Lärarförbundet
Bli medlem

6 förslag till Fridolin om förbättringar i karriärreformen

Gustav Fridolin (MP) har tagit emot sex förbättringsförslag från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand angående förstelärare och lektorer.

Gustav Fridolin (MP) har tagit emot sex förbättringsförslag från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand angående förstelärare och lektorer.

Det bör bli tydligare hur förstelärare rekryteras och vilket uppdrag de ska ha. Förstelärare bör även ha tillsvidareuppdrag och tydliga tidsramar för uppdraget. Tjänsterna bör dessutom införas inom förskola och fritidshem. Det föreslår Lärarförbundet till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Lärarförbundet anser att karriärtjänsterna förstelärare och lektorer kan bidra positivt till skolans arbete och utveckling. Våra medlemmar signalerar dock att karriärtjänsterna skapar utmaningar.

Därför föreslår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand i en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), som innehåller sex förslag till förbättringar i reformen:

Tjänsternas legitimitet och status

Skolverket bör ta fram nationella riktlinjer för rekryteringsprocessens utformning.

Tydligare uppdragsbeskrivningar

Skolverket bör ta fram nationella riktlinjer för att förtydliga uppdragsbeskrivningarna.

Tjänsterna ska vara tillsvidareförordnanden

Inför krav på tillsvidareförordnanden via ändring i förordningen.

Mer tid för uppdraget

Förtydliga tidsramarna för uppdraget i förordningen.

Öronmärkta lektorstjänster

Reservera medel för lektorstjänster i förhållande till antalet lärare med slutförd forskarutbildning.

Förstelärare i förskola och fritidshem

Karriärsatsning inom förskola och fritidshem motsvarande den som ägt rum i grund- och gymnasieskolan bör införas.

Läs hela skrivelsen i pdf-bilaga

  • Skapad 2015-05-26
Frågor & Svar