: fasta ansökningstider, omvalsperioder, rangordnade val. Det ger möjlighet att utveckla andra antagningsprinciper istället för bara kötid. Målet ska vara att alla föräldrar får sina önskemål uppfyllda i så hög grad som möjligt. Vi vill eftersträva ett system med positivt skolval.

Möjligheten att välja skola är en rättighet i Sverige. Med den följer också ett medborgaransvar. Det ska vara lätt att välja men svårare att välja om. Vi ser till exempel gärna att tiden för omval begränsas för att ge bättre planeringsförutsättningar. Alla skolor och huvudmän bör verka för en blandad elevsammansättning.

Ett obligatoriskt skolval behöver kombineras med information och skolrådgivning i alla kommuner. Medvetna val leder till bättre ansvarstagande för skolan.

En finansiering som hamnar rätt

Skattefinansierad utbildning för alla, utan rätt för skolor att ta ut avgifter, är en viktig grundförutsättning. Men det ställer stora krav på att skattemedlen fördelas rätt och används där de behövs bäst. Först och främst måste det ske en bättre socioekonomisk kompensation än idag – elever med störst behov ska få rätt resurser.

Skolpengssystemet är grundläggande för resursfördelning och människors möjlighet att välja men det behöver utvecklas. Finansieringen måste göras mer trögrörlig. En skola, liksom vilken verksamhet som helst, har dels fasta och dels rörliga kostnader. Till de fasta kostnaderna hör bland annat lokaler, ledning och till största del personal. Till de rörliga hör till exempel skolmat och visst materialinköp. När en elev byter skola under läsåret finns ofta de fasta kostnaderna kvar.

Vi vill ha friskolor som är ekonomiskt stabila och som inte läggs ner på grund av snabba och oförutsedda förändringar i elevunderlag. Vi vill inte ha kommunala skolor som blir underfinansierade när en friskola öppnar på andra sidan gatan. Svenska skolor behöver långsiktiga förutsättningar och därför måste vi ha en mer trögrörlig finansieringsmodell, som utgår från skolans uppdrag.

Vi vill visa att vi som friskoleföretag och lärarorganisation är beredda att diskutera konstruktiva förslag på svåra utmaningar. Nu önskar vi att politiken gör detsamma och bemödar sig om att hitta blocköverskridande modeller för skolval och finansiering som kan säkra en mer likvärdig skola för våra elever med kvalitet och lärande i centrum.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia

  • Skapad 2017-02-28
Frågor & Svar