Lärarförbundet
Har du fått dubbla fakturor för maj månads avgift? Bortse från en av fakturorna och betala endast en avgift. →
Bli medlem

Valpanelen tycker till om färre åtgärdsprogram

- När terminen lider mot sitt slut verkar regeringen ha förstått att de har en kompetent lärarkår som kan avgöra, utan pappersexercis, säger Jeanette Wessman, grundskollärare 1-7 på Hobyskolan i Ronneby.

- När terminen lider mot sitt slut verkar regeringen ha förstått att de har en kompetent lärarkår som kan avgöra, utan pappersexercis, säger Jeanette Wessman, grundskollärare 1-7 på Hobyskolan i Ronneby.

Under onsdagen valde riksdagen att driva igenom en förändring i skollagen som innebär att arbetet med stöd och åtgärdsprogram blir enklare. Beslutet välkomnas av Lärarförbundet, och nu får Lärarnas valpanel tycka till i frågan.

Ulf Wahlström, lärare i fritidshem på Vimarskolan i Vimmerby

Äntligen ett steg i rätt riktning, låt lärarna få lägga tiden på undervisningen istället för att lägga kraft och tid på pappersexercisen som har ökat hela tiden. Mera tid till undervisning och att göra det enklare för lärarna är ett första steg åt rätt håll.

Jeanette Wessman, grundskollärare 1-7 på Hobyskolan i Ronneby

När terminen lider mot sitt slut verkar regeringen ha förstått att de har en kompetent lärarkår som kan avgöra, utan pappersexercis, om ett barn behöver hjälp och stöd! Äntligen, säger jag!

Det ska räcka med att jag som lärare säger att eleven behöver stöd, för att det ska bli så. Papperskvarnar mal alldeles för långsamt och det har inte gynnat våra elever.

Det finns dock orosmoln kvar... När lärare anser att olika former av stöd behöver ges, får det inte stoppas p g a ekonomi! Vi får aldrig lämna våra barn och ungdomar i sticket för att det handlar om att "vi inte har råd", det får aldrig ske! 

Adriana Sturesson, grundskollärare 6-9 på Liljeborgsskolan i Trelleborg i spanska och engelska

Det är mycket positivt att regeringen lyssnar på lärarna och minskar deras arbetsbörda. Lärare vill vara lärare och vet att möjligheten att ge barnen tidigt stöd är avgörande för en bra skolutveckling. Det saknas dock fortfarande resurser för att kunna ge alla barn det bästa stödet. 

Vi tvingas fortfarande välja och prioritera bland barnen i en och samma grupp, resurserna räcker inte till och ska vi kunna följa skollagen fullt ut måste regeringen se till att vi får ekonomiskt stöd och fler specialpedagoger och speciallärare.

Linda Forssén, förskolechef och rektor på Nya Skolan Lilla Edet

Lärarens administrativa börda måste minska, absolut. Och det gäller också skolledare tänker jag. Jag kan tycka att detta är ett OK förslag i rätt riktning, men skolan är trots allt skyldig att dokumentera vilka insatser som görs och på vilka grunder. Jag tänker att det kommer ligga mer fokus på pedagogiska kartläggningar istället för åtgärdsprogram, men intentionerna är ju egentligen desamma.

Jag hoppas att vi når målet med att lägga tiden som behövs för att stötta de enskilda eleverna så att de har möjlighet att nå så många mål som möjligt, och att en eventuell minskning av tid för administration kan läggas på detta. Då har vi vunnit något.

Eleverna blir inte bättre för att vi administrerar utan för att vi är professionella lärare och skolledare som gör kloka medvetna anpassningar och stödåtgärder.

Martin Hansson, lärarstudent på Göteborgs universitet, inriktning samhällskunskap och samhällspedagogik

Anpassningar för att eleven ska klara av kunskapskraven är självklart och att stöd bör sättas in för att eleven ska kunna klara av sin skolgång är så klart viktigt. Det är en vinst för eleven men också för dem som finns runt eleven.

Jag ser att kraven på läraren ökar då de ska klara av detta i den ordinarie undervisningen. När lärarens arbetsbörda ökar påverkar det eleverna negativt, men även lärarens tro på sig själv. Därför måste det finnas stöd och resurser utifrån.

Minimikunskapskraven bör strykas då det blir en snäv syn i vad eleven bör kunna och kan lära sig. Skolan handlar om bildning för framtiden. Jag ser minimikraven som ett hinder till att skapa lust hos eleverna att lära sig. Utan resurser och lust kan denna anpassning falla platt.

Jennie Billne, grundskollärare med estetisk inriktning som arbetar som lärare på fritidshem och undervisar i bild och it på Sjöstadsskolan i Stockholm

Alla elever har rätt att lyckas i skolan och bör ha rätt att få stöd vid behov. Det är mycket positivt att administrationen kring åtgärder för elever som behöver stöd minskar. Fokus läggs i stället på att ge just stöd. När administrationen förenklas ger det pedagogerna mer tid till planering och genomförande av undervisning. Men politikerna måste också ge extra resurser vid behov för att skolor ska kunna göra dessa snabba extra anpassningar.

Stefan Engvall, jobbar som lärare i programmering och webbutveckling på Fria Läroverken i Linköping

Alla förändringar som minskar lärares arbetsbelastning är naturligtvis välkomna. Däremot är det svårt att se hur stor effekt dessa förändringar kommer att få. Lärare försöker redan i dag anpassa sin verksamhet, även om det ofta rent resursmässigt inte finns möjlighet att göra stora förändringar när elever inte hänger med.

Maria Hansson, förskollärare på Granlunda förskola i Trelleborg, arbetar även på Lärarförbundets avdelning i Trelleborg

Det låter bra att det blir mindre åtgärdsprogram för lärarna i skolan, men vi väntar fortfarande på högre löner, mer resurser framför allt till barn i behov av särskilt stöd. När ska riksdagen ta bort IUP:n (Individuell utvecklingsplan) i förskolan? Det finns fortfarande krav i en del kommuner och förskolor att ALLA barn ska ha egen IUP. Detta tar enormt mycket tid av förskollärarens planeringstid som inte heller är reglerad!

Patrik Unné, arbetar främst med särskilt stöd på Dahlandergymnasiet i Säter, studerar till specialpedagog

Ett bra förslag som ämnar försöka ta bort en del av den administrativa bördan som råder. Möjligen kan det också få igång en diskussion kring vad extra stöd/särskilt stöd innebär. Tonvikten på att åtgärder ska utföras inom klassen är bra och något jag själv förespråkar.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här