Lärarförbundet
Bli medlem

Verksamhetsinriktning 2019-2022

Verksamhetsinriktningen syftar till att styra och slå fast målsättningarna för Lärarförbundet under kongressperioden 2019-2022. Den har samma upplägg som Agenda för en stark profession men är mer detaljerad med konkreta mål. Till höger finns pdf samt länkar till alla styrdokument.

Inledning

Vi är en stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid. Tillsammans är vi professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Vi driver våra frågor och tar intryck av medlemmarnas åsikter, vetenskapliga rön samt kunskap från och genom interaktion med andra aktörer i vårt arbete. Det ger oss förutsättningar för vårt arbete med att förbättra våra villkor och utvecklingsmöjligheter.

Verksamhetsinriktningen sätter fokus för vårt arbete under kongressperioden. Den tar sin utgångspunkt i den långsiktiga inriktning som vi har som riktningsgivare för vårt arbete. Verksamhetsinriktningen utgår ifrån de två målområdena i Agenda för en stark profession:

 • En organisation i utveckling.
 • En stark profession.

Inom varje område slår vi fast mål och vad som måste hända för att vi ska nå våra mål. I vårt arbete tar vi alltid vår utgångspunkt i vår vision, vårt uppdrag, vår identitet och våra värderingar. Vi är engagerande, öppna, kompetenta och drivande. Tillsammans får vi rätt saker att hända.

Medlemmarna visar vägen

Inför kongressperioden genomfördes en medlemsdialog där 36 000 lärare, skolledare och studenter deltog. De gav en positiv bild av läraryrket och lärarvardagen, trots att utmaningar verkligen inte saknas. De flesta lärare uttryckte att de trivdes på jobbet och det vanligast förekommande ordet för att beskriva läraryrket är glädje.

Medlemsdialogen visade tydligt vad som är lärarnas främsta drivkraft. När de formulerade sig kring vad som engagerar i läraryrket var det tydliga svaret: mötet med varje barn och elev och att möjliggöra deras utveckling.

I medlemsdialogen definierade lärarna vad som krävs för att det utvecklande mötet med varje elev ska kunna förverkligas. För att svara upp mot professionens drivkraft och ansvar finns en rad förutsättningar som måste uppfyllas.

Det handlar om att ha kompetenta och engagerade kollegor som man får möjlighet att samarbeta med. Att undervisningen sker i en lugn och trygg miljö. Att det finns tillräckligt med tid för planering, uppföljning och reflektion och förutsättningar att ge särskilt stöd till de barn och elever som behöver. Det handlar om ett tydligt och närvarande ledarskap och en möjlighet att få bidra till och ta del av en ständig utveckling i relation till skolan och lärar- och skolledarrollen.

Lärarförbundets medlemmar vill gärna engagera sig i forskning och pedagogisk utveckling, möta och utbyta idéer med kollegor utanför arbetsplatsen, lösa konkreta problem på den egna arbetsplatsen och arbeta för att minska lärares arbetsbelastning och höja lärares löner.

Medlemsdialogen gav oss viktiga signaler på hur engagemang kan tas tillvara. Den skapade också nya möjligheter för arbetsplatsdialoger med fokus på medlemmarnas viktiga frågor på arbetsplatserna. Dialogen blev ett bra verktyg för våra ombud att använda samtidigt som den skapade nya arenor för att fånga upp och skapa engagemang i medlemskåren.

Sammantaget gav medlemsdialogens resultat en positiv bild av läraryrket men visade också att det finns stora utmaningar som vi som organisation måste arbeta med att förbättra. Vi behöver ta steg som förstärker professionens inflytande över såväl arbetsmiljön och förutsättningarna för att få göra ett bra jobb, som att utveckla professionens kunskapsbas. Vi behöver också utveckla våra arenor för engagemang och fokusera på arbetsplatsernas utveckling.

Medlemsdialogens resultat visar vägen för Lärarförbundets arbete under kongressperioden, både när det gäller vad vi ska arbeta med och hur vi ska arbeta.

En organisation i utveckling

Lärarförbundet är professionens förbund. Medlemmarnas samlade engagemang, kraft och kompetens bygger, driver och utvecklar Lärarförbundet. Att vara medlem och engagerad inom förbundet är attraktivt, det är självklart för alla lärare att vilja vara en del av Lärarförbundet.

På alla arbetsplatser finns ett eller flera ombud. Ombuden finns i medlemmarnas vardag och de har stor legitimitet. Ombuden skapar och fångar upp engagemang och bidrar till att fler vill engagera sig och bli medlemmar i Lärarförbundet. Vårt arbetssätt leder till förbättringar på arbetsplatserna, ökat medlemsengagemang samt stärker och utvecklar professionen. Vi är den naturliga arenan för professionens frågor där varje medlem har nytta av sitt medlemskap oavsett om det handlar om utveckling, arbetsmiljö eller annat stöd. Vi kommunicerar fackliga framgångar på olika sätt i olika kommunikativa kanaler och på olika mötesplatser. Vi ställer aktivt frågan till nya kollegor om de vill bli medlemmar i vår organisation.

Vi är den naturliga arenan för professionens frågor

För att uppfylla denna målbild har vi 2022 nått följande:

Arena för engagemang

 • En systematisk och ständigt pågående medlemsdialog utgör grunden för förändringar på arbetsplatsen, avdelningen och Lärarförbundet nationellt.
 • Fler medlemmar är engagerade i eller via Lärarförbundet.

Starkare tillsammans

 • Lärarförbundets andel av yrkesverksamma utbildade lärare och skolledare har ökat.
 • Ombuden har stor legitimitet bland medlemmarna på arbetsplatsen och skapar och fångar upp engagemang.

En stark profession

Vi är en stark profession med stor tillit från samhället och hög professionell autonomi. Stat och huvudman säkerställer tillsammans med oss att vi har god arbetsmiljö med organisatoriska förutsättningar för vårt uppdrag. Vår yrkesetik genomsyrar det dagliga arbetet. Till grund för våra ställningstaganden och den kontinuerliga utvecklingen av yrket finns vår gemensamma forsknings- och kunskapsbas.

Varje läraruppdrag innehåller tillräcklig tid till för- och efterarbete, planering och reflektion. Det innehåller även goda förutsättningar för utveckling genom kontinuerlig, systematisk och behovsstyrd kompetensutveckling inom ett professionsprogram för lärare och skolledare. Lärares och skolledares löner och villkor är konkurrenskraftiga jämfört med andra akademikeryrken. Förutsättningarna för en fungerande lönesättning och lönestruktur stärks av en utvecklad arbetsorganisation där lönen återspeglar varje lärares roll och arbete. Lönernas positiva utveckling sker samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Många vill bli och förbli lärare.

Många vill bli och förbli lärare.

Skolan som organisation präglas av utveckling där det finns en god arbetsmiljö med organisatoriska förutsättningar för lärare och skolledare att skapa den bästa skolan för varje elev. Det finns gott om personal i skolan som kan avlasta och komplettera professionen, så att lärare får vara lärare.

För att uppfylla denna målbild har vi 2022 nått följande:

Ett attraktivt yrke

 • Varje lärar- och skolledare har en god arbetsmiljö med organisatoriska förutsättningar, bra balans mellan krav och resurser och tillräcklig tid till för- och efterarbete, planering, reflektion och utveckling för att säkerställa en uthållig kvalitet i undervisningen.
 • Lärares och skolledares löner är konkurrenskraftiga, jämfört med andra akademikeryrken, med en lönestruktur där omotiverade löneskillnader motverkas och en lönesättning som gynnar skolan, elever, skolledare och lärare.
 • Fler vill bli och förbli lärare och skolledare.

Professionens utveckling gynnar kvaliteten

 • Varje lärare och skolledare har goda förutsättningar och rätt till att delta i ett professionsprogram som är välförankrat i professionen och som innehåller kontinuerlig kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.
 • Lärares yrkesetik genomsyrar professionens dagliga arbete
 • Professionens autonomi har ökat.
 • Skapad 2018-11-28
Frågor & Svar