Lärarförbundet
Bli medlem

Valpanelen om regeringens utredning om partibesök

- Jag välkomnar regeringens nya utredning om politiska partier i skolan, säger Adriana Sturesson, grundskollärare 6-9 på Liljeborgsskolan i Trelleborg

- Jag välkomnar regeringens nya utredning om politiska partier i skolan, säger Adriana Sturesson, grundskollärare 6-9 på Liljeborgsskolan i Trelleborg

Regeringen har nu valt att tillsätta en statlig utredning, som kan komma att ändra lagen så att partier som grovt kränker elever i klassrummen ska kunna stoppas. Utredningen välkomnas av Lärarförbundets ordförande, och nu får lärarnas valpanel tycka till i frågan.

Det var i slutet av maj som Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, skrev på DN Debatt att alla partibesök på skolor bör stoppas tills reglerna ändras. Nu ska partierna se över lagstiftningen för att göra det möjligt att avvisa extrema partier från skolor. Frågan ska utredas och Jan Björklund hävdar att det är fullt möjligt att åstadkomma en förändring utan en grundlagsändring. 

- Vi ser nu fram mot att ett förslag kommer på bordet och snabbt beslutas. Sveriges lärare och rektorer behöver veta vad som gäller, säger Eva-Lis Sirén 

Lärarförbundets valpanel tycker till om utredningen 

Jeanette Wessman, grundskollärare 1-7 på Hobyskolan i Ronneby 

Hur ska skolor förhålla sig till politikerbesök? Frågan kan låta enkel, men det är den inte! Hur lärare än gör kan det bli fel... Om jag släpper in alla partier riskerar jag att mina elever även får möta rasistiska och nazistiska partier. Det vill jag inte. 

Om jag, å andra sidan inte släpper in alla, ja då har jag ju plötsligt tagit på mig rollen att avgöra vem eller vilka som ska få yttra sig. Inte heller bra! Ansvaret läggs, som så många gånger tidigare, på den enskilde läraren/rektorn. Att Jan Björklund vill ta ett samlat grepp i frågan är bra, det innebär att risken för misstolkningar minskas och likvärdigheten i skolan säkras. 

Tillsvidare tror jag att förslaget om att möta politiken på en annan arena än i skolan, är det bästa vi kan göra. Eftersom jag arbetar med de yngre skolbarnen utgår mina tankar från dem och det handlar inte om att vi inte vill ta debatten med de partier som har rasistiska tankar, men den debatten ska inte våra unga behöva delta i, förrän de själva tagit ställning och då kan argumentera för sin sak. Vi vill ju inte fostra tysta människor, men de kan behöva få växa i lugn och ro först! 

Adriana Sturesson, grundskollärare 6-9 på Liljeborgsskolan i Trelleborg i spanska och engelska

Som lärare har jag ett statligt uppdrag att följa läroplanen, i den står det att "skolväsendet vilar på demokratins grund", men den beskriver också vilken värdegrund skolan ska gestalta och förmedla: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta. Våra yrkesetiska principer förbinder lärarna att " skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier " 

Jag välkomnar regeringens nya utredning om politiska partier i skolan. Jag vill kunna följa läroplanens värdegrund och de yrkesetiska principerna med tolerans och ansvarstagande för barnens integritet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. 

Henrik Tällberg, grundskollärare som de senaste 15 åren arbetat inom vuxenutbildningen, just nu på ABF Vux i Jönköping 

Jag tycker frågan är ganska svår. Samtidigt som jag tycker att det är självklart att främlingsfientliga, nazistiska eller ickedemokratiska partier inte ska beredas möjlighet att få besöka skolor, så är ju inte frågan så enkel heller. 

Vem skall avgöra vilka partier eller organisationer som är ok och på vilka grunder ska detta göras? Är det kanske bättre att helt förbjuda besök på skolor? Nej, det känns inte bra heller. Jag tycker inte alltid att Jan Björklunds åsikter överensstämmer med mina men i denna fråga måste jag nog säga att det känns som det är helt rätt att låta en jurist utreda hur man hanterar detta på bästa sätt. 

Martin Hansson, lärarstudent på Göteborgs universitet, inriktning samhällskunskap och samhällspedagogik 

Lag eller inte lag, det spelar ingen roll, det bryter mot skolans demokratiuppdrag och den värdegrund som skolan vilar på. Många skolor har inte kunskapen om hur de ska handskas med problemen när antidemokratiska åsikter kommer in från höger. Om kommunerna tar sitt ansvar och låter sina jurister se över kommunens handlingsplaner, så kan deras skolor komma till rätta med detta. Detta är en nationell och lokal angelägenhet, där skolorna ska kunna ta stöd från dem som styr skolan. Det är ett beslut på en mellannivå som kan och bör tas snabbt innan valet i höst. 

I klassrummet är det eleverna som i slutändan ska känna sig säkra och respekterade. Ett besök i ett klassrum sker i ett undervisningssyfte. Då är man en del av skolan och bör därför ställas inför samma krav som alla andra som vistas i denna miljö. Enkelt sett är det upp till rektorn, och de lokala handlingsplanerna. Respektera dem och följ dem, annars har man inget i skolan att göra. 

Jennie Billne, grundskollärare med estetisk inriktning som arbetar som lärare på fritidshem och undervisar i bild och it på Sjöstadsskolan i Stockholm 

Vi lever just nu i en värld fylld av stress, otrygghet, arbetslöshet, lågkonjunktur, konflikter och frustration. I en tid som denna är det viktigare än någonsin att satsa på förskolan, skolan och fritidshemmen. Eleverna behöver trygghet, lugn och bli sedda i en miljö där en stark värdegrund genomsyrar deras vardag. Elevgrupper behöver minskas och andelen utbildad och kompetent personal behöver ökas - stressfri personal som verkligen har tid för eleverna. 

Då kommer eleverna inte forma odemokratiska och rasistiska åsikter i samma utsträckning. Då kommer också andelen vuxna som vänder sig till odemokratiska och rasistiska grupper i framtiden att minska. Självklart måste en revidering av reglerna kring politiska partiers propagerande i skolan ses över, men vi måste samtidigt se till att yttrandefriheten inte inskränks. Därför är det inte självklart att de ska ha tillträde i skolan för propagerande överhuvudtaget.

  Däremot måste lärare ägna mycket tid till demokrati och politik för att främja elevernas engagemang och formande av egna åsikter. 

Helena Jönebratt, 1-7-lärare, som jobbar i förberedelseklass på Lundåkerskolan i Gislaved 

Den situation som har uppstått är olycklig. Det är naturligtvis viktigt att eleverna får bra information om vad de olika politiska partierna står för. En del i skolans uppdrag är att förmedla en demokratisk värdegrund och i det är vårt parlamentariska system en viktig del. 

Men en annan viktig del i vår värdegrund är alla människors lika värde. Ska vi på ett trovärdigt sätt kunna förmedla denna värdering till våra elever, har vi inget annat val än att stänga ute alla partier, om lagarna inte gör det möjligt att välja vilka partier som är välkomna till skolan. Det viktigaste måste vara att våra elever kan känna sig trygga, när de kommer till skolan. Där ska de inte riskera att bli utsatta för kränkningar. Tills det är möjligt att bara låta de partier som har demokratiska värderingar och som erkänner alla människors lika värde att komma till skolan för att informera, måste skolan tyvärr stänga sin dörr för alla partier. 

Josefin Mossberg, undervisar i kemi och naturkunskap på Realgymnasiet i Norrköping och arbetar också som biträdande rektor 

När jag läste Eva-Lis Siréns debattartikel blev jag mycket stolt över att vara medlem i Lärarförbundet. För mig är det självklart att skolan inte kan släppa in nazistiska och antidemokratiska partier. Skolan måste kunna vara en fristad för alla elever oavsett etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet mm. Jag tycker inte det duger att säga att odemokratiska åsikter inte ska få stå oemotsagda, jag tycker inte att dessa åsikter ska luftas i skolan överhuvudtaget. Ingen elev ska behöva känna oro för att få sitt människovärde ifrågasatt i skolan. 

Sedan är det naturligtvis mycket viktigt att skolans elever förbereds för att bli aktiva medborgare, där kunskap om politiska system och politiska partier är en viktig del. Men återigen håller jag med Eva-Lis: det är bättre att söka upp politiker i olika sammanhang utanför skolan. Det ser jag ingenting negativt i. Jag är glad att regeringen nu tillsätter en utredning i frågan. 

Maria Hansson, förskollärare på Granlunda förskola i Trelleborg, arbetar även på Lärarförbundets avdelning i Trelleborg 

Mycket skönt att detta nu ska utredas. Att partier/politiker och personer som inte har grundläggande demokratiska värderingar och åsikter har tillträde till skolan är märkligt med tanke på den skollag och de läroplaner som finns. Skolverket sänder ut helt fel signaler till elever och barn som känner sig kränkta när dessa partier bjuds in eller tillåts närvara. Att sprida valinformation på skolans mark som går ut på att alla människor inte är lika värda är direkt kränkande. 

Patrik Unné, arbetar främst med särskilt stöd på Dahlandergymnasiet i Säter, studerar till specialpedagog 

Det är ett svårt ämne. Så som det ser ut nu så är ju skolan skyldig att följa de anvisningar som finns. Demokratin - såsom vi valt att den ska se ut - kräver det. Däremot, vid eventuella kränkningar, hets mot folkgrupp osv är det ju bara att kasta ut vederbörande. 

Med det sagt kan vi som samhälle självklart bestämma oss för att vissa yttringar inte är önskvärda inom skolans värld. Det finns en mängd områden som vi bestämmer kring lagmässigt, baserat på konstruerad moral, det kan vi göra även kring detta ämne. Särskilt som det finns forskning som skolan ska vila mot, som kan ge förklaringar till varför ett parti bör ses som nazistiskt eller neofascistiskt. 

Men - och det är ett stort men - en sådan lag som uttryckligen förbjuder någon från att närvara i skolan måste tas av behörig instans.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här