Lärarförbundet
Bli medlem

Vår stolta historia

Minnesstenar vid Vekerum: Redan 1838 bildades den första dokumenterade lärarföreningen i Sverige. Fem unga folkskollärare deltog. Föreningen fick namnet Vekerums lärarförbund då mötet skedde utanför Vekerums by i Blekinge. På platsen lät en av mötesdeltagarna senare resa fem minnesstenar på vilka de fem lärarnas namn inristades.

Minnesstenar vid Vekerum: Redan 1838 bildades den första dokumenterade lärarföreningen i Sverige. Fem unga folkskollärare deltog. Föreningen fick namnet Vekerums lärarförbund då mötet skedde utanför Vekerums by i Blekinge. På platsen lät en av mötesdeltagarna senare resa fem minnesstenar på vilka de fem lärarnas namn inristades.

Lärarförbundet, som bildades 1991, har föregåtts av en rad olika organisationer för lärare. Till de äldsta hör de föreningar för folkskollärare som 1880 gick samman och bildade Sveriges Allmänna folkskollärarförening.

I augusti 1838 gick fem unga skollärare i Blekinge samman för att bilda den första lärarorganisationen. Så såddes det första fröet till dagens Lärarförbund.

1880 var landets folkskollärare samlade i Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF). Folkskollärarna i SAF var inspirerade av 1800-talets nya demokratiska ideal.

I en tid då folkskolan existerade parallellt med städernas läroverk lanserade SAF-ordföranden (och senare utbildningsministern) Fridtjuv Berg redan 1883 den djärva tanken på en gemensam ”bottenskola” för alla barn – en tanke som inte skulle förverkligas förrän grundskolan infördes 1962.

Redan från början arbetade de fackligt aktiva med att utveckla pedagogiken parallellt med att förbättra lärarnas villkor.

De arbetade för en pedagogisk förnyelse och gav ut de läseböcker och planscher av kända författare och konstnärer som Selma Lagerlöf, Anna Maria Roos, Bruno Liljefors m.fl. som idag är en del av vårt kulturarv.

Traditionen att arbeta med skolutveckling upprätthåller vi, som fackligt professionsförbund, än idag.

Splittring …

I början av 1900-talet bildades en rad nya lärarorganisationer. Manliga och kvinnliga folkskollärare splittrades i två olika organisationer till följd av strider i lönefrågan.

Småskollärarinnor bildade ett eget förbund. Andra exempel är Svenska Musiklärarsällskapet 1903, Slöjdlärarnas Riksförbund 1916 och Svenska Fröbelförbundet, som organiserade förskollärare.

… och enande

Under åren 1948–49 gick femton facklärarförbund samman och bildade Svenska facklärarförbundet (SFL). Facklärare var benämningen för lärare i till exempel gymnastik, musik och slöjd.

Snart följde fler facklärare deras exempel. Folkskolans lärare enades åter i Sveriges Lärarförbund (SL) 1963, dit också småskolans lärare senare anslöt sig.

1991 var tiden mogen för en gemensam organisation för alla lärarkategorier: SL och SFL bildade Lärarförbundet.

Några milstolpar

Här är några exempel på vad Lärarförbundet och dess föregångare medverkat till:

  • Folkskolestadgan 1842 – slog fast alla barns rätt till utbildning
  • Grundskolereformen 1962 – en gemensam grundskola för alla barn införs
  • Införandet av en enhetlig grundskollärarutbildning 1988
  • Förskolan får en läroplan 1998
  • Den nya lärarutbildningen – en viktig reform där lärarutbildningen gjordes forskningsförberedande.

Besök vår webbshop - där finns böcker och skrifter om skol- och utbildningshistoria för beställning och nedladdning.

Steg mot framtiden - en film om Lärarförbundets och skolans historia fram till 1991


Historien möter framtiden - en film om de senaste decenniernas utveckling

  • Skapad 2013-06-26
  • Uppdaterad 2018-10-29
Frågor & Svar